Primaria Mociu - www.primariamociu.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt organizarea de concurs/examen in data de 21 noiembrie 2016

« Inapoi

Nr. 6679/17.10.2016

                                                                                                                                                                                                         ANUNŢ IMPORTANT

Primăria Mociu, cu sediul în: loc. Mociu, str. Principală, nr. 26, jud. Cluj,  în baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată pentru funcţiile publice:

Denumirea posturilor-

1. Consilier I superior, Compartiment financiar, contabilitate, salarizare, resurse umane;

2. Referent III superior, Compartiment Taxe şi impozite locale

3. Referent III superior, Compartiment stare civilă

4. Consilier I debutant, Compartiment Cadastru şi agricultură

5. Poliţist Local, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Poliţia Locală

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 21.11.2016, ora 10.00, Primăria Mociu

Proba scrisă:- data de 21.11.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei Mociu

Interviu:- data de 23.11.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei Mociu

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în  termen  de  20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, până la data de 16.11.2016.

Date contact: tel.: 0264/235212 / 0733 414 340, email: primar@primariamociu.ro

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile legale impuse de Legea nr. 188/1999 şi HG nr. 611/2008 pentru recrutarea în funcţia publică, astfel

Art. 54-L 188

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Bibliografia concursului:

 1. 1.                  Consilier I superior, Compartiment financiar, contabilitate, salarizare, resurse umane, si
 2. 2.                  Referent III superior, Compartiment Taxe si impozite locale:

 

- Legea 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici;

- Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, TITLUL III – Impozitul pe venit, CAP III – Venituri din salarii; si TITLUL IX Taxe si impozite locale.

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;

- Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

- Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

- O.U.G. nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;

- O.G. nr. 80/2001 pentru stabilrea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;

- H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

- O.M.F.P. nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 1. 3.                  Referent III superior, Compartiment stare civila

 

-  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;

- Legea 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici;

- Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;

- OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări prin Legea 290/2005;

- HG 111/1997 privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fişei de evidenţă a populaţiei, cu modificările ulterioare;

- HG 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanei, cu modificările şi completările ulterioare;

-  HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

-Legea nr 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ;

-Legea 182/2002 privind protectia informatiilor calsificate, HGR 585/ 2002 privind aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate în România si HGR 781/ 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu

-Legea 544/2001privind accesul la informatiile de interes public .

-Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila , cu modificările şi completările ulterioare

-Legea nr 21 / 1991 privind cetatenia româna , republicata cu modificarile si completarile ulterioare

-Ord. Guv. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare

-Metodologia nr. 1 /1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii 119 /1996 cu privire la actele de stare civila

-Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public

-Ordinul ministerului administratiei si internelor nr. 1190 / 30. 07. 2000 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea activitatii pe linia regimului de evidenta a persoanei si a ghiseului unic .

- O.G. nr. 2/2001 regimul juridic al contravenţiilor ;

 1. 4.                  Consilier I debutant, Compartiment Cadastru si agricultura

 

-          Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

-          Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

-          Ordinul nr.95/1998/153/3241 din 2010 pentru aporbarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014,

-          Hotărârea Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare,

-          Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191,

-          Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1191;

 

5. Poliţist Local, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Poliţia Locală

 

 1.                Legea nr.215/2001 – administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cap.I-IV şi Cap.IX; 
 2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată
 4. Legea nr.155/2010  poliţiei locale
 5. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 6. Legea nr.61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea nr.60/1991 – privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr.17/1996 – uzul de armă: art.46-52; 
 9. Legea nr.4/2008 – privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare
 10. O.U.G. nr.97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare
 11. O.U.G. nr.55/2002 – privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi şi agresivi
 12. O.G. nr.2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Codul Penal – Infracţiunea –art.15-17; Încăierarea –art.198; Distrugerea – art.253; Distrugerea calificată – art.254; Distrugerea din culpă – art.255; Ultrajul – art.257; Infraciuni de serviciu – art.295-309; Infracţiuni de corupţie – art.289-294; Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice – art.367-375.

 

                                                                                 Cu stimă,

                                                                                              PRIMAR

                                                                       VASILE FOCŞA