Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Minutele sedintelor de consiliu local pe anul 2009

 

 

 

 

 

Minuta sedintei ordinare de Consiliu  Local  a comunei  Ghiroda

din data  28.01.2009

 

 

            Presedinte  de sedinta  dl.consilier  Gref  Florin.

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti   14 consilieri. A absentat dl.consilier Usvat.

            Sedinta  a fost convocată  prin  Dispozitia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 11 din

 22.01.2009.

           Dl. preşedinte  dă citire  dispozitie  nr. 11/22.01.2009.

            Se supune spre aprobare ordinea de  zi. Se votează cu 13 voturi pentru.

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind incetarea de drept, urmare a starii de incompatibilitate, a mandatului unui consilier local PNL si validarea mandatului primului supleant aflat pe lista PNL si confirmat de organizatia judeteana a PNL.

Se supune la vot: 13 voturi pentru si o abtinere (Dl Bontea)

 

Depune juramantul dna consilier Suciu Florentina.

 

Punctul 2.  Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor 1236/3; 1237/3 si 1238/3 inscrise in CF 6261 Giarmata

Se supune la vot: 14 voturi pentru, 1 absent (dl Usvat).

 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru investitia „Racord canalizare – de la caminul principal la caminul colector, str Ceahlau, str Herculane, str Plopilor, str Moldovei, comuna Ghiroda.

Se supune la vot: 14 voturi pentru, 1 absent (dl Usvat).

Dl presedinte accepta participarea la sedinta a dliu consilier Usvat Marius.

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru prestarea serviciului de salubrizare in comuna Ghiroda

Se supune la vot: 14 voturi pentru, 1 absent (dl Usvat).

 

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a comunei Ghiroda pe anul 2009.

Se supune la vot: 15 voturi pentru.

 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelelor din nr cad.1270/b/1 inscrise in CF 5916 Giarmata,  comuna Ghiroda, sat Giarmata Vii, jud Timis.

Se supune la vot: 15 voturi pentru.

 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprovizionarea celor 4 institutii de invatamant din Ghiroda cu apa potabila.

Se supune la vot: 11 voturi pentru, 4 contra: dl Botoca, dl Crisan, dl Cinca, dl Sancira.

 

 

 

 

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv si al statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de crestere Timisoara”.

Se supune la vot: 15 voturi pentru.

 

 

 

 

Minuta şedinţei ordinare de Consiliu  Local  a comunei  Ghiroda

din data  27.02.2009

 

 

            Presedinte  de sedinta  dl.consilier  Lombrea Silvius .

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti   15 consilieri.

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, viceprimarul  comunei Ghiroda-dl. Gref ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, contabilul primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica , locuitori ai comunei Ghiroda.

             Sedinta  a fost convocată  prin  Dispozitia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 38/23.02.2009.

           Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

             Dl. preşedinte  dă citire  dispozitie  nr. 38/23.02.2009. Se propune suplimentarea Ordinii de zi cu trei puncte , urmând ca punctul 15 să devină Diverse.

             Dl. preşedinte: sunt propuse 3  puncte suplimentare pe ordinea de zi. Există un referat semnat de 12 consilieri prin care se solicită trecerea pe ordinea de zi ca o completare a HCL din decembrie 2009 privind acordarea de ajutor financiar revistei „Vatră Nouă” din Giarmata-Vii.

Se citesc punctele suplimentare :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării în CF a terenului extravilan

 DE357/1 reprezentând drum de exploatare

2.  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 64/2008 privind susţinerea

financiară a periodicului comunităţii locale „Vatră Nouă .”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării spre folosinţă a terenului comunal

de  sport şi utilităţile aferente (vestiare) clubului  „ Warriors”, Timişoara

 

            Se supune la vot procesul verbal de la sedinţa din ianuarie 2009. Se votează cu 15 voturi pentru. 

            Se supune spre aprobare ordinea de  zi cu punctele suplimentare. Se votează cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri : dl. consilier  Lombrea , dl. consilier Giuchici  Ionel, dl. consilier Cinca Marcel şi dl. consilier Pavel Tiberiu .

