Primaria Răstoliţa

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Act constitutiv

ACT CONSTITUTIV

Cap.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢIEI

Art.1. Subscrişii:

  1.1. Primăria comunei Răstoliţa, cu sediul situat în comuna Răstoliţa, nr. 335, jud. Mureş, reprezentată prin:
- primar Mogilă Gheorghe, domiciliat în corn. Răstoliţa, nr. 330, identificat cu buletinul de identitate seria GN nr. 083264;
- secretar Oprică Constantin, domiciliat în corn. Răstoliţa nr. 91, identificat cu buletin de identitate seria GN, nr. 084833
1.2. Primăria comunei Stânceni, cu sediul în corn. Stânceni, nr. 37, jud. Mureş reprezentată prin:
- primar Ciobota Dinu, domiciliat în corn. Stânceni, sat Ciubotani, nr. 35/A, jud. Mureş, posesor identificat cu buletin identitate seria GR, nr. 462485;
- secretar Florea Ioan, domiciliat în corn. Stânceni, sat Meştera, nr. 84, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 007708;
1.3. Composesoratul Stânceni, cu sediul în corn. Stânceni, jud. Mureş, reprezentat prin:
- dl. Florea Nuţ Ionel, domiciliat în corn. Stânceni, nr. 12 l/A, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 048236;
1.4. Composesoratul de pădure Răstoliţa, cu sediul in corn Răstoliţa, nr. 231, jud. Mureş, reprezentat prin:
- dl. Lirca Gelu, domiciliat în comuna Răstoliţa, sat Andreneasa, nr. 160, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 069603 având un număr de 1 membru în adunarea generală;
1.5. Biserica reformată Răstoliţa reprezentată prin:
- preot Nagy Ferencz, domiciliat în com. Răstoliţa, sat Iod, nr. 588, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 127821;
1.6. Parohia Ortodoxă Răstoliţa, reprezentată prin:
- preot Moldova Lirca Ioan, domiciliat în comuna Răstoliţa, nr. 57, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 104466;
1.7. Parohia Ortodoxă Ruşii Munţi, reprezentată prin:
- preot Şerban Vasile Laurenţiu domiciliat in com. Ruşii Munţi, nr. 67, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 110834;
1.8. Mănăstirea Socolul de Câmpie, reprezentată prin:
- maica stareţa Bartolomeea Virginia Pop, domiciliată in com. Cozma, sat Socolul de Câmpie, nr. 99, jud. Mureş, identificata cu buletinul de identitate seria GT, nr. 849040;
1.9. Şcoala Generală Răstoliţa, reprezentată prin:
- director Movilă Dorina, domiciliata in com. Răstoliţa, nr. 180, jud. Mureş, identificat cu buletinul de identitate seria GR, nr. 943439;
1.10. Composesoratul de pădure Şoimii Iod Borzia, reprezentată prin: - d-na Cheiţă Paraschiva, domiciliata in com. Răstoliţa, sat Gălăoaia, nr. 377, jud. Mureş, identificată cu cartea de identitate seria MS, nr. 038679.

urmare a hotărârilor comisiilor locale ( pentru primării), consiliilor de administraţie (pentru composesorate) consiliilor parohiale (pentru biserici, parohii, mănăstiri) consiliului director (pentru şcoală), am înfiinţat „ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE PIETROSUL CĂLIMANILOR"

Cap.2. SCOPUL ASOCIAŢIEI

  2.1. Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes general şi local cât şi de grup facilitându-se accesul la resurse private şi publice interne şi externe în interesul nepatrimonial al membrilor săi
2.2. Asociaţia nu are caracter politic, sindical sau religios
2.3. Asociaţia are următoarele scopuri:
2.3.1. Constituirea structurilor silvice proprii, pentru gospodărirea unitară a fondului forestier a Consiliului local Răstoliţa, Consiliului local Stânceni, Composesoratul Stânceni, Composesoratului de pădure Bradul Răstoliţa, Composesoratului de pădure Şoimii Iod Borzia, Bisericii Reformate Răstoliţa, Parohiei Ortodoxe Răstoliţa, Parohiei Ortodoxe Ruşii Munţi, Mănăstirii Socolul de Câmpie, Şcolii Generale Răstoliţa şi altor persoane juridice sau fizice posesoare de fond forestier.
2.3.2. Apărarea intereselor membrilor săi, a patrimoniului forestier privind gospodărirea fondului forestier-pădure-şi a păşunilor împădurite proprietate publică şi privată.
2.3.3. Crearea structurilor care au ca scop organizarea, administrarea şi folosirea păşunilor împădurite, prin întocmirea de amenajamente pastorale.
2.3.4. Ridicarea nivelului de trai al comunităţii prin participarea la valorificarea superioară a potenţialului productiv silvopastoral (turism silvic, valorificare ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale, peşte, seminţe forestiere, arbori şi arbuşti ornamentali) având drept consecinţe conservarea masei lemnoase prin reducerea tăierilor.
2.3.5. Construirea de drumuri forestiere noi, întreţinerea drumurilor forestiere existente, care se vor prelua de la R.N.P., pentru o valorificare superioară a masei lemnoase şi a produselor secundare ale pădurii.
2.3.6. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren aflate încă în folosinţa statului, respectiv rezervaţii de seminţe, parcuri naţionale, pepiniere, drumuri forestiere şi suprafeţe ce deservesc construcţiile silvice, terenuri asupra cărora dovedim dreptul de proprietate prin extrase de carte funciară.

