Primaria Iclod - www.primariaiclod.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC - INSPECTOR

« Inapoi

Nr. 535/01.02.2018 data afisarii 01.02.2018

 

ANUNŢ

COMUNA ICLOD, JUDEŢUL CLUJ

 Organizează concurs/examen

la sediul Primăriei din localitatea Iclod nr. 440A, judeţul Cluj,

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta:

 

Inspector, clasa I, grad profesional Asistent,

în cadrul Compartimentului agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul – 1 POST;

 

În data de 06 martie 2018, începând cu ora 10,00 proba scrisă

 

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie:

-          Condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent în cadrul Compartimentului agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul

-nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă in domeniul ingineriei mediului in agricultura

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an;

 

Dosarele complete se pot depune la sediul Primăriei Iclod, în termen de 20 zile de la data publicării concursului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau la telefon 0264.263.370.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de

 

Inspector, clasa I, grad profesional Asistent,

în cadrul Compartimentului agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul – 1 POST;

  1. Constitutia Romaniei
  2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici
  3. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
  4. Ordonanţa nr. 28 din 27 august 2008 (*actualizata*) privind registrul agricol
  5. Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
  6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
  7. Hotărârea nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

 Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul oficial al României

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

 b) curriculum vitae, modelul comun european;

 c) copia actului de identitate;

 d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 g) cazierul judiciar;

 h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia

I)                   dosar plic

 

Notă:

1. Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs


Lista de fisiereANUNT REZULTAT INTERVIU.pdf 20180306115716951.pdf 20180213115330946.pdf 20180201143904132.pdf ANUNT SELECTIE DOSARE.pdf fisa de post.pdf 2018 FORMULAR DE ÎNSCRIERE.doc Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008.pdf