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiect Tehnic nr. 8379-4/02.2009 pentru investiţia „ Racordări canalizare de la căminul principal la căminul  colector pentru străzile Făgăras, Bega şi Sinaia , localitatea Ghiroda , comuna Ghiroda .”

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiect Tehnic nr. 8379-3/02.2009  pentru investiţia „Racordări canalizare de la căminul principal la căminul  colector pentru străzile Ialomiţa,Brateş ,Foişor şi Panselelor, localitatea Ghiroda , comuna Ghiroda .”

           Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului contabil( dare de seamă) la 31.12.2008

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind folosirea fondului de rulment pe anul 2009 pentru

lucrarea de investitii „ Modernizare – asfaltare străzi în localitatea Giarmata Vii şi 

            Ghiroda”

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 14 voturi pentru şi un vot contra: dl. consilier Botoca.

 

 

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de

Funcţii ale aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Ghiroda

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea fără plată de bunuri materiale 

(îmbrăcăminte şi veselă ) necesare dotării S.V.S.U.Ghiroda şi utilării căminelor culturale

din localităţile Ghiroda şi Giarmata Vii.

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind asocierea în participaţiune cu firma SC. Benefic SRL 

în vederea amplasării pe raza comunei Ghiroda şi Giarmata Vii a sistemelor de monitorizare 

şi control a traficului rutier

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea de nume unor strazi fară nume din comuna

Ghiroda .

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

<b>Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ” Corp Administrativ Birouri Show

Room şi Hala depozitare pentru comerţ en-gros” extravilan Ghiroda .

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – „ Depozite , comerţ, servicii ,

birouri  şi  funcţiuni complementare „ extravilan Ghiroda.

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

 

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de nr. cadastral şi dezlipire

parcela înscrisă în CF 762 Ghiroda , nr. cad. 164/b/1/1/1 com Ghiroda , jud. Timiş

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

 

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării în CF a terenului extravilan

 DE357/1 reprezentând drum de exploatare

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 13. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 64/2008 privind susţinerea

financiară a periodicului comunităţii locale „Vatră Nouă .”

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 14. Proiect de hotărâreprivind aprobarea dării spre folosinţă a terenului comunal

de  sport şi utilităţile aferente (vestiare) clubului  „ Warriors”, Timişoara

Se propune amânarea Proiectului pentru o şedinţă de Consiliu viitoare.

Au plecat în timpul sedinţei d-nii consilieri Ursu Daniel, Cinca Marcel şi Sancira Ioan

Se supune la vot şi s-a votat cu 12 voturi pentru.

 

Punctul 15. Diverse

 

 

Minuta şedinţei ordinare de Consiliu  Local  a comunei  Ghiroda

din data  24.03.2009

 

            Presedinte  de sedinta  dl.consilier  Pavel Tiberiu .

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti   13 consilieri.

           Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, viceprimarul  comunei Ghiroda-dl. Gref ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, contabilul primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica , locuitori ai comunei Ghiroda. Reprezentantii a doua televiziunii Relitatea si Europa Nova         

            Sedinta  a fost convocată  prin  Dispozitia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 64/20.03.2009.

Dl.presedinte - supune la vot procesul verbal de la sedinţa din februarie  2009.  Se votează cu  13  voturi , lipsesc dl Botoca si dl Sancira. 

           Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.    

La sedinta  sosesc Dl.Botoca si dl.Sancira

            Din totalul  de 15 consilieri  au  fost  prezenti   15 consilieri.

             Dl. preşedinte  dă citire  dispozitie  nr. 64/20.03.2009 care prevedere 14 puncte pe ordinea de zi . Se propune suplimentarea Ordinii de zi cu două puncte , urmând ca punctul diverse sa devină punctul 16.

             Dl. Primar sunt propuse 2 puncte suplimentare pe ordinea de zi. Proiect de hotarare  privind  modificarea  si completarea  Hotararii 34/29.04.2004 privind atribuirea  terenului  aferent constructiilor  cumparate  in baza Legii 112/1995 in suprafata de  pana la 1.000 mp si

Proiect de hotarare  privind  aprobarea  PUZ-Sediu administrativ, Service Auto si Depozitare, extravilan Ghiroda   Se supune la vot, se votează in unanimitate.

