Bibliografie

 

 1. Constituția României, republicată;

2. Codul civil al României, Cartea a-III-a-, republicat, cu modificările ulterioare;

3. Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8.  Ordinul nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G.  nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

12.OG nr. 20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;