Primaria Ibăneşti - www.ibanesti.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Achizitie utilaje si microbuz

« Inapoi

http://www.licitatie-publica.ro/ausschreibungen/index~3327JE80767CB44E7CB6A6B4847C86924A6E94806E54BE94B26E584E72B0A842A89866764A86965EB856AE569EB0866480645E70A05E66641&meta.htm
Data: 2014-06-13

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA IBANESTI
Adresa postala: PRINCIPALA, nr.708, judetul MURES , Localitatea: Ibanesti , Cod postal: 547325 , Romania , Punct(e) de contact: Dan Vasile Dumitru , Tel. +40 265538300 , In atentia: domnului primar Dan Vasile Dumitru , Email: primaria@ibanesti.ro , Fax: +40 265538300 , Adresa internet (URL): www.ibanesti.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare utilaje autopropulsate pentru lucrari si mijloace de transport in cadrul proiectului integrat „Modernizarea infrastructurii de baza in Comuna Ibanesti, Judetul Mures”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bunurile se vor livra la sediul administrativ al autoritatii contractante mentionat la Sectiunea I
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul specific al contractului il reprezinta achizitia urmatoarelor utilaje si mijloace de transport:
-microbuz pentru transport persoane cu mobilitate redusa necesar utilizarii in cadrul serviciului de ingrijire a persoanelor varstnice si a persoanelor cu nevoi speciale din cadrul centrului social din Comuna Ibanesti;
-buldoexcavator si autogreder - utilaje autopropulsate care vor fi utilizate in cadrul serviciului public de gospodarire comunala in vederea executarii unor lucrari de intretinere a infrastructurii rutiere din comuna.

Valoarea totala estimativa a procedurii de achizitie (fara diverse si neprevazute) este de 1.083.928 lei fara TVA, din care:
-Lotul 1 - Microbuz pentru transport persoane cu mobilitate redusa - 161.574 lei;
-Lotul 2 - Buldoexcavator - 342.582 lei;
-Lotul 3 - Autogreder - 579.772 lei;

Prezenta procedura de achizitie nu are alocata valoare aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34114300-2 - Vehicule pentru serviciile de asistenta sociala (Rev.2)
43220000-1 - Gredere si nivelatoare (Rev.2)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 - Microbuz pentru transport persoane cu mobilitate redusa - 1 buc.
Lotul 2 - Buldoexcavator - 1 buc.
Lotul 3 - Autogreder - 1 buc.

Valoarea estimata fara TVA: 1,083,928 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de: (1)- 3.231 lei pentru Lotul 1; (2)- 6.851 lei pentru Lotul 2; (3)- 11.595 lei pentru Lotul 3. Garantia de participare se constituie in oricare din formele prevazute de art. 86 din HG nr. 925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: minim 90 zile de la termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba dec?t rom?na va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba rom?na - (Model orientativ Formular nr. 1A pt. lotul 1; Formular nr. 1B pt. lotul 2; Formular nr. 1C pt. lotul 3). In cazul in care garantia de participare se constituie intr-o alta valuta, atunci echivalenta se va calcula la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Nota: In cazul depunerii de oferte de catre un operator economic, pe doua sau pe toate cele trei loturi, garantia de participare se va constitui separat pentru fiecare lot in parte. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - (Model orientativ - Formular nr. 2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, FEADR, Masura 322, in baza contractului de finantare C322010972800093/14.12.2012
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA nr. 1:
Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotar?re definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Documente de prezentat pt. indeplinirea cerintei:Declaratie pe proprie raspundere - (completare Formular nr. 4A);

CERINTA nr. 2:
Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care:
-a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
-nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
-in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
-a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
-prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Documente de prezentat pt. indeplinirea cerintei:Declaratie pe proprie raspundere - (completare Formular nr. 4A) insotita de Certificat/e fiscal/e eliberat/e de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia operatorul are sediul social (bugetul local) si Certificat/e de atestare fiscala eliberat/e de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul are sediul social (bugetul de stat), iar din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

Nota:Se vor accepta inclusiv operatorii economici care au datorii cu reesalonari aprobate de institutiile publice abilitate in acest sens;

CERINTA nr. 3:
Ofertantul va certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie publica este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, iar oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia.
Documente de prezentat pt. indeplinirea cerintei:Declaratie “Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” - (completare Formular nr. 4B);

