Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt organizare concurs

« Inapoi

13 Septembrie, 2017

Primăria Comunei Ghiroda organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Poliția Locală

Denumire post:

Polițist local, clasa III, gr. prof. debutant

 Nivelul postului scos la concurs:

Funcţie  publică de execuţie

 Nr. posturi  vacante scoase la concurs:4

 Documente solicitate în vederea întocmirii dosarului de concurs:

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresată  conducătorului unităţii sau instituţiei publice organizatoare

b) formular de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii după caz

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice

d) copie conform cu originalul a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, după caz, in specialitate

e) cazierul judiciar (se va specifica ,,pentru angajare”)

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

g) declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat politie politica.

h) copia carnetului de conducere categoria B

i) aviz psihologic port arma

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Data limită/ ora/ loc pentru  depunerea dosarului de concurs:

Dosarele de concurs  se vor depune la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până în data de 03.10.2017, ora 16.00 la sediul  Primăriei Ghiroda, Compartimentul Resurse Umane.

Rezultatele selectării  dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul Primariei comunei Ghiroda, cu menţiunea “Admis “sau “Respins”.

Persoana de contact:  Inspector Resurse Umane  - Toth Delia                                                                           Tel: 0256/205201

Condiţiile pentru ocuparea postului:

Condiții  generale:

-        candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind  Statutul funcționarilor publici, r/a, cu modificările și completările ulterioare.

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat 

- carnet de conducere categoria B

- apt psihologic port arma

 

Tipul probelor de concurs/loc/data/ora desfăşurării acestuia:

Concursul se va organiza la sediul Primariei Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, comuna Ghiroda, după cum urmează:

Proba scrisă: 16.10.2017, ora:10.00

Interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare  de la data susținerii probei scrise         

Bibliografie:

  1. Constituția României
  2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (cap. I, cap. II, secţiunea a 2-a, cap. III, cap. IV, cap. V, Cap. IX, Cap. X), cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r/a, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
  6. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  7. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Legea nr. 61/1991, republicată (2) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

      10. Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

      11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi                 completările ulterioare.

      12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

      13. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

      14. Codul Penal - Infracțiunea:art.15 – 17; Încăierarea:art.198; Furtul:art. 228; Furtul calificat:art. 229;   Distrugerea:art.253; Distrugerea calificată:art.254; Distrugerea din culpă:art.255; Ultrajul:art. 257; Infracțiuni de corupție:art. 289 – 294; Infracțiuni de serviciu:art. 295– 309; Infracțiuni  contra ordinii și liniștii publice: art. 367 – 375.

Expresia actualizată cu modificările şi completările ulterioare cuprinde toate modificările şi actualizările de la data apariţiei actului normativ în Monitorul Oficial până la data de 01.10.2017.

Autor: Resurse Umane