Primaria Tăureni - www.primariataureni.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hot. privind atribuirea directă a contractului de concesiune pt. pășunile comunale - Filialei Locale a Crescătorilor de Taurine

« Inapoi

2010-01-31

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂURENI

HOTĂRÂREA NR.7

Din: 31.01.2010

Privind aprobarea concesionării păşunilor comunale  prin atribuire directă  a contractului de concesiune în  favoarea Filialei   Locale a Crescătorilor  de Taurine Tăureni

 

Consiliul local al comunei  Tăureni, judeţul  Mureş

Având în vedere Raportul de susţinere întocmit de către viceprimarul comunei  Tăureni şi înregistrat  sub nr. 236 / 29.01.2010

Luând în  considerare Ordinul M.A.P.D.R. nr.541 /2009      - pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activitãţii de îmbunãtãţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor şi al Ministrului Administraţiei publice nr. 226/235/2003  si  art. 18  alin.  1 si 2 din  Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei 

   Ţinând  seama de prevederile  art.4 din legea nr.213/1998  privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia ,modificată şi  completată ulterior , coroborat cu  dispoziţiile  O.U.G. nr.34 /2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică ,a contractelor de  concesiune de lucrări  publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu  modificările şi  completările ulterioare 

In temeiul art.36 alin. 1 , alin.2  lit. c ,alin.5 lit. b , art.45  alin.1 , alin.3  art.121  alin.1 şi alin.2 ,art. 123  şi art. 115 alin.1 lit.b

HOTĂREŞTE:

Art.1.Se aprobă concesionarea  păşunilor comunale în suprafaţă  totală  de  272,82 ha ( potrivit Planurilor de situaţie ataşate)  prin  atribuire directă  a contractului  de concesiune în favoarea Filialei  Locale a Crescătorilor de Taurine  Tăureni.

Art.2.Se aprobă  Studiul  de oportunitate  ataşat prezentei  hotărâri .

         Art.3.Se aprobă  Caietul  de sarcini   ataşat prezentei hotărâri.

         Art.4.Durata  contractului  de concesiune este de 1 (unu) an  de la data adoptării prezentei  hotărâri.

         Art.5.Redevenţa  stabilită  de către Consiliul local  este de   30 lei /ha/ an.

         Art.6.Filiala Locală a Crescătorilor de Taurine Tăureni  va respecta  trupurile de păşune stabilite  prin  H.C.L. nr.  16/04.04.2009 astfel :

          a)pentru  bovine :-păşunile ,, Corabia”, “Popa“ , “ Soci “ 

          b)- pentru ovine : “Cornija “

         Art.7. Filiala Locală a Crescătorilor de Taurine Tăureni  va asigura  întreţinerea corespunzătoare a păşunilor  în vederea menţinerii  şi ridicării potenţialului  de producţie şi va prezenta un program de păşunat  la data încheierii  contractului ,conform  cap.IV pct.din  ordinul prezentat mai sus .

        Art.8. Consiliul local mandateaza  primarul comunei  Taureni  pentru  semnarea  Contractului  de concesiune cu  Filiala Locală a Crescătorilor de Animale.

        Art.9.Un exemplar din prezenta se comunică:

            -Instituţiei Prefectului jud.Mureş

            -Primarului comunei  Tăureni

            -Compartimentului  contabilitate ,achiziţii publice,taxe şi impozite

            -spre afişare

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BABĂ MIHAI

                                                           Contrasemnează secretar

                                                                        Oltean Maria

 

 

 

Primăria Taureni

 

CAIET DE SARCINI

 

            pentru păşunile comunei Taureni scoase la licitaţie în luna Ianuarie 2010.

 

I.OBIECTUL LICITAŢIILOR:

 

Păşunile comunei Taureni:

a)Păşunea Teana:  T1 ,Ps 19/2 ,Bloc Fizic 741, suprafaţa de 5,58 ha

b)Păşunea Corabie T12 Ps 540,Bloc Fizic  568,suprafaţa de 57,79 ha

c)Păşunea Fânaţe T12 Ps 678,Bloc Fizic  543,suprafaţa de 43,33 ha

d)Păşunea Răşcorniţa T2 Ps 63,Ps 52,Bloc Fizic  522,suprafaţa de 132,77 ha

e)Păşunea Coltăi T10  Ps 451,Bloc Fizic 467,suprafaţa de 5,09 ha

f)Păşunea Soci  T5 Ps 247,Bloc Fizic 301,suprafaţa de 28,26 ha

            Total :272,82

 

 

            II. DURATA CONCESIUNII: 1 an

După expirarea duratei de   1 an concedentul poate hotărî prelungirea contractului  ţinând cont de valoarea investiţiilor efectuate de către concesionar.