CERINTA nr. 4:
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin p?na la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
1.Dan Vasile Dumitru - Primar
2.Gliga Petrut - Viceprimar
3.Todoran Codruta Alexandrina - Secretar
4.Chirtes Elena Veronica - Contabil
5.Matei Elena - Jurist
6.Gliga Marius Cristian - Inspector
7.Farcas Sebastian - Consilier personal al primarului
8.Man Nicoleta Lenuta - Bibliotecar
9.Farcas Dorina Teodora - Director camine
10.Pop Elena Maria - Asistent social
11.Dan Vasile - Consilier local
12.Todoran Petru - Consilier local
13.Farcas Dorin Ioan - Consilier local
14.Petra Florin - Consilier local
15.Frandes Florea - Consilier local
16.Bloj Cosmin - Consilier local
17.Man Paunel - Consilier local
18.Dan Ioan - Consilier local
19.Matei Eugen - Consilier local
20.Todoran Mircea Alin Cristian - Consilier local
21.Murar Ioan Zaharie - Consilier local
Documente de prezentat pt. indeplinirea cerintei:Declaratie pe proprie raspundere - (completare Formular nr. 4C); CERINTA nr. 5:
Ofertantul va trebui sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, precum si activitatiile economice pe care le poate derula in concordanta cu natura si obiectul contractului.

Documente de prezentat pt. indeplinirea cerintei:
(1)Pentru persoanele juridice rom?ne:
- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe l?nga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.
(2)Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs

Nota:Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA nr. 6:
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2011, 2012, 2013) sa fie cel putin egala cu:
(1) – valoarea de 323.148 lei, pentru Lotul 1 – Microbuz pentru transport persoane cu mobilitate redusa;
(2) – valoarea de 685.164 lei, pentru Lotul 2 – Buldoexcavator
(3) – valoarea de 1.159.544 lei, pentru Lotul 3 – Autogreder

Documente de prezentat pt. indeplinirea cerintei:Declaratie privind cifra de afaceri - (Completare Formular nr. 5A), insotita de bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat/e la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente /edificatoare.

Nota:
1.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
2.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invoc?nd si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 5B prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate si prezentarea Formularului nr. 5C.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens: Formularul nr. 4A si Formularul 4C.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta:Declaratie privind cifra de afaceri - (Completare Formular nr. 5A), insotita de bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat/e la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente /edificatoare Se vor prezenta:Formular nr. 5B; Formular nr. 5C si Formularele nr. 4A si 4C (pt. tertul sustinator, dupa caz)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA nr. 7:
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare la nivelul unui contract, maxim doua contracte a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim:
(1) – 161.574 lei, pentru Lotul 1 – Microbuz pentru transport persoane cu mobilitate redusa;
(2) – 342.582 lei, pentru Lotul 2 – Buldoexcavator
(3) – 579.772 lei, pentru Lotul 3 – Autogreder
Lista principalelor livrari va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.
Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar (achizitor privat).

Documente de prezentat pt. indeplinirea cerintei:Completare Formular nr. 6A si prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar (achizitorul privat).

Nota:In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) ale art. 190 din OUG nr. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, completand in acest sens Formularul nr. 6C si Formularul nr. 6D. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d), prezentand in acest sens: Formularul nr. 4A si Formularul nr. 4C.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta:Formular nr. 6A si prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar (achizitorul privat) Se vor prezenta:Formularul nr. 6C; Formularul nr. 6D si Formularele nr. 4A si 4C (pt. tertul sustinator, dupa caz)
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2014 13:00
Locul: Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul administrativ al Comunei Ibanesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii legali/imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, FEADR, Masura 322, in baza contractului de finantare C322010972800093/14.12.2012
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, situatie in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ibanesti
Adresa postala: Strada Principala nr. 708 , Localitatea: Ibanesti , Cod postal: 547329 , Romania , Tel. +4 0265538300 , Email: ibanesti@cjmures.ro , Fax: +4 0265538112
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2014 12:42
Sursa: http://www.proiectcasa.ro/licitatie/furnizare-utilaje-autopropulsate-pentru-lucrari-si-mijloace-de-transport-in-cadrul-proiectului-integrat-modernizarea-infrastructurii-de-baza-in-comuna-ibanesti-judetul-mures.html


Lista de fisiereanunt licitatie.docx