Primaria Prejmer

Primaria Prejmer - www.primariaprejmer.ro

Judetul Brasov

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Prejmer Ón perioada 2011- 2020

Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Prejmer 13 dec 2011.pdf

Prezentul document prezintă Strategia de Dezvoltare Durabilă (SDD) a Comunei Prejmer pentru perioada 2011-2020. Această variantă include rezultatele unui laboriosproces de elaborare a SDD, la care au participat membrii Grupului Local de Dezvoltare(GLD) - constituit în martie 2011.Prima parte include o prezentare generală a Comunei Prejmer, care se referă laurmătoarele componente: aşezarea geografică; relieful şi constituţia geologică; clima;reţeaua hidrografică; biodiversitatea; elementele de istorie a localităţii şi prezentareapatrimoniului Comunei Prejmer (în contextul afirmării acesteia ca lider regional).A doua parte a documentului include o abordare a principalelor domenii aledezvoltării Comunei Prejmer: date şi evoluţii demografice cu furnizarea serviciului deeducaţie şi impactul acesteia, economie locală, dezvoltare urbană şi protejarea mediului,politici fiscale, servicii publice. Pentru serviciile publice de interes local a fost necesară oabordare separată a tipurilor de servicii publice. Ca atare acestea au fost abordate însubdomenii distincte: servicii de utilităţi publice, servicii pentru situaţii de urgenţă,ordine publică, servicii sociale; servicii culturale; servicii medicale şi infrastructura deeducaţie.

Pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte sunt prezentate:

- analiză-diagnostic a fiecărui domeniu/subdomeniu al dezvoltării localităţii (cuprezentarea situaţiei existente şi indicarea posibilităţilor de dezvoltare, prinadoptarea de politici privind domeniul/subdomeniul respectiv);

- analiză SWOT (prezentarea punctelor tari, a celor slabe, a oportunităţilor şiameninţărilor/riscurilor specifice domeniului/subdomeniului respectiv);

- definirea obiectivelor aferente domeniului/subdomeniului: obiective generale,obiective specifice şi obiective operaţionale.

Viziunea dezvoltării Comunei Prejmer a fost conturată pe baza reunirii în cadrulunei imagini unitare a obiectivelor generale specifice domeniilor abordate. Aceastăviziune va fi transpusă în practică prin intermediul planurilor de acţiuni pentruperioada 2012-2020, (elaborate pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte) careinclud: obiectivele operaţionale; încadrarea în timp şi indicarea principalelor sursepotenţiale de finanţare.Ultima parte a acestei versiuni a SDD include prezentarea mecanismului demonitorizare a implementării SDD, cu reliefarea componentelor instituţionale, astructurii propuse pentru constituirea Parteneriatelor Strategice Locale (PSL) caprincipal mecanism consultativ în implementarea strategiei şi o schemă a organizăriiinstituţionale a implementării SDD.

 

Principiul fundamental aplicat în elaborarea SDD Prejmer a fost abordarea „de jos

în sus”. Ca atare, toate componentele prezentate anterior au fost elaborate prin

consultări repetate ale tuturor persoanelor şi organizaţiilor interesate. A rezultat un

proces laborios şi cronofag de elaborare, care a reuşit să asigure o autenticitate ridicată a

tuturor conţinuturilor prezentate şi o legitimare democratică a procesului de elaborare a

SDD.

Pentru elaborarea acestui document, echipa implicată în realizarea SDD a primit

un sprijin substanţial şi constant din partea unui număr mare de persoane şi instituţii,

sprijin concretizat în oferirea de informaţii, exprimarea de opinii, formularea de

clarificări etc. Tuturor acestor persoane dorim să le mulţumim pentru susţinerea

acordată!