Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunț organizare concurs de recrutare

« Inapoi

25 Octombrie, 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ - UAT COMUNA MICA

Nr. 5417  / 04.10.2018 

ANUNŢ

 

                        UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica  nr.56, judeţul Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

1.    REFERENT – clasa III, grad pofesional ASISTENT – în cadrul Compartimentului relații cu publicul

2.    REFERENT – clasa III, grad pofesional ASISTENT – în cadrul Compartimentului asistență socială

                        Poate depune dosar orice candidat care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea acestor funcţii publice.

I. Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

                        I..Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), respectiv:

                        a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

                        b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

                        c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

                        d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

                          e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestat pe bază de examen medical de specialitate;

                        f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

                       g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

                         h) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului sau contra autorităţii,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justiţiei,de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice,cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

                      i) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

                        j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

II. Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

-       studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

-       condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare: minim 6 luni.

 

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:

                        Data organizării concursului:

                        - proba scrisă: 26 noiembrie 2018 ora 10.00

                        - interviu : 28 noiembrie 2018 ora.10.00

                         Locul desfăşurării concursului:

                        -sediul Primăriei comunei Mica,judeţul Mureş.

                        Depunerea dosarelor:

                        - în vederea participării la concurs,în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs la secretarul comisie de concurs.

 

Conţinutul dosarelor:

 Dosarele de concurs vor conţine în mod obligatoriu:

a)    formular de înscriere prevăzut de HG nr.611/2008

b)    curriculum vitae,model comun european;

c)    copia actului de identitate;

d)    copii ale diplomelor de studii,certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e)    copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice ,management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,după caz; ( nu este cazul)

f)     copia carnetului de muncă,si după caz,a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,care să ateste vechimea în muncă şi,după caz,în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice

g)    copia adeverinței care atestă starea de starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ;

h)    copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic,în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic  și se testează prin probă suplimentară; (nu este cazul)

i)      cazierul judiciar;

j)      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

                        Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

                       Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, prin publicarea pe pagina de internet a primăriei ( www.primaria-mica.ro ) în format deschis, editabil, precum și la sediul primăriei, la compartimentul relații cu publicul, în format letric.

 

                        Bibliografia de concurs:

                        -este cea anexată.

                        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mica, situată în localitatea Mica nr.56, jud.Mureș sau la telefon : 0265-454112 sau 0265-454033. ( persoana de contact Orban Simona Alina – consilier)

 

PRIMAR

Szekely Ladislau

 


Lista de fisiere07 model adeverinte.doc scan1660.pdf FORMULAR DE ÎNSCRIERE var 2.docx