            Se supune spre aprobare ordinea de  zi. Se votează cu 15 voturi pentru

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

             Punctul 1-Proiect de  hotarare privind aprobarea Proiectul Tehnic privind

investitia  “Amenajare 4 podete in localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda ,jud Timis”.

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 2-Proiect de  hotarare privind aprobarea Proiect Tehnic nr.ES193/2008

pentru investitia  “Extindere a retelei de canalizare si racorduri canalizare de la caminul principal la caminul colector, in localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 3-Proiect de hotarare privind aprobarea Proiect Tehnic nr.PM-383/2008 pentru investitia ”Extindere retea de apa potabila cu bransamente  pana la  robinetul de concesie, in loc. Ghiroda, com. Ghiroda jud Timis”.

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 4-Proiect de Hotarare privind acceptul consiliului local al comunei Ghiroda pentru redeschiderea a doua statii de autobus

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 5-Proiect de Hotarare privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 to, reglementari pentru reducerea vitezei  precum si amplasarea semnelor de circulatie în comuna Ghiroda

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 14 voturi pentru

                                    1 abtinere  dl.viceprimar

 

 

 

 

 

 

            Punctul 6-Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Locuinte si functiuni complementare” intravilan extins Giarmata Vii

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 14 voturi pentru

                                    1 abtinere  dl.Draganescu

 

                       Punctul 7-Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –

„Locuinte Zona Padurea Verde” extravilan Giarmata Vii

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 8-Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –

„Comert si servicii publice” extravilan Ghiroda

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 9-Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Extindere zona locuinte si functiuni complementare in str. Campului” localitatea Ghiroda

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

          Punctul 10-Proiect de Hotarare privind aprobarea Programului Prelungit la cele doua gradinite din comuna Ghiroda

Se supune la vot  proiectul cu amendament

         7 voturi impotriva – dl.Pavel, dl.Giuchici, dl.Lombrea, dl.Surdea,dl.Cinca,dl.Sancira, dl.Crisan

         5 voturi pentru    -  d-na  Vlaicudl.Ursu,  dl.Draganescu, dl.Botoca, dl Usvat

         1 vot abtinere      -  dl viceprimar

         d-na Suciu M  si d-na Suciu V. Nu voteaza

 

          Punctul 11-Proiect de Hotarare privind mdificarea si completarea HCL nr. 51/18.11.2008 privind participarea comunei Ghiroda la Programul Operational Sectorial „Cresterea competitivitatii economice 2007-2013 – tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”  

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

 

         Punctul 12-Proiect de Hotarare privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Ghiroda Înalt Prea Sfinţitului Dr. NICOLAE CORNEANU, Mitropolitul Banatului

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

 

       Punctul 13-Proiect de Hotarare privind achizitionarea unui buldoexcavator pentru Serviciul de Administrare a Domeniului Public Ghiroda

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

                    Punctul 14. Proiect de hotarare  privind  modificarea  si completarea  Hotararii 34/29.04.2004 privind atribuirea  terenului  aferent  constructiilor  cumparate  in baza Legii 112/1995 in suprafata de  pana la 1.000 mp  

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

                  Punctul 15. Proiect de hotarare  privind  aprobarea  PUZ-Sediu administrativ, Service Auto si Depozitare, extravilan Ghiroda

Se supune la vot şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

   Punctul 16. Diverse

 

 

 

Minuta şedinţei extraordinare de Consiliu  Local  a comunei  Ghiroda

din data  03.04.2009

 

 

            Presedinte  de sedinta:  d-na consilier  Suciu Florentina

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti   13 consilieri.

Au fost absenţi : Dl. consilier Uşvat Marius şi dl. consilier Cinca Marcel

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, viceprimarul  comunei Ghiroda-dl. Gref ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, contabilul primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica.

             Sedinta  a fost convocată  prin  Dispozitia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 72/30.03.2009.

