Primaria Mociu - www.primariamociu.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt organizarea de concurs/examen in data de 4 ianuarie 2017

« Inapoi

ANUNŢ ORGANIZAREA  DE CONCURSURI

 

            În conformitate cu prevederile art. 22 din H.G. 61/ 2008 şi prevederile  Legii privind Statutul funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare U.A.T. Mociu, cu sediul în localitatea Mociu, str. Principală, nr. 26, jud. Cluj vă anunţă organizarea  de concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată  ale următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mociu:

1. Consilier I  debutant în cadrul compartimentului financiar, contabilitate, salarizare, resurse umane;

2. Referent III  debutant  în cadrul  compartimentului taxe şi impozite locale;

3. Referent III debutant în cadrul  compartimentului de stare civilă;

4. Consilier I debutant în cadrul  compartimentului de cadastru şi agricultură;

5. Referent III, debutant în  compartimentulului  poliţie  locală.

 

            Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 04.01.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei Mociu.

            Termen depunere dosare: Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în  termen  de  20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv până în data de 19 decembrie 2016, ora 10,00.

            Date contact: tel.: 0264/235212 / 0733 414 344, email: office@primariamociu.ro

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

             Condiţii de participare specifice:

  1. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier I  debutant din cadrul compartimentului financiar, contabilitate, salarizare, resurse umane:

- studii universitare de  specialitate  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau conexe;

- cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

2. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent III  debutant  din cadrul  compartimentului taxe şi impozite locale:

- studii medii  absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

3. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent III debutant din cadrul  compartimentului de stare civilă:

- studii medii  absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

4. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier I debutant din cadrul  compartimentului de cadastru şi agricultură:

- studii universitare de  specialitate  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru şi managementul proprietăţilor sau conexe;

- cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

5. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent III, debutant din  compartimentulului  poliţie  locală:

- studii medii  absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- cunoştinţe operare calculator de nivel mediu.

DOSARUL DE CONCURS va cuprinde:

- formularul de înscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copiile diplomei de studii în specializarea cerută şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatate studiilor necesare ocupării funcţiei publice, dacă este cazul;

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

- declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

- cazierul judiciar, care poate fi îinlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligatia de a completa dosarul cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

            BIBLIOGRAFIE:

 

  1. 1.      Consilier I  debutant în cadrul compartimentului financiar, contabilitate, salarizare, resurse umane:

1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea privind Statutul funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.Legea contabilitatii nr.82/1991;

5. Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal: a)  Titlul III: Impozitul pe venit, Cap. IV- Venituri din salarii şi asimilate; b) Titlul IX : impozite şi taxe locale (art. 453-495); c) Titlul X: impozitul pe construcţii (art. 496-500);

6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Notă: Se va avea în vedere varianta valabilă la data organizării concursului.

2. Referent III  debutant  în cadrul  compartimentului Taxe şi impozite locale

1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea privind Statutul funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

4. Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal: a) Titlul IX : impozite şi taxe locale (art. 453-495); b) Titlul X: impozitul pe construcţii (art. 496-500);

5. Anexa la H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Titlul IX-Impozite şi taxe locale şi Titlul X: impozitul pe construcţii (art. 496-500);

6. Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015 cu modificările şi completările ulterioare: Titlul III, cap. VI: Termenele, art. (75-78); b) TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscale (art. 93-112)

Notă: Se va avea în vedere varianta valabilă la data organizării concursului.

3. Referent III debutant în cadrul  compartimentului de stare civilă

1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea privind Statutul funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 4.Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările şi completările         ulterioare;

      5. Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a   dispoziţiilor în materie de stare civilă

      6. Legea nr . 21 / 1991 privind cetăţenia română , republicată,  cu modificările şi completările         ulterioare.

Notă: Se va avea în vedere varianta valabilă la data organizării concursului.

4.Consilier I debutant în cadrul  compartimentului de cadastru şi agricultură

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea privind Statutul funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4.Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

5.Ordinul numarul 734/480/1003/3727  din 29 aprilie 2015 privind  aprobarea Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015/2019

6.Legea 145/2014 privind eliberarea atestatului de producator si carnetului de comercializare a produselor agricole.

Notă: Se va avea în vedere varianta valabilă la data organizării concursului.

5. Referent III, debutant în cadrul  compartimentul  Poliţie  Locală

1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea privind Statutul funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr.155/2010 – poliţiei locale; 

5. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

6. Legea nr.61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: Se va avea în vedere varianta valabilă la data organizării concursului.

 

Întocmit secretar comisie de concurs,

Şuteu Viorela-Lucia

 

__________________________