Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt organizare concurs

« Inapoi

03 Octombrie, 2017

ANUNŢ

PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA ANUNȚĂ  ORGANIZAREA  CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA  A DOUĂ FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM – MEDIU

Denumire post:

Inspector, cls. I, gr. prof. principal -  1 post

Inspector, cls. I, gr. prof.  debutant -  1 post

Nivelul posturilor scoase la concurs:

-   funcţie  publică de execuţie

 Nr. posturi  vacante scoase la concurs: 2

 Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs:

          Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresată  conducătorului unităţii sau instituţiei publice organizatoare

b) formular de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii după caz

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice

d) copie conform cu originalul a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, după caz, in specialitate

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

g) declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat politie politica.

h) curriculum vitae

             Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs  sau în copii legalizate.

 Data limită/ ora/ loc pentru  depunerea dosarului de concurs:

 Dosarele de concurs  se vor depune la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 23.10/2017, ora 16.00, la sediul  Primăriei Ghiroda, Compartimentul Resurse Umane.

 

Rezultatele selectării  dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul Primariei comunei Ghiroda, cu menţiunea “Admis“ sau “Respins”.

 Persoana de contact:  Inspector Resurse Umane  - Toth Delia

                                             Tel: 0256/205201

 Condiţiile pentru ocuparea postului:

Criterii generale:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

     a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

     c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

     d) are capacitate deplină de exerciţiu;

     e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

     f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

     g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

     h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

     i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

   j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţiile specifice:

Pentru functia publică de inspector, cls. I, gr. prof principal, Compartimentul Urbanism – Mediu

-  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea - Arhitectura

- 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal)

-   cunoştinţe operare calculator Word, Excell – foarte bine

 

Pentru functia publică de inspector, cls. I, gr. prof debutant, Compartimentul Urbanism – Mediu

-  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

-   cunoştinţe de operare în sistemele de informaţii geografice (GIS)  - foarte bine

-   cunoştinţe operare calculator Word, Excell – foarte bine

 

Tipul probelor de concurs/loc/data/ora desfăşurării acestuia:

Proba scrisă: 03.11.2017, ora 10.00

Interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susținerii probei scrise 

Locul  desfasurarii  probelor: sediul Primariei Ghiroda, str. Victoria, nr. 46

Bibliografie:

  1. Constituția României
  2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
  5. Lege nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  6. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
  7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare
  8. H.G. nr 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  9. OUG nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

Expresia actualizată cu modificările şi completările ulterioare cuprinde toate modificările şi actualizările de la data apariţiei actului normativ în Monitorul Oficial până la data de 01.09.2017.

Autor: Resurse Umane