Primaria Uivar - www.primariauivar.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotararea nr. 8 privind concesionarea unor suprafete din pasunile comunale

« Inapoi

2006-02-28


ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA UIVAR
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A RE
privind concesionarea unor suprafete din pasunile comunale

Consiliul local al comunei Uivar, judetul Timis:

- Avand in vedere referatul domnului viceprimar Catl;an Vasile , prin care propune concesionarea unor suprafete din pasunile comunale pentru o mai buna exploatare , avizul favorabil al comisiei de specialitate;

- In temeiul art.36 lit.f a art 46 (alin.1) a art.125 (alin.1) din Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale:

H O T A R A S T E:

Art.1.Se aproba concesionarea unor suprafete din pasunile comunale aflate in proprietatea comunei Uivar ,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Concesionarea suprafetelor de pasuni, se face prin negociere directa cu detinatorii de animale din comuna Uivar, cu pret de pornire de 120 RON/ha. Negocierea concesionarii se face de o comisie numita prin dispozitia primarului formata din 7 membrii din care 3 consilieri.

Art.3.Contractul de concesionare se incheie pe o perioada de trei ani cu obligatii ferme din partea concesionarului referitoare la durata pasunatului, obliogatile privitoare la intretinerea si ameliorarea pasunilor conform planului de exploatare a pasunilor, numarul de animale permise pe supafata concesionata, termene de plata , penalitati .

Art.4.Prezenta hotarare se comunica :

PRESEDINTELE SEDINTEI,

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR,

SELESTEAN VASILE


Nr. 8/2006
Data:28.02.2006