 

III.CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

            Concesiunea păşunilor se va  face prin  atribuire directă a Contractului     de concesiune  în favoarea  Filialei Locale a Crescătorilor de Taurine din  comuna Tăureni .

           

IV:OBIGAŢIILE CONCESIONARULUI:

            Concesionarul are următoarele obligaţiuni:

            1. Să întreţină şi să fertilizeze  în conformitate cu normele legale în vigoare suprafeţele de păşune concesionate.

            Vor fi executate următoarele lucrări:

-       fertilizare corectă prin mutarea ţarcurilor suficient de des pentru evitarea degradării terenului;

-       îndepărtarea de pe păşune a buruienilor (urzică, stevie, pălămidă ş.a.);

-       defrişare tufăriş, spini;

-       amenajarea şi întreţinerea surselor de apă;

-       delimitarea şi împrejmuirea zonelor periculoase pentru animale;

-       întreţinerea inventarului;

-       refacerea covorului vegetal  după  fiecare ciclu  de  păşunat

2. Să folosească păşunea numai în scopul pentru care s-a

concesionat – creşterea animalelor. În păşunea în care se pretează, se vor putea face amenajări şi construcţii în scopul creşterii animalelor.

            3. Concesionarul nu are dreptul de a exploata lemn de pe terenul concesionat, exploatarea se face în regim silvic, contravaloarea materialului se achită la caseria Primăriei.

            4. Păşunile :Corabia ,Popa şi Soci sunt destinate pentru păşunatul bovinelor, Păşunea Cornija este destinată păşunatului pentru  ovine .  

            5. Numărul maxim de animale care vor fi admise sunt cele stabilite conform anexei nr. 1 la Regulament.

            6. Concesionarul are obigaţia de a lua în grijă animalele proprietatea locuitorilor comunei Tăureni  cu prioritate şi în ordinea în care aceştia se prezintă pentru încheierea contractului de îngrijire-păşunat.

Vor fi admise numai animale sănătoase însoţite de certificat sanitar-veterinar şi dovada înscrierii lor în registrul agricol.

            În limita posibilităţilor vor fi admise şi animale din alte localităţi în aceleaşi condiţii ca şi cele locale.

            7. Concesionarul va încheia un contract scris cu fiecare proprietar de animale pentru animalele admise la păşunat (fac excepţie animalele proprii).

            Contractul va cuprinde obligaţiile părţilor:

a) pentru îngrijitor: - securitatea, sănătatea şi păşunatul animalelor;

- acordarea produselor către proprietar pentru animalele în producţie (1 oaie = 8 kg. caş, 1 kg.urdă ,1 litru  de juntuială ;

b) pentru proprietar: - taxa pentru îngrijire, alimente, cheag (o rânză

                                          la 4 oi);

                                        - contravaloare sare 1leu/cap ovină.

            Pentru deţinătorii de berbeci se aplică scutirea de taxe de păşunat şi îngrijire.

            Pentru deţinătorii de oi care nu au şi berbec se poate aplica  o taxă de 1 leu/cap oaie.

            Taxele de îngrijire şi de păşunat nu vor putea fi mai mari decât în anul precedent numai cu aplicarea indicelui de inflaţie.

            7. În anul 2009  deţinătorii de animale au prestat muncă contributivă pentru întreţinerea păşunilor. Începând cu anul 2010 lucrările vor fi executate de către concesionar şi vor fi suportate din subvenţii.

            8. Din sumele obţinute prin subvenţii se vor constitui garanţii de către concesionari într-un cont la dispoziţia concendentului în cotă de 1/3 din total, în termen de 30 zile.

Suma va putea fi folosită de către concedent  în situaţia în care concesionarul nu execută lucrările necesare de întreţinere a păşunii până la finele sezonului din anul următor.