           D-na  preşedintă declară deschisă şedinţa de consiliu.

             Dl. primar  dă citire  dispozitiei  nr. 72/30.03.2009. 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru.

 

 

 

Minuta şedinţei extraordinare de Consiliu  Local  a comunei  Ghiroda

din data  27.05.2009

 

            Preşedinte  de sedinţă:  dl. consilier  Sancira Ioan

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti   14 consilieri.

Absenţi : d-na cosilier Suciu Monica

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, viceprimarul  comunei Ghiroda-dl. Gref  Florin ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, cosilierul personal Toader Corado . Consilierul juridic Bogdănel Ioan , dl. arhitect Mihăescu Eugen, d-na contabilă Bejenariu Florica

             Şedinta  a fost convocată  prin  Dispozitia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 127/22.05.2009.

           Dl.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

 

Se supune la vot Procesul Verbal de la şedinţa din data de 29.04.2009

Se votează cu 14 voturi .

           Dl. primar  dă citire  dispozitiei  nr. 127/22.05.2009.

 

            Se supune la vot introducerea pe Ordinea de zi a încă două puncte , urmând ca punctul 15 să devină Diverse:

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal” Dezvoltare

zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare , dotări şi servicii publice ” beneficiar Mihai

Dorin

 

-          Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic

Zonal” Dezvoltare zonă  rezidenţială cu funcţiuni complementare ” beneficiar Dobriţă Gelu

 

 Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiect Tehnic nr. 8379-5/04-2009 pentru investiţia  Racordări canalizare de la căminul principal la căminul colector pentru străzile : Valişoara şi parţial Lugojului , Câmpiei , Jiului, Câmpului , Lebedei,Oituz în localitatea Ghiroda , jud. Timiş

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind revocarea dispoziţiilor HCL nr. 15 din februarie 2009 de aprobare a asocierii în participaţiune cu firma S.C. Benefic S.R.L., în vederea amplasării pe raza comunei Ghiroda şi Giarmata Vii a sistemelor de monitorizare şi control a traficului rutier.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru..

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeţei fondului funciar alat la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Ghiroda cu suprafaţa de 4,49 ha

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru .

 

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Regiei Autonome de Transport Timişaora , cu titlul de folosire gratuită , astaţiilor de transport public aflate pe raza localitaţii Ghiroda , Str. Victoria

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr. 63/04.12.2008 de aprobare a asocierii comunei Ghiroda cu judeţul Timiş şi unităţile administrativ –teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş” ADID” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeţul Tiniş

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în localitatea Ghiroda şi Giarmata Vii.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

 

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD –„ Mansardare Locuintă Parter şi amenajare Atelier Auto „ de pe str. Cimbrului , nr. 29, loc. Ghiroda

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

 

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizelor Prealabile  de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

Se supune la vot si s-a adoptat cu 12 voturi pentru  şi 1  consiler se află in conflict de interese

(dl. Botoca Sorin)şi nu votează ; 1 consilier nu este in sala (dl. Uşvat Marius)

 

 

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ghiroda pe anul 2009 şi aprobarea listei de investiţii pentru anul 2009 

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

 

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat între Comuna Ghiroda şi Banca Comercială Română pentru amplasarea unui automat de eliberare numerar(ATM) 

Se supune la vot si s-a adoptat cu 11 voturi pentru

1 vot împotriva , dl consilier Botoca Sorin

2 consilieri nu sunt in sala: dl. Gref Florin şi dl. Surdea Ioan

 

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului Urbanistic Zonal Ghiroda aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 3/2007 , modficare adusă conform proiectului întocmit de SC WH PROJECT  SRL

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru, iar dl. Gref Florin lipseste

 

 

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal” Dezvoltare

zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare , dotări şi servicii publice ” beneficiar Mihai

Dorin

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

 

 Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal” Dezvoltare

zonă  rezidenţială cu funcţiuni complementare ” beneficiar Dobriţă Gelu

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

            Punctul 15.Diverse

 

Minuta şedinţei extraordinare de Consiliu  Local  a comunei  Ghiroda

din data  17.06.2009

 

 

            Preşedinte  de sedinţă:  d-na. consilier  Suciu Monica  

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti  13 consilieri.