Cap.3. DENUMIREA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

3.1. Asociaţia a cărei activitate este reglementată de prezentul act constitutiv are denumirea de „ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE PIETROSUL CĂLIMANILOR" şi va funcţiona sub această denumire.
3.2. Emblema structurii silvice proprii, constituită ulterior, în cadrul asociaţiei Pietrosul Călimanilor va fi: CAPUL UNUI CERB CARPATIN şi va însoţi toate actele emise de ocol, alături de denumire şi adresă.
3.3. Asociaţia are sediul în comuna Răstoliţa ,str. Principala nr. 335, jud. Mureş, România. Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului director, prin act autentic, care va fi declarat în instanţă judecătorească.

Cap.4. DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI

4.1. Asociaţia are durată de funcţionare nelimitată şi îşi începe existenţa ca persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor de pe lângă Judecătoria Reghin.

Cap.5. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

5.1. Patrimoniul asociaţiei cuprinde totalitatea bunurilor active şi pasive ale membrilor fondatori şi a membrilor asociaţiei ce aderă ulterior.
5.2. Patrimoniul iniţial al asociaţiei se compune dintr-un fond iniţial de 5.000.000 (cinci milioane) lei, subscris şi vărsat la BCR Reghin, reprezentând contribuţia în numerar a membrilor fondatori în sumă de 500.000 lei fiecare, precum şi suprafaţa de fond forestier, după cum urmează:

- fond forestier şi păşune împădurită, total 5402.10 ha - Consiliul local Răstoliţa
- fond forestier şi păşune împădurită ,total 3106.87 ha - Consiliul local Stânceni
- fond forestier 558.92 ha - Composesoratul Stânceni
- fond forestier 173.20 ha - Composesoratul Bradul Răstoliţa
- fond forestier 42.80 ha - Composesoratul Iod Borzia
- fond forestier 30.00 ha - Biserica reformata Răstoliţa
- fond forestier 30.00 ha - Parohia Ortodoxă Răstoliţa
- fond forestier 30.00 ha - Parohia Ortodoxă Ruşii Munţi
- fond forestier 30.00 ha - Mănăstirea Socolul de Câmpie
- fond forestier 30.00 ha - Şcoala Generală Răstoliţa
    TOTAL9433,89 ha

5.3. Patrimoniul asociaţiei poate fi majorat atât ca suprafaţă cât şi în bani prin acceptarea în asociaţie a altor membrii.
5.4. Asociaţia poate beneficia de subvenţii şi sponsorizări în condiţiile legii.
5.5. În cazul dizolvării asociaţiei bunurile existente în patrimoniul acesteia vor avea destinaţia prevăzută la art.60 din O.G. 26/2000, iar mijloacele de transport vor reveni Consiliilor Locale.

NOTĂ PRIVIND NECESITATEA CONSTITUIRII FONDULUI DE FUNCŢIONARE AL OCOLULUI SILVIC CERBUL CARPATIN

1. Suma minimă (orientativă) pentru funcţionarea Ocolului Silvic Cerbul Carpatin se estimează astfel:
  -procurarea de uniforme de serviciu150 mii.lei
-procurarea de clupe forestiere20 mii.lei
-procurarea de dendrometre20 mii.lei
-înfiinţarea a 5 pichete de incendiu50 mii.lei
-procurarea de arme de serviciu150 mii.lei
-procurarea a unei maşini de serviciu250 mii.lei
-procurarea a două calculatoare, birotică, programe de calculator(fond forestier, cultură) 150 mil.lei
-închiriere spaţii şi dotarea pentru funcţionarea celor 5 brigăzi150 mii.lei
-închiriere spaţii pentru funcţionarea Ocolului silvic Cerbul Carpatin şi dotare50 mii.lei
-taxe pentru: deschiderea cont bancar, obţinerea autorizării de funcţionare, deplasări160 mil.lei
    TOTAL1.150 mil.lei

Contribuţia membrilor asociaţiei la constituirea şi funcţionarea în condiţii minime a Ocolului silvic Cerbul Carpatin s-a stabilit procentual în funcţie de suprafaţa de fond forestier adusă în asociaţie astfel:
MembruSuprafaţa(ha)ProcentSuma
Consiliul local Răstoliţa5402.1057,3%658.950.000 lei
Consiliul local Stânceni3106.8733,0%379.500.000 lei
Composesoratul Stânceni558.925,9%67.850.000 lei
Composesoratul de pădure Bradul Răstoliţa173.201.8%20.700.000 lei
Composesoratul Şoimii Iod Borzia42.800.5%5.750.000 lei
Biserica Reformată Răstoliţa30.000.3%3.450.000 lei
Parohia Ortodoxa Răstoliţa30.000.3%3.450.000 lei
Parohia Ortodoxă Ruşii Munţi30.000.3%3.450.000 lui
Mănăstirea Socolul de Câmpie30.000.3%3.450.000 lei
Şcoala generală Răstoliţa30.000.3%3.450.000 lei
    TOTAL9433,89100% 1.150.000.000 lei