În fiecare an în acelaşi termen se va completa cuantumul garanţiei în cotă de 1/3 din valoarea anului respectiv.

În cazul neconstituirii garanţiei de mai sus în termenul stabilit – contractul de concesiune încetează de drept, concedentul având dreptul de a organiza o nouă licitaţie.

Garanţia nu se restituie în cazul în care concesionarul ar fi obligat la restituirea subvenţiei.

9. În cazul decesului concesionarului, moştenitorii legali sau testamentari pot continua derularea contractului. Atât în cazul continuării cât şi în cazul renunţării, moştenitorilor le revin toate drepturile şi obigaţiile titularului decedat.

 

V. OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI:

1. Concedentul va încheia cu concesionarul un contract pe durata stabilită prin licitaţie şi cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

2. Va preda păşunea concesionarului, indicându-i limitele precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal.

3. Va participa la recepţionarea lucrărilor executate de către concedent pe păşune şi va confirma prin semnătură executarea acestora.

4. Va verifica modul în care sunt respectate prevederile caietului de sarcini prin cel puţin 2 controale pe sezon din care unul la sfârşitul perioadei de păşunat.

 

DISPOZIŢII FINALE:

 

            1. Redevenţa se actualizează anual cu indicele de inflaţie.

2. Plata redevenţei de către concesionar se face în două rate egale până la 1 mai şi respectiv până la 1 noiembrie a fiecărui an.

Depăşirea acestor date atrag după ele penalităţi de întârziere în cuantum de 1%/zi de întârziere raportat la suma datorată.

După 30 de zile de întârziere contractul se poate rezilia din iniţiativa concedentului după o somaţie şi fixarea unui nou termen. Rezilierea după cel de-al 2-lea termen, are loc de drept fără alte formalităţi.

3. Orice modificări legale vor fi însuşite prin hotărâre a Consiliului local.

4. Încălcarea cu vinovăţie a oricăreia dintre prevederile prezentului caiet de sarcini sau a Regulamentului, duce la rezilierea contractului.

5. Pentru păşunea „  ____” având în vedere prevederile dezvoltării turismului în zonă şi manifestările culturale care se vor organiza, concedentul şi concesionarul vor stabili măsuri specifice care se vor consemna într-un protocol care va face parte din contractul de concesiune.

6. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale.

 

 

 

 

20.01.201

 

 

Studiu de Oportunitate

cu privire la  concesionarea suprafetei de ha teren ,categoria de folosinţă “pasune”   situata in  comuna Tăureni


1.Descrierea  si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat

 Terenurile ce urmeaza a fi concesionate si care face obiectul prezentului studiu se afla amplasate  in comuna Tăureni  , având următoarele date de  identificare:

a)Păşunea Teana:  T1 ,Ps 19/2 ,Bloc Fizic 741, suprafaţa de 5,58 ha

b)Păşunea Corabie T12 Ps 540,Bloc Fizic  568,suprafaţa de 57,79 ha

c)Păşunea Fânaţe T12 Ps 678,Bloc Fizic  543,suprafaţa de 43,33 ha

d)Păşunea Răşcorniţa T2 Ps 63,Ps 52,Bloc Fizic  522,suprafaţa de 132,77 ha

e)Păşunea Coltăi T10  Ps 451,Bloc Fizic 467,suprafaţa de 5,09 ha

f)Păşunea Soci  T5 Ps 247,Bloc Fizic 301,suprafaţa de 28,26 ha

            Total :272,82

 2.Motive:

Motive de ordin economic:

Prin  concesionarea suprafetei de pasune ce face obiectul prezentului studiu se va pune baza armonizării legislaţiei  române cu legislaţia europeană,respectarea angajamentelor României  cu ocazia aderării la Uniunea Europeană ,implementarea la nivel local a Ordinului M.A.P.D.R. nr.541 /2009      - pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activitãţii de îmbunãtãţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor şi al Ministrului Administraţiei publice nr. 226/235/2003   şi  a Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei 

            Motive de ordin financiar.
 Incasarea de catre comuna Tăureni  a redeventei pentru terenuri care la ora actuală  nu aduc  venit la bugetul local.


            Motive de ordin social
Prin administrarea  judicioasă  a  resurselor  şi  bunurilor  ce aparţin  proprietăţii private  a comunei,  locuitorii  acesteia (  majoritatea  sunt agricultori) li se vor asigura  condiţiile necesare creşterii  animalelor  pe care le deţin  în  gospodării  - asigurându-le   produse  pentru  consum  propriu  cât şi   valorificarea   acestora în pieţe  sau    sub  altă  formă.

Motive de mediu
 Organizarea pasunatului  dupa normele impuse de legislatia  în  vigoare.

 3.Nivelul minim al redeventei.
 Redeventa  minima  va fi de  15,5 lei/ha/an.

4.Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune este: atribuire directă  a contractului conform  O.U.G. nr.34/2006   

 5.Durata estimata a  concesiunii este de  1 (unu)  an,cu posibilitati de prelungire cu  acordul  părţilor. 

 6.Planul de situatie al terenului ce se concesioneaza este anexa la prezentul studiu de oportunitate.

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL MURES

PRIMARIA COMUNEI TAURENI

NR.  

 

RAPORT

Pentru  administrarea   pasunilor comunale pentru  anul 2010

 

            Cadrul legal  care reglementeaza   adminisrtrarea pasunilor apartinand administratiei  locale este :-Legea nr. 72/2002- Legea zootehniei

-Ordinul   Ministrului  Agriculturii, Alimentatiei  si  Padurilor nr. 226/28.03.2003  pentru  aprobarea Strategiei  privind organizarea activitatii  de imbunatatire   si  exploatare a pajistilor la nivel national  pe termen  mediu  si lung  ,modificat  şi  completat  prin ordinal nr. 541/2009

-Legea nr.  215/2001- republicata- Legea administratiei publice locale

Potrivit Legii nr. 72/2002 –Legea zootehniei  crescatorii de animale sunt persoane fizice si  juridice care detin  in proprietate specii  de animale  inscrise in registrul  de evidenta  agricola.Terenurile  evidentiate ca pajisti  apartinand Consiliilor locale se folosesc  in  exclusivitate  pentru  pasunat  ,faneata  ,cultivarea plantelor  de nutret in  vederea obtinerii   de masa verde , fan , seminte ,constructii  zoopastorale ,lucrari  de imbunatatire funciare pentru  cresterea potentialului  de productie al pajistilor .Mentionez faptul  ca administrarea pajistilor comunale ,orasenesti  si municipale intra in atributiile Consiliului local  care are obligatia de a stabili  in raspunderea  directa a primariilor executarea prevederilor  cuprinse in planurile anuale  de exploatare a pajistilor , ca urmare  solicit Comsiliului local  adoptarea unei   hotarari prin care sa se stabileasca  in concret  masurile necesare  pentru  administrarea pasunilor , a izlazului  comunal  . Primaria comunei  Taureni deţine:

 a)Păşunea Teana:  T1 ,Ps 19/2 ,Bloc Fizic 741, suprafaţa de 5,58 ha

b)Păşunea Corabie T12 Ps 540,Bloc Fizic  568,suprafaţa de 57,79 ha

c)Păşunea Fânaţe T12 Ps 678,Bloc Fizic  543,suprafaţa de 43,33 ha

d)Păşunea Răşcorniţa T2 Ps 63,Ps 52,Bloc Fizic  522,suprafaţa de 132,77 ha

e)Păşunea Coltăi T10  Ps 451,Bloc Fizic 467,suprafaţa de 5,09 ha

f)Păşunea Soci  T5 Ps 247,Bloc Fizic 301,suprafaţa de 28,26 ha

Total :272,82 ha 

Datorita  faptului ca  anual se acorda subventii de la Uniunea Europeana    ce se utilizează  exclusiv pentru întreţinerea  şi  ameliorarea  acestora , propun  adoptarea unei hotărâri de consiliu  care să cuprindă  modalităţile de exploatare a păşunilor comunale  , a însuşirii  caietului de sarcini  şi  a  Studiului  de oportunitate.Propun  ca in baza prerogativelor  atribuite de Legea nr. 215/2001-rep. ca pasunile  să fie concesionate prin  atribuire directă a acestora   Filialei   Locale a crescatorilor de taurine  Taureni .

INTOCMIT  VICEPRIMAR

MOLDOVAN MIRCEA