Absenţi : dl. cosilier Uşvat Marius şi dl. consilier Surdea Ioan

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, viceprimarul  comunei Ghiroda-dl. Gref  Florin ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, cosilierul personal al primarului  -dl. Toader Corado,consilierul juridic – dl.  Bogdănel Ioan , d-na contabilă Bejenariu Florica, funcţionarii publici din cadru aparatului de specialitate al primarului comunei Ghiroda, dl. Negrei Tiberiu –preşedintele Sindicatului Liber din cadrul Primăriei Timişoara.  

             Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 159/15.06.2009.

           D-na.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.Dl.primar dă citire dispoziţiei de convocare la şedinţă şi a punctelor de pe Ordinea  de zi.

Se supune la vot Ordinea de zi.

Se votează cu 12 voturi pentru . Dl. consilier Botoca nu este prezent în sală.

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiect Tehnic nr. 70011/1-B-2009 pentru investiţia  ”Amenajare 5 străzi în comuna Ghiroda – etapa 2: Ceahlău, Herculane , Plopilor, Făgăraş şi Sinaia”

Se supune la vot si s-a adoptat cu 12 voturi pentru. Dl. Botoca lipseşte din sală.

 

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiect Tehnic nr. 75/05/2009 pentru investiţia „Modernizare şi reamenajare teren sport” din localitatea Ghiroda , nr. topo 164/b/1/1/2

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru.

 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local în vederea acordării suplimentului de post şi suplimentului corespunzător treptei de salarizare , către funcţionarii publici din cadrul Primăriei Ghiroda .

Se supune la vot si s-a adoptat cu 12 voturi pentru. Dl Cinca Marcel nu votează aflându-se în conflict de interese.

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ghiroda pe anul 2009( rectificarea nr. 2)

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru .

 

 

 

 

Minuta şedinţei ordinară de Consiliu  Local  a comunei  Ghiroda

din data  24.06.2009

 

 

            Preşedinte  de sedinţă:  d-na. consilier  Suciu Monica  

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti  15 consilieri.

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, viceprimarul  comunei Ghiroda-dl. Gref  Florin ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, cosilierul personal al primarului  -dl. Toader Corado,consilierul juridic – dl.  Bogdănel Ioan , cetăţeni ai comunei

             Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 170/22.06.2009.

           D-na.  preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.Dl.primar dă citire dispoziţiei de convocare la şedinţă şi a punctelor de pe Ordinea  de zi. Se propune suplimentarea Ordinii de zi cu un punct: „ Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – „ Dezvoltare zonă locuinţe şi funcţiuni complementare” , loc. Ghiroda  , punctul 13 urmând să devină Diverse.

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1 .Proiect de Hotarare privind aprobarea executiei SF si PT pentru investitia  “Pista pentru biciclete si alegare pe digul Bega” in localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda ,jud Timis

Se supune la vot. Se votează cu  15  voturi pentru.

 

Punctul 2 .Proiect de Hotarare privind completarea anexei nr.1 la Hotararea nr.15 din 16.03.2007 privind valorificarea terenurilor concesionate, proprietatea privata comunei Ghiroda, prin metoda vanzarii directe catre proprietarul constructiilor edificate si intabulate in Cartea Funciara

Se supune la vot. Se votează cu  15  voturi pentru

 

Punctul 3 .Proiect de Hotarare privind aprobarea executiei SF si PT pentru investitia „Extindere canalizare Strada Scarisoara”in localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda

Se supune la vot. Se votează cu  15 voturi pentru

 

Punctul 4. Proiect de Hotarare privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor defavorizate din punct de vedere social si a caror venituri sunt sub limita de 200 lei/ familie.