Cap.6. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI

6.1. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:
- Adunarea generală
- Consiliul director
- Comisia de cenzori
6.2. Prima adunare generală a asociaţiei proprietarilor de pădure va avea loc în regim de urgenţă, se va defăşura la 5 zile după data obţinerii personalităţii juridice, locul desfăşurării va fi sediul primăriei Răstoliţa, care se va ocupa de logistica necesară. Ordinea de zi a adunării generale va fi :
- aprobarea constituirii Ocolului Silvic Cerbul Carpatin ca structură silvică proprie a asociaţiei, cu personalitate juridică şi buget propriu de venituri şi cheltuieli
- aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a ocolului silvic;
- aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare a personalului silvic constituit în structura ocolului silvic Cerbul Carpatin;
6.4. Membrii consiliului director au fost aleşi în baza hotărârilor consiliilor de administraţie ale asociaţilor odată cu aprobarea actului constitutiv şi al statutului.

Membrii Consiliului director din partea asociatului Consiliului local Răstoliţa:
-Mogila Gheorghe, cetăţean român, domiciliat în com. Răstoliţa, nr. 330, jud. Mureş, identificat cu buletin de identitate seria GN nr. 083264 eliberat de poliţia Reghin;
-Oprică Constantin, cetăţean român, domiciliat în com. Răstoliţa, nr. 91, identificat cu buletin de identitate seria GN, nr. 084833, eliberat de pol. Reghin;
-Salanţa Florin, cetăţean român, domiciliat în com. Răstoliţa, nr. 293, idenificat cu bulletin de identitate seria DA nr. 838573 eliberat de pol. Reghin;
-Movila Ioan, cetăţean român, domiciliat în com. Răstoliţa, nr. 112, jud. Mureş, identificat cu buletin de identitate seria BR, nr. 049219 eliberat de pol. Reghin;
-Demian Petru, cetăţean român, domiciliat în corn. Răstoliţa, nr. 21, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 124320;
-Lirca Marius, cetăţean român, domiciliat în corn. Răstoliţa, nr. 151 A, identificat cu buletin de identitate seria GT nr. 260588.
Membrii Consiliului director din partea asociatului Consiliului local Stânceni:
-Ciobotă Dinu cetăţean român, domiciliat în corn. Stânceni, sat Ciubotani nr. 35/A, jud. Mureş, identificat cu buletin de identitate seria GR nr. 462485;
-Florea Ioan, cetăţean român, domiciliat în corn. Stânceni, sat Meştera, nr. 84. jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr 007708;
-Pop Nicolae, cetăţean român, domiciliat in corn. Stânceni, nr. 80, jud. Mureş, identificat cu buletin de identitate seria HC, nr. 544025.
Membru in Cosiliul director din partea asociatului Composesoratul Stânceni:
-Florea Nuţ Ionel cetăţean român, domiciliat in com. Stânceni, nr. 12 l/A, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 048236;
-ing. Farcaş Liviu - sef Ocol Silvic Cerbul Carpatin cetăţean român, domiciliat in com. Răstoliţa, nr. 312/A, jud. Mureş, identificat cu cartea de identitate seria MS, nr. 087871;
6.5. Preşedintele consiliului director se va alege prin vot secret, din membrii acestuia.
6.6 Comisia de cenzori va fi formată din 3 membrii, respectiv:
- Chirilesc Ana Măria, cetăţean român, domiciliat in oraş Tg. Mureş, Calea Sighişoarei, nr.33/2, identificată prin cartea de identitate seria MS, nr. 212145, in calitate de preşedinte - expert contabil;
- Buzatu Valentina, cetăţean român, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. Anghel Saligny, nr. 92, identificată prin cartea de identitate seria MH, nr. 033592 - contabil;
- Leopold Nicoleta, cetăţean român, domiciliată in com. Răstoliţa, nr. 118, jud. Mureş, identificată prin buletin de identitate seria DA, nr. 930833 - contabil;

Cap.7. PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ SĂ DESFĂŞOARE PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A PERSONALITĂŢII JURIDICE

7.1. Domnul avocat Gabor Georgică. cetăţean român, domiciliat in oraş Tg. Mureş, str. Pandurilor, nr. 37/10, identificat cu buletin de identitate seria HC, nr. 546206, este mandatat să îndeplinească formalităţile necesare pentru obţinerea personalităţii juridice, pentru autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei.
Acest act constitutiv a fost aprobat prin. Hotărârile consiliilor locale si ale consiliilor de administraţie, astfel:
- Hotărârea Consiliului local Răstoliţa nr.36 din 16.10.2003
- Hotărârea Consiliului local Stânceni nr.20 din 29.09.2003
- Hotărârea Composesoratului Stânceni nr. 9 din 24.10.2003
- Hotărârea Composesoratului Bradul Răstoliţa nr. 4 din 28.10.2003
- Hotărârea Composesoratului Şoimii Iod Borzia nr. 1 din 08.11.2003
- Hotărârea Parohiei Ortodoxe Răstoliţa nr. 5 din 25.10.2003
- Hotărârea Parohiei Ortodoxe Ruşii Munţi nr. 1 din 22.10.2003
- Hotărârea Bisericii Reformate Răstoliţa nr. 24 din 29.10.2003
- Hotărârea Mănăstirii Socolul de Câmpie nr. 1 din 18.10.2003
- Hotărârea Şcolii Generale Răstoliţa nr. 2 din 14.10.2003
Acest act constitutiv se înregistrează la secretariatul asociaţilor şi se semnează de membri prevăzuţi în actul constitutiv.

