COMUNA ACĂȚARI cu sediul in: loc. Acățari, str. Pricipală, nr.214, jud. Mureș organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale conform H.G. nr.  286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului:

1.     Un post Șofer (Microbuz școlar), contractual, pe perioadă nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate a primarului:

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii

-vechime în muncă necesare ocupării postului: minim 5 ani

-permis de conducere categoria B, D.

2.     Un post Muncitor calificat II (în construcții), contractual, pe perioadă nedeterminată:

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii

-vechime în muncă necesare ocupării postului: minim 5 ani

-permis de conducere categoria B.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă în data de 21 decembrie 2020, ora 11,00 la sediul instituției.

Proba interviu în data de 23 decembrie 2020, ora 11,00 la sediul instituției

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției (până la 16 decembrie 2020):  Acățari, nr.214 judetul Mureș

Date contact: telefon 0265-333112, interior 103, acatari@cjmures.ro.

 

Componenta dosarului de concurs  :

 - Cerere de inscriere la concurs  adresată conducătorului instituției publice;

 - Copie   act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii,după caz,precum și copii ale actelor de stare civilă( certificate naștere,căsătorie,livret militar,livret de familie)

 - Copiile documentelor care să  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care atestă efectuarea  unor specializari, copiile documentelor care să ateste  indeplinirea conditiilor specifice

 - Copia  carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta  în original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor

 - Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează(Candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului).

 - Adeverinta  medicală care să atestearea de sanatate fizică si psihică , corespunzatoare eliberată cu cel mult sase luni  anterior delurarii concursului de către medicul de familie al candidatului  sau de catre unitatiile sanitar abilitate ( Aceasta va contine in clar, numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia  , in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii) .

 - Curiculum vitae care sa ateste locurile de munca in care a mai frecventat  si studiile de specialitate 

- Copie a permisului de conducere

 - Alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului .

 

BIBLIOGRAFIE:

 

Post de Șofer microbuz școlar:

 

-Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-Ordonantaurgenta 195/2002 privindcirculaţia pe drumurile publice –republicat;

-H.G. nr. 1391/2006  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.195/2002, privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor,cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă ,cu modificările și completările ulterioare

-H.G.38/2008, privind organizarea timpului de muncă al personaleor care efectuează activități mobile de transport rutier ,cu modificările și completările ulterioare;

 

Post de Șofer muncitor calificat:

 

-Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată.