Primaria Mica - www.primaria-mica.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNT ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE

« Inapoi

13 Decembrie, 2017

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA MICA

Mica,  nr.56 ,cod   547400   Tel.: +40 265 454 112

Fax.: +40 265 454 033

www.primaria-mica.ro

e-mail: mica@cjmures.ro


 

Nr. 6868   / 06.12.2017

ANUNŢ

 

                        UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ,cu sediul în comuna Mica  nr.56,judeţul Mureş,organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

1.    REFERENT – clasa III,grad pofesional ASISTENT – în cadrul Compartimentului agricol. 

                        Poate depune dosar orice candidat care îndeplineşte,cumulativ,condiţiile generale,precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea acestor funcţii publice.

I.Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

                        I..Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată(r2),respectiv:

                        a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

                        b) să cunoască limba română,scris şi vorbit;

                        c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

                        d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

                          e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,atestat pe bază de examen medical de specialitate;

                         f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

                       g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

                         h) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului sau contra autorităţii,de serviciu sau în legătură cu serviciul,care împiedică înfăptuirea justiţiei,de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice,cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

                      i) să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

                        j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică,astfel cum este definită prin lege.

 

II. Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

-       studii liceale,respectiv studii medii liceale,absolvite cu diplomă de

bacalaureat.

-       condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la 

concursul de recrutare: minim 6 luni.

-       cunoştinţe de utilizare şi operare calculator (World,Excel,Internet

Explorer).

              III. Condiţii de desfăşurare a concursului:

                        Data organizării concursului:

                        - proba scrisă: 17 ianuarie  2018 ora 10.00

                        - interviu : 19 ianuarie 2018 ora.10.00

                        Locul desfăşurării concursului:

                        -sediul Primăriei comunei Mica,judeţul Mureş.

 

                        Depunerea dosarelor:

                        - în vederea participării la concurs,în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a,candidaţii depun dosarul de concurs la secretarul comisie de concurs.

 

Conţinutul dosarelor:

                        Dosarele de concurs vor conţine în mod obligatoriu:

a)    formular de înscriere prevăzut de HG nr.611/2008

b)    curriculum vitae,model comun european;

c)    copia actului de identitate;

d)    copii ale diplomelor de studii,certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e)    copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice ,management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice,după caz; ( nu este cazul)

f)     copia carnetului de muncă,si după caz,a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,care să ateste vechimea în muncă şi,după caz,în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice

g)    copia adeverinței care atestă starea de starea de sănătate corespunzătoare,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ;

h)   copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic,în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic  și se testează prin probă suplimentară; (nu este cazul)

i)     cazierul judiciar;

j)      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

                        Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

                       Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

 

                        Bibliografia de concurs:

                        -este cea anexată.

 

                        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mica,situată în localitatea Mica nr.56,jud.Mureș sau la telefon : 0265-454112 sau 0265-454033. ( persoana de contact Orban Simona Alina – consilier relații cu publicul)

 

 

PRIMAR

Szekely Ladislau

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA MICA

Mica,  nr.56 ,cod   547400   Tel.: +40 265 454 112

Fax.: +40 265 454 033

www.primaria-mica.ro

e-mail: mica@cjmures.ro

   


                                                                                                       Anexa

                                                             la anunţul de concurs nr.6868./06.12.2017

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice vacante de referent,clasa III,grad profesional asistent din cadrul compartimentului agricol:

 

  1. Constituția României,republicată;
  2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată;
  4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificarile si completarile ulterioare.
  6. Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol,cu modificările și completările ulterioare;
  7. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol,cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

                                                       PRIMAR

                                                       SZEKELY LADISLAU

 


Lista de fisiere07 model adeverinte.doc scan1137.pdf FORMULAR DE ÎNSCRIERE var 2.docx