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.2013

anul 2003, luna decembrie, ziua 05

În faţa mea Todoran Constantin, notar public, la sediul biroului s-au prezentat: 1. Gabor Georgică, cetăţean român, domiciliat în Târgu-Mureş, B-dul Pandurilor nr.37, ap.10 jud.Mureş-România, identificat cu B.l. seria HC nr.546206, eliberat de Pol. Tîrgu-Mureş; în calitate de persoană împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii Juridice a asociaţiei care după citirea actului au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate exemplarele lui.
În temeiul art.8, lit.b din Legea nr.36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a taxat cu 103.000 lei. cu chitanţa 2064399/2003.
S-a perceput onorariu de 1.250.000 lei, cu chitanţa nr.4207635/2003.
Timbru judiciar de 1.500 iei, s-a anulat pe act.

NOTAR PUBLIC
Todoran ConstantinSTATUTUL
„Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Pietrosul Călimanilor"

Cap.1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Asociaţia Proprietarilor de Pădure este o organizaţie profesională nonguvernamentală constituită pe liberul consimţământ al proprietarilor de pădure, îşi desfăşoară activitatea autonom, acţionează în concordanţă cu interesul membrilor săi, constituindu-se ca persoană juridică, funcţionând în conformitate cu legislaţia în vigoare „O.G. nr.26 din 30.01.2000 şi a Legii nr.189/1998 privind finanţele publice".
1.2. Asociaţia se constituie, se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei din România şi pe teritoriul României în conformitate cu prevederile înscrise în prezentul statut. Se poate afilia la alte asociaţii sau federaţii de profil din România şi din străinătate.

Cap.2. DENUMIREA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

2.1. Asociaţia a cărei activitate este reglementată de prezentul statut are denumirea de „ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURE PIETROSUL CĂLIMANILOR" şi va funcţiona sub această denumire.
2.2. Emblema structurii silvice proprii, constituită ulterior, în cadrul asociaţiei Pietrosul Călimanilor va fi: CAPUL UNUI CERB CARPATIN şi va însoţi toate actele emise de ocol, alături de denumire şi adresă.
2.3. Asociaţia are sediul în comuna Răstoliţa, str. Principală nr. 335, jud.Mureş, România. Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului director, prin act autentic, care va fi declarat în instanţă judecătorească.

Cap.3. DURATA ASOCIAŢIEI

3.1. Asociaţia are durată de funcţionare nelimitată şi îşi începe existenţa ca persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor de pe lângă Judecătoria Reghin.

Cap.4. MEMBRII FONDATORI

4.1. Conform O.G.nr.26/2000 ,asociaţia este de drept constituită de 3 sau mai multe persoane pe Baza liberului consimţământ, indiferent de forma de proprietate.
4.2. Asociaţia se constituie din:
Primăria comunei Răstoliţa cu sediul în comuna Răstoliţa, str.Principala nr.335, jud. Mureş, proprietar al suprafeţei de:
- 4339.0 ha teren cu vegetaţie forestieră proprietate publică, fond forestier naţional.
- 1063.0 ha teren cu vegetaţie forestieră proprietate privată, păşune împădurită.
Primăria comunei Stânceni cu sediul în comuna Stânceni, str.Principala nr. 37 jud. Mureş, proprietar al suprafeţei de:
- 1392.07 ha teren cu vegetaţie forestieră proprietate publică, fond forestier naţional.
- 1714.8 ha teren cu vegetaţie forestieră proprietate privată, păşune împădurită.
Composesoratul Stânceni, cu sediul în com Stânceni, proprietar al suprafeţei de:
- 558,92 ha teren cu vegetaţie forestieră proprietate publică, fond forestier naţional;
Composesoratul Bradul Răstolita cu sediul în comuna Răstolita, str. Principală nr. 166, jud.Mureş ,proprietar al suprafeţei de:
- 173.2 ha teren cu vegetaţie forestieră proprietate publică, fond forestier naţional;
Composesoratul Iod Borzia cu sediul în comuna Răstolita sat Gălăoaia, str.Principală nr.228, jud.Mureş, proprietar al suprafeţei de:
- 42.8 ha teren cu vegetaţie forestieră proprietate publică, fond forestier naţional;
Biserica Reformata Răstolita proprietară a suprafeţei de:
- 30,0 ha teren cu vegetaţie forestiera, proprietate publică, fond forestier naţional;
Parohia Ortodoxa Răstolita, proprietară a suprafeţei de:
- 30,0 ha teren cu vegetaţie forestiera, proprietate publică, fond forestier naţional;
Biserica Ortodoxa Rusii Munţi, proprietară a suprafeţei de:
- 30,0 ha teren cu vegetaţie forestiera, proprietate publica, fond forestier naţional;
Mănăstirea Socolul de Câmpie, proprietară a suprafeţei de:
- 30.0 ha teren cu vegetaţie forestiera, proprietate publică, fond forestier naţional;
Scoală Generala Răstolita, proprietară a suprafeţei de:
- 30,0 ha teren cu vegetaţie forestiera, proprietate publică, fond forestier naţional.

Cap.5. SCOPUL ASOCIERII

5.1.Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes general şi local cât şi de grup, facilitându-se accesul la resurse private şi publice interne şi externe în interesul nepatrimonial al membrilor săi.
5.2. Asociaţia nu are caracter politic , sindical sau religios.
5.3. Asociaţia are următoarele scopuri:
5.3.1. Constituirea structurilor silvice proprii, pentru gospodărirea unitară a fondului forestier al Consiliului local Răstolita, Consiliului local Stânceni, Composesoratului Bradul Răstolita, Composesoratului Şoimii Iod Borzia, Bisericii Reformate Răstolita, Parohiei Ortodoxe Răstolita, Parohiei Ortodoxe Rusii Munţi, Mănăstirii Socolul de Câmpie, Şcolii Generale Răstolita şi al altor persoane juridice sau fizice posesoare de fond forestier.
5.3.2. Apărarea intereselor membrilor săi, a patrimoniului forestier privind gospodărirea fondului forestier pădure şi a păşunilor împădurite proprietate publică şi privată.
5.3.3. Crearea structurilor care au ca scop organizarea, administrarea şi folosirea păşunilor împădurite, prin întocmirea de amenajamente pastorale.
5.3.4. Ridicarea nivelului de trai al comunităţii prin participarea la valorificarea superioară a potenţialului productiv silvopastoral (turism silvic, valorificare ciuperci, fructe de pădure, pomi de iarnă, plante medicinale, peşte, seminţe forestiere, arbori şi arbuşti ornamentali) având drept consecinţe conservarea masei lemnoase prin reducerea tăierilor.
5.3.5. Construirea de drumuri forestiere noi, întreţinerea drumurilor forestiere existente, care se vor prelua de la R.N.P., pentru o valorificare superioară a masei lemnoase şi a produselor secundare ale pădurii.
5.3.6. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren aflate încă în folosinţa statului, respectiv rezervaţii de seminţe, parcuri naţionale, pepiniere, drumuri forestiere şi suprafeţe ce deservesc construcţiile silvice, terenuri asupra cărora dovedim dreptul de proprietate prin extrase de carte funciară sau alte acte doveditoare a proprietăţii.

Cap.6. OBIECTIVUL ASOCIAŢIEI

6.1. „Asociaţia Proprietarilor de Pădure Pietrosul Călimanilor" constituită prin liberul acord de voinţă exprimat de membrii fondatori urmăreşte:
- înfiinţarea, organizarea şi conducerea structurii silvice proprii gospodărirea unitară a fondului forestier adoptarea şi aplicarea celor mai potrivite măsuri pentru gospodărirea eficientă , economică şi ecologică a patrimoniului forestier- pădure şi păşune împădurită
- respectarea amenajamentelor silvice şi a celor pastorale, ale normelor de regim silvic, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea resurselor financiare pentru dezvoltarea comunităţii
6.2. Constituirea structurii silvice proprii pentru gospodărirea unitară a fondului forestier proprietate publică privată ,precum şi a fondului forestier aparţinând altor proprietari.
6.3. Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii structurilor silvice conform legislaţiei în vigoare.
6.4. Aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, privind apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în condiţii de eficienţă economică şi ecologică
6.5. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale asociaţia poate înfiinţa atât structuri silvice cît şi structuri comerciale proprii.
6.6. Prestarea de servicii din domeniul silviculturii (acte de punere în valoare, lucrări etc).

Cap.7. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

7.1. Patrimoniul asociaţiei cuprinde totalitatea bunurilor active şi pasive ale membrilor fondatori şi membrilor asociaţi ulterior.
7.2. Patrimoniul iniţial al asociaţiei se compune dintr-un fond iniţial de 5.000.000 lei (cinci milioane ), subscris şi vărsat la BCR Reghin, reprezentând contribuţia in numerar a membrilor fondatori în sumă de 500.000 lei fiecare, precum şi contribuţia cu fond forestier, după cum urmează:

- fond forestier şi păşune împădurită, total5402.10 ha - Consiliul local Răstoliţa
- fond forestier şi păşune împădurită, total3106.87 ha - Consiliul local Stânceni
- fond forestier total558.92 ha - Composesoratul Stânceni
- fond forestier total173.20 ha - Composesoratul Bradul Răstoliţa
- fond forestier total42.80 ha - Composesoratul Iod Borzia
- fond forestier 30.00 ha - Biserica Reformată Răstoliţa
- fond forestier30.00 ha - Parohia Ortodoxă Răstoliţa
- fond forestier30.00 ha - Parohia Ortodoxă Ruşii Munţi
- fond forestier30.00 ha - Mănăstirea Socolul de Câmpie
- fond forestier30.00 ha - Şcoala Generală Răstoliţa
    TOTAL9433.89 ha

NOTA PRIVIND NECESITATEA CONSTITUIRII FONDULUI DE FUNCŢIONARE AL OCOLULUI SILVIC CERBUL CARPATIN

Pentru constituirea şi funcţionarea Ocolului Silvic Cerbul Carpatin este necesar un aport în bani a membrilor fondatori raportat la minimul sumei necesare pentru funcţionare, acesta fiind calculat procentual în funcţie de suprafaţa cu care vine în asociaţie:
Consiliul local Răstoliţa57.3% contribuie cu suma de658.950.000lei
Consiliul local Stânceni33.0% contribuie cu suma de379.500.000lei
Composesoratul Stânceni5.9% contribuie cu suma de67.850.000lei
Composesoratul Bradul Răstoliţa1,8% contribuie cu suma de20.700.000lei
Composesoratul Iod Borzia0,5% contribuie cu suma de5.750.000lei
Biserica Reformată Răstoliţa0.3% contribuie cu suma de3.450.000lei
Parohia Ortodoxă Răstoliţa0.3% contribuie cu suma de3.450.000lei
Parohia Ortodoxă Ruşii Munţi0.3% contribuie cu suma de3.450.000lei
Mănăstirea Socolul de Câmpie0.3% contribuie cu suma de3.450.000lei
Şcoala Generală Răstoliţa0.3% contribuie cu suma de3.450.000lei
    TOTAL 1.150.000.000lei

Această sumă va fi virată în contul Ocolului Silvic după obţinerea personalităţii juridice a acestuia.
7.3. Patrimoniul asociaţiei poate fi majorat atât ca suprafaţă cît şi în bani prin acceptarea în asociaţie a altor membrii, persoane fizice sau juridice.
7.4. Asociaţia poate beneficia de subvenţii şi sponsorizări în condiţiile legii.
7.5. În cazul dizolvării asociaţiei bunurile existente în patrimoniul acesteia vor avea destinaţia prevăzută la art. 60 din O.G. 26/2000, iar mijloacele de transport vor reveni Consiliilor Locale.
7.6. Ieşirea din asociaţie nu poate avea loc pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic, elaborat pentru asociaţia respectiva.

Cap.8. DOBÎNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE ASOCIAT

8.1. Calitatea de membru al Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Pietrosul Călimanilor, se dobândeşte de către membrii fondatori prin semnarea actului constitutiv şi a prezentului statut începând din momentul înscrierii asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
8.2. Poate deveni membru al Asociaţiei Proprietarilor de Pădure Pietrosul Călimanilor, orice persoană juridică sau fizică ce face dovada proprietăţii de teren forestier, având aprobarea membrilor fondatori şi acceptă prevederile statutului şi a actului constitutiv avînd obligaţia de a le respecta.
8.3. Consiliul director este abilitat să analizeze cererile de primire de noi membrii în asociaţie pe care le supune aprobării Adunării generale a membrilor.
8.4. Dizolvarea si lichidarea Asociaţiei:
Dizolvarea Asociaţiei trebuie să facă obiectul unei convocări scrise cu menţiunea specială a acestui tractandum.
De plin drept, dizolvarea Asociaţiei intervine prin hotărârea instanţei de judecată competentă, în cazurile prevăzute de lege.
În cazul dizolvării Asociaţiei, Patrimoniul ei se lichidează. Lichidarea se va efectua după regulile stabilite prin lege.
Patrimoniul, în cazul lichidării se împarte in funcţie de aportul fiecărui membru asociat, astfel după cum urmează:
- Consiliului local Răstoliţa îi va reveni fond forestier şi păşune împădurită, în suprafaţă totală de 5402,10 ha;
- Consiliului local Stânceni îi va reveni fond forestier şi păşune împădurită, în suprafaţă totală de 3106,87 ha;
- Composesoratului Stânceni îi va reveni fond forestier în suprafaţă de 558,92 ha;
- Composesoratului Bradul Răstoliţa îi va reveni fond forestier în suprafaţă de 173,20 ha;
- Composesoratului Iod Borzia îi va reveni fond forestier în suprafaţă de 42,80 ha;
- Bisericii Reformate Răstoliţa îi va reveni fond forestier în suprafaţă de 30,00 ha;
- Parohiei Ortodoxe Răstoliţa îi va reveni fond forestier în suprafaţa de 30,00 ha;
- Parohiei Ortodoxe Ruşii Munţi îi va reveni fond forestier în suprafaţă de 30,00 ha;
- Mănăstirii Socolul de Câmpie îi va reveni fond forestier în suprafaţă de 30,00 ha;
- Şcolii Generale Răstoliţa îi va reveni fond forestier în suprafaţă de 30,00 ha.
8.5. Pierderea calităţii de asociat în orice mod nu dă celui în cauză nici un drept de nici o natură, în raport cu asociaţia.
8.6. Excluderea din asociaţie se hotărăşte de Adunarea generală, iar această măsură poate fi luată doar pentru:
- încălcarea gravă sau în mod repetat a prevederilor statutului şi actului constitutiv
- săvârşirea de fapte ce aduc prejudicii materiale sau morale asociaţiei considerate ca atare pe bază de dovezi

