Primaria Mociu - www.primariamociu.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt concurs/examen in data de 29 septembrie 2017

« Inapoi

ANUNT

 

U.A.T. Mociu, cu sediul ȋn localitatea Mociu, str. Principală, nr. 26, jud. Cluj vă anunţă organizarea de concurs pentru ocuparea următorului post pe perioadă nedeterminată al următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mociu:

 

  1. 1.      Referent III  debutant ȋn cadrul compartimentului Taxe şi impozite locale.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: - data de 29.09.2017, ora 10:00 la sediul Primăriei Mociu.

Dosarele de ȋnscriere se depun la sediul instituţiei ȋn termen de 20 de zile de la data publicării anunţului ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a. (data publicarii 30.08.2017, data maxima pentru depunerea dosarelor  19.09.2017)

Date contact: tel: 0264/235212 / 0756 496 343, e-mail:office@primariamociu.ro

Candidaţii trebuie să ȋndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de participarespecifice:

  1. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de Referent III debutant din cadrul compartimentului Taxe şi impozite locale:

-          studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

-          cunostinţe operare calculator de nivel mediu.

 

 

 

 

Dosarul de concurs va cuprinde:

-          formularul de ȋnscriere la concurs

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomei de studii ȋn specialitatea ceruta şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea ȋn muncă şi după caz, ȋn specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, dacă este cazul

-          adeverinţă care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-          declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

-          adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, ȋn clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, ȋn formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

-          copiile de pe actele prevăzute se prezintă ȋn copii legalizate sau ȋnsoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs

-          cazierul judiciar poate fi ȋnlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. Ȋn acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis ȋn urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografie:

  1. Legea 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  4. Legea 227/2015, privimd Codul fiscal,a)Titlul IX: Impozite şi taxe locale(art. 453-495);b) Titlul X: impozitulpeconstrucţii (art. 496-500);
  5.  Anexa la H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Titlul IX-Impozite şi taxe locale şi Titlul X: impozitul pe construcţii (art. 496-500);
  6. Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015 cu modificările şi completările ulterioare: Titlul III, cap. VI: Termenele, art. (75-78); b) TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscale (art. 93-112)

Notă:Se va avea ȋn vedere varianta valabilă la data organizării concursului.