ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

Nr.6513  din  23 octombrie 2020

 

 

Ref.:  Dosar nr. 10674/320/2020

Judecătoria Târgu Mureş

 

 

 

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

din data de 23.10.2020

 

 

Subsemnatul Jozsa Ferenc,în calitate de secretar general al comunei Acățari ,am procedat astăzi 23.10.2020 ,orele 14,00 , în conformitate cu prevederileart. 114 alin. (5) din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare , la aducerea la cunoștință publică prin afișare (panoul din fața Primăriei Acățari și pe site-ul Primăriei) a  Încheierii Civile nr.6083/2020,pronunțată  de Judecătoria Tg-Mureș în ședința  publică din data de 19 octombrie 2020, privind validarea mandatelor de consilieri locali al comunei Acățari, cu ocazia alegerilor pentru  autoritățile administrației  publice locale din 27.09.2020.

 

       Întermen de 3 (trei) zile de la aducerea la cunoștință public a Încheierii  Civile, cei  interesați pot formula apel împotriva încheierii susmenționate la Tribunalul Mureș.

 

                                                                        Secretar general,

                                                                                      Jozsa Ferenc