Primaria Moldoveneşti - www.primariamoldovenesti.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt concurs pentru Centru de Informare Turistica

« Inapoi

                     Avand in vedere prevederile contractului de finantare cu APDRP pentru infiintarea Centrului de Informare si Promovare Turistica, marketingul serviciilor legate de turismul rural, incheierea executiei proiectului si necesitatea darii in folosinta a centrului de informare si promovare turistica din comuna Moldovenești  judetul Cluj , prevederile HG. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, UAT Moldovenești scoate la concurs urmatoarele posturi :
          1. Ghid turism – responsabil centru de informare si promovare turistica ;
          2. Agent turism – cu sarcini si de bibliotecar .

        I. Conditii de participare la concurs : 

 
1. Ghid turism – responsabil centru de informare si promovare turistica :
A. Persoana care se inscrie la concurs trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
Conditii generale :

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) cunoștințe de limbă engleză ,dovedită prin atestat.
d) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
e) are capacitate deplina de exercitiu;
f) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
g) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
h) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legaturi cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

             Conditii specifice :
-  studii universitare sau superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta;
-  cunoasterea limbii engleze, certificata prin atestat ;
-  curs de ghid turistic, certificat de calificare profesionala ;
- abilitati operare PC, certificat prin atestat de competente profesionale de operare pe calculator.

- cunoasterea limbii maghiare

            2. Agent turism – cu sarcini si de bibliotecar    :
      Conditii generale :

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni.
 
             Conditii specifice :
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
- curs de agent de turism sau certificat de calificare in domeniul turismului în curs ;
- cunoștințe de limbă engleză            

- abilitati operare PC, certificate .

- cunoasterea limbii maghiare

B. Continutul dosarului de concurs :
    a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate ;

    c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
    d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care  sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
    f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
       Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

      
       Termenul de depunere al dosarelor este data de 10.03.2017, până orele  11,00 ,  la sediul Primariei comunei Moldovenești, la secretarul comunei.
 
        NOTA : Pentru ambele posturi concursul se va desfasura in data de 17.03.2017, ora 10,00 si va consta in proba scrisa. Candidatul care va fi admis la proba scrisa, va sustine in data de 21.03.2017, ora 9,00 proba practica care consta in abilitatea redactarii pe calculator a unei document si  tot in data de 21.03.2017 ora 11.00 interviul, care consta in  purtarea unei discuții cu membrii comisiei.

       Media de promovare a concursului va fi calculata ca medie aritmetica a celor doua probe.  Media minima pentru promovare pentru fiecare post este de 50 de puncte.

 

 

 


    B. Sarcini  de serviciu pentru postul :
1. Ghid turism – responsabil centru de informare si promovare turistica :

    Centrul de Informare si Promovare Turistica asigura legatura indispensabila cu turittii, realizand informarea cat mai obiectiva si completa a acestora, precum si activitatea de promovare a destinatiei turistice respective, prin toate mediile disponibile. Centrul functioneaza intr-o cladire independenta, situata in comuna Moldovenești , judetul Cluj  cladire noua, moderna si dotata prin fonduri europene .
    
Contextul  ocupatiei :
    Responsabilul centrului de Informare si Promovare Turistica este persoana calificata si specializata, care coordoneaza activitatea Centrului de Informare Turistica, realizand promovarea turistica a intregului patrimoniu : infrastructura turistica, potentialul natural si antropic al arealului in care isi desfasoara activitatea, asigurand furnizarea furnizarea informatiilor cu caracter turistic vizitatorilor sositi la centru despre statiuni turistice, localitati, zone sau regiuni turistice .

    Sarcini :
    - informarea turistilor sositi in localitate asupra facilitatilor bazei materiale a comunei, a posibilitatilor de petrecere a timpului liber, asupra excursiilor ce pot fi realizate in si din zona si asupra oricaror informatii cu caracter turistic, si nu numai, dorite de acestia ;
    - informarea turistilor care doresc sa viziteze obiectivele turistice din localitatile sau zonele limitrofe, informare realizata prin toate mijloacele de comunicare : scrisori, telefon, fax, internet, e-mail, etc ;
    - realizarea si distribuirea de materiale promotionale si informative pe diferite suporturi           ( tiparituri, CD, DVD, etc.) ;
    - tiparirea de monografii, materiale de specialitate, carti, reviste cu caracter informativ turistic, ziare, etc ;
    - transmiterea de informatii cu profil turistic tuturor operatorilor si agentilor de turism ;
    - participarea la targuri si expozitii cu profil turistic, in tara si  strainatate ;
    - colaborarea cu unitati de turism, cu centre similare din tara si strainatate, in vederea organizarii schimburilor de informatii cu caracter turistic ;
    - asigurarea animatiei turistice necesare prin intermediul specialistilor ( scoli de schi, parapanta, alpinism, drumetii, etc. ) ;
    - asigurarea consultantei de specialitate pentru detinatorii de baza materiala din zona ;
    - realizarea de campanii promotionale, conferinte de presa ocazionate de lansarea noilor produse turistice, activitati si relatii publice ;
    - organizarea si gestionarea de evenimente cu caracter promotional (festivaluri, seri turistice, etc.) pentru comuna Moldovenești ;
    - promovarea localitatii prin mediul internet ;
    - organizarea in colaborare cu diverse unitati de invatamant turistic, de cursuri de treining si pregatire profesionala pentru angajatii si managerii din turism ;
    - orice alte activitati cu caracter promotional si informativ ;
    - organizeaza excursii in zonele turistice limitrofe si din tara . 

2. Agent  turism – cu sarcini si de bibliotecar  : 
    a) Sarcini in calitate de agent turism :

            - informarea turistilor sositi in localitate asupra facilitatilor bazei materiale a localitatii, a posibilitatilor de petrecere a timpului liber, asupra excursiilor ce pot fi realizate in si din zona si asupra oricaror informatii cu caracter turistic, si nu numai, dorite de acestia ;
    - sprijina responsabilul centrului de informare si promovare turistica in organizarea si gestionarea de evenimente cu scop patrimonial (festivaluri, seri turistice, etc.) pentru comuna Moldovenești ;
    - prospecteaza piata turistica ;
    - promoveaza produsele locale traditionale ;
    - asigura alaturi de responsabilul centrului de informare turistica, functionalitatea locului de munca, urmareste ca aparatele sa fie intretinute si in stare de functionare pentru a asigura conditii optime de munca ;
    - se ocupa permanent de promovarea imaginii localitatii, gestioneaza documentele centrului de informare turistica.

    b) Sarcini  ale postului de munca in domeniul bibliotecii  :
    - asigura activitatea  specifica bibliotecii

 

 

    BIBLIOGRAFIE :
- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu completarile si modificarile ulterioare ;
- Ordonanta Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural, modificata ;
- HG nr. 303/2006 pentru aprobarea programului anual de dezvoltare a produselor turistice, completata si modificata .
-OM nr.65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism.

-Ordonanța nr.107/1999 ,republicată ,privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

 

Primar,

Marginean Ioan


Lista de fisiereAnunt concurs centru de informare turistica.doc