Cap.9. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

9.1. Membrii asociaţiei au dreptul să participe la Adunarea generală a asociaţiei cu drept de vot deliberativ
9.2. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei în limita numărului de locuri alocate după principiul proporţionalităţii ,în funcţie de suprafaţa adusă în asociaţie.
9.3. să beneficieze de toată gama serviciilor oferite de asociaţie, direct sau prin structurile sale proprii pentru buna gospodărire şi funcţionare a fondului forestier
9.4. Informarea membrilor de către Consiliul director sau împuternicitul acestuia (şef ocol) asupra stadiului şi modului de desfăşurare a acţiunilor hotărâte de Adunarea generală odată pe trimestru.
9.5. Membrii asociaţiei au obligaţia să respecte şi să îndeplinească cu bună credinţă hotărârile Adunării generale şi să utilizeze în conformitate cu statutul şi acrul constitutiv calitatea de asociat.
9.6. Să manifeste loialitate faţă de scopul şi obiectivele Asociaţiei şi să nu urmărească realizarea de avantaje personale din calitatea de asociat, în dauna asociaţiei.
9.7. Asociatul care îşi încalcă obligaţiile prevăzute în statut şi acrul constitutiv este răspunzător pentru daunele cauzate asociaţiei, conform legislaţiei.
9.8. Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului sunt obligatorii şi se îndeplinesc întocmai şi la timp, chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.

Cap.10. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI

10.1 Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
Adunarea generală
Consiliul director
Comisia de cenzori

Atribuţiile şi funcţionarea adunării generale

a. Adunarea generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei cu competenţa generală şi se compune din:
- executivele celor doua comuni
- membrii Consiliilor de administraţie ale asociaţilor cetăţeni ai comunelor mandataţi de către primarul comunei, în scris
În cadrul Adunării generale fiecare asociat dispune de un număr de voturi determinate de suprafaţa fondului forestier adusă în asociaţie, Consiliul local Răstoliţa dispune de 20 voturi, Consiliul local Stânceni dispune de 11 voturi, Composesoratul Stânceni dispune de 2 voturi, Composesoratul Bradul Răstoliţa dispune de 1 vot, Composesoratul Iod Borzia , Biserica Reformată Răstoliţa, Parohia Ortodoxa Răstoliţa , Parohia Ortodoxă Ruşii Munţi, Mănăstirea Socolul de Câmpie si Şcoala Generală Răstoliţa dispun de 1 vot.
Membrii asociaţiei primesc câte un vot pentru suprafaţa de 270 ha.
b. Adunarea generală se întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii asociaţilor hotărând cu votul pentru a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de voturi pe care îl are adunarea generală. în cazul în care la lucrările adunării nu participă cel puţin jumătate plus unu din membrii asociaţiei, adunarea se amână de drept cu trei zile, urmând a avea loc în aceleaşi condiţii, caz în care hotărârile vor fi luate cu majoritatea celor prezenţi.
c. La lucrările adunării generale participă personal şi şeful Ocolului silvic cu drept de vot consultativ.
d. Adunarea generală se va ţine prin rotaţie la sediul celor doua Consilii locale, care vor asigura spaţiul şi logistica necesară bunei desfăşurări.
e. Convocarea Adunării generale se face în scris la iniţiativa Consiliului director, de către şeful de ocol împuternicit în acest sens, cu 15 zile înainte de data la care urmează să aibă loc adunarea. Convocatorul va cuprinde: data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării. Lucrările Adunării generale sunt conduse de preşedintele Consiliului director.
f. Cu privire la modul de desfăşurare a Adunării generale şi la dezbaterile ce au loc, precum şi la hotărârile luate se încheie un proces verbal (prin grija secretarului Ocolului silvic), urmând a fi semnat şi ştampilat de către primarii comunelor, preşedintele Consiliului director şi şeful de ocol. Acest proces se va păstra atât la primării cît şi la ocolul silvic.
g. Întreaga activitate desfăşurată între două adunări generale este condusă de către Consiliul director.

Competenţa Adunării Generale

Adunarea generală are următoarele competenţe:
- alege prin vot deschis membrii Consiliului director din 2 în 2 ani, compus din 11 persoane şi comisia de cenzori (compus din 3 persoane)
- analizează şi aprobă programul anual de activitate al Ocolului silvic, prezentat de şeful de ocol
- stabileşte strategiile şi obiectivele generale ale asociaţiei
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil pentru anul în curs
- aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat
- modifică actul constitutiv şi statutul
- aprobă primirea de noi membrii prin votul simplu
- hotărăşte afilierea la alte asociaţii de profil din judeţ, din ţară sau din străinătate
- aprobă înfiinţarea de întreprinderi economice care sunt în legătură cu profilul asociaţiei

Atribuţiile şi funcţionarea Consiliului director

a. Consiliul director asigură punerea în execuţie a hotărârilor adunărilor generale. Şeful de ocol face parte din consiliul director şi va participa cu întreg personalul subordonat la îndeplinirea hotărârilor date de adunarea generală.
b. Consiliul director se compune din 11 membrii aleşi pe o perioadă de 2 ani de către adunarea generală prin vot deschis. Preşedinţia consiliului va fi preluată prin rotaţie de către reprezentanţii persoanelor juridice , membrii fondatori ai asociaţiei. Şeful ocolului silvic, membru în consiliul director nu poate deţine funcţia de preşedinte al consiliului.
c. Numărul membrilor din consiliul director este de:
- 6 pentru asociatul Răstoliţa
- 3 pentru asociatul Stânceni
- 1 pentru Composesoratul Stânceni
- 1 şeful Ocolului silvic
Numărul de membrii în Consiliul director s-a stabilit procentual în funcţie de suprafaţa adusă în asociaţie.
d. Consiliul director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor care îl compun şi hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.
e. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. În acest sens are următoarele atribuţii:
-  prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate al asociaţiei.
-  încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei
-  aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Ocolului silvic propriu cu avizul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic şi îl supune spre aprobare adunării generale
-  aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Ocolului silvic, întocmind conform prevederilor legale în vigoare şi avizat în prealabil de către Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic
-  aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare a personalului Ocolului silvic întocmite conform prevederilor legale în vigoare şi avizate în prealabil de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic
-  aprobă angajarea şi eliberarea din funcţie al şefului ocolului silvic propriu al asociaţiei, angajează şi concediază personalul propriu al ocolului silvic la propunerea şefului de ocol, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi avizul obligatoriu al I.T.R.S.C.
-  convocă adunarea generală ,păstrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate şi a celorlalte documente necesare funcţionării asociaţiei
-  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau statut, ori încredinţate de adunarea generală
-  îşi elaborează un regulament intern de funcţionare care nu poate contraveni prezentului statut
-  membrul comitetului de conducere interesat în orice mod într-o problemă de competenţă a consiliului nu poate lua parte la vot
-  membrii consiliului director sunt răspunzători faţă de asociaţie în cazul producerii unor prejudicii în modul defectuos de îndeplinire a sarcinilor sale ori prin hotărâri contrare legilor statului român, ale statutului şi actului constitutiv al asociaţiei
-  consiliul director poate împuternicii una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv care nu au calitatea de asociat pentru a exercita unele dintre atribuţiile prevăzute de statut şi act constitutiv
-  preşedintele consiliului director asigură conducerea operativă a asociaţiei şi reprezintă asociaţia în relaţii cu terţii. El are drept de semnătură în bancă singur sau împreună cu contabilul asociaţiei conform deciziei consiliului director
-  stabileşte preţurile de vânzare pentru:
- arbori cu firul pentru populaţie conform reglementărilor în vigoare
- prestări servicii către terţi
- închirierea către terţi a utilajelor pentru prestări servicii

Funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de cenzori

a. Comisia de cenzori este formată din trei membrii care vor verifica activitatea economico-financiară a asociaţiei, pe perioada unui an calendaristic. De regulă, unul din cei trei membrii ai comisiei de cenzori va fi, prin rotaţie, câte unul din contabilii şefi ai primăriilor asociate - membrii fondatori.
b. Comisia de cenzori este aprobată de către adunarea generală pe o perioadă de 2 ani, iar preşedintele acesteia va fi o persoană de specialitate din afara asociaţiei care deţine autorizaţiile legale privind verificarea financiar-contabilă, iar pentru activitatea desfăşurată va fi retribuită din bugetul ocolului silvic
c. Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei
execută controlul financiar intern al ocolului silvic
în baza constatărilor făcute întocmeşte rapoarte bilunare pe care le prezintă spre aprobare consiliului director care ulterior vor fi prezentate spre aprobare adunării generale
participă la şedinţele comitetului director cu drept de vot consultativ
îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute de lege, statut sau act constitutiv, sarcini trasate de adunarea generală
îşi elaborează un regulament intern de funcţionare care nu poate contraveni prezentului statut

d. Membrii consiliului director şi personalul ocolului silvic nu pot fi membrii în consiliul de cenzori

Cap.11. MODIFICAREA STATUTULUI ŞI ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI

11.1. Modificarea statutului şi actului constitutiv se poate face în urma hotărârii adunării generale cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor aflaţi în evidenţă
11.2. Procedura înscrierii modificării statutului şi actului constitutiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor este cea prevăzută de lege şi de prezentul statut
11.3. Demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea notificării se întreprind de persoana desemnată de către consiliul director

Cap.12. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A ASOCIAŢIEI

12.1. Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Primul an financiar începe odată cu dobândirea personalităţii juridice
12.2. Activitatea financiar contabilă se ţine cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice în partidă dublă.
12.3. Evidenţa fondurilor asociaţiei se ţine în lei. Bianual, respectiv la 30 iunie şi 31 decembrie se va întocmi bilanţul