Se supune la vot. Proiectul de Hotărâre este respins  cu 11 voturi împotrivă, 3 voturi pentru(d -na consilier Vlaicu, d-na consilier Suciu şi dl. consilier Ursu). Se abţine de la vot dl. viceprimar Gref  

 

Punctul 5 .Proiect de Hotarare privind aprobarea Contractului de asocieree dintre Asociatia Sportiva Stiinta 2007 Timisoara si Consiliul local al Comunei Ghiroda

Se supune la vot. Se votează cu  14 voturi pentru. Lipseşte din  sala dl. viceprimar Gref

 

Punctul 6 .Proiect de Hotarare privind aprobarea efectuarii studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: „Proiect integrat privind extinderea reţelei de canalizare în comuna Ghiroda, construcţie reţea drum 1.7 km (DC 64) în comuna Ghiroda, aşezământ comunitar în localitatea Giarmata Vii, constructie Capela Mortuara in comuna Ghiroda, dotare Cămin Cultural comuna Ghiroda si refacere acoperis, dotare Gradinita in Comuna Ghiroda si dotare Grădiniţă localitatea Giarmata Vii, Judeţul Timiş

Se supune la vot. Se votează cu 13 voturi pentru.Lipsesc din sală dl. consilier Gref şi dl. consilier Ursu

 

Punctul 7 .Proiect de Hotarare privind aprobarea inceperii documentatiei tehnice de dezlipire a „Planului Urbanistic Zonal – Ghiroda Sud”, intravilan extins Ghiroda

Se supune la vot. Se votează cu  12  voturi pentru.Lipsesc din sală dl. consilier Gref , dl. consilier Ursu şi dl. consilier Uşvat

 

 

Punctul 8 .Proiect de Hotarare privind aprobarea PUZ Extindere zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare în extravilan Ghiroda - beneficiar Marcu  Claudiu Adrian

Se supune la vot. Se votează cu  15   voturi pentru

 

Punctul 9 .Proiect de Hotarare privind aprobarea PUZ Zonă de comerţ, servicii publice, centre de afaceri, reprezentanţe firme, bănci, hoteluri - beneficiar SC Sedako Group SRL

Se supune la vot. Se votează cu  15  voturi pentru

 

Punctul 10 .Proiect de Hotarare privind aprobarea întocmirii SF şi PT construire Farmacie şi Sediu administrativ în localitatea Giarmata Vii  la adresa str. Înfrăţirea nr. 101

Se supune la vot. Se votează cu  15  voturi pentru

 

Punctul 11 .Proiect de Hotarare privind aprobarea condiţiilor de Dezvoltare Urbană Strategică a Comunei Ghiroda odată cu extinderea intravilanului existent.

Se supune la vot. Se votează cu 15  voturi pentru

 

Punctul 12 .Proiect de Hotarare privind aprobarea condiţiilor de Dezvoltare Urbană Strategică a Comunei Ghiroda odată cu extinderea intravilanului existent.

Se supune la vot. Se votează cu 14 voturi pentru. Nu votează dl. consilier Botoca pe motiv de conflict de interese.

 

Punctul 13 .Diverse

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi a şedinţei .

Se votează cu 15 voturi pentru .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului  Local  al comunei  Ghiroda

din data  09.09.2009

 

 

            Presedinte  de şedintă:  dl.consilier  Surdea Ioan

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti   10 consilieri.

          Au absentat:Dl. Cinca Marcel, Dl. Lombrea Silvius, dl.Drăgănescu Laurenţiu, dl. Gref Florin,dl. Pavel Tiberiu

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, contabilul primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica , dl.consilier personal al primarului comunei Ghiroda-dl. Toader Corado, dl. consilier juridic - dl.Bogdănel Ioan

             Şedinta  a fost convocată  prin  Dispozitia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 252/08.09.2009.

           Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

           Dl. preşedinte  dă citire  dispozitie  nr. 252/08.09.2009.        

           Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 10 voturi pentru .

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 75/29.07.2009 privind aprobarea participării comunei Ghiroda la capitalul social al operatorului regional  SC AQUATIM  SA Timişoara.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 10 voturi pentru.

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului prelungit”la Scoala cu cls. I-VIII Ghiroda şi Structura Şcolară cu cls. I-VIII Giarmata Vii.

           Se supune la vot si s-a adoptat cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.

 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea deplasării cadrelor didactice care fac naveta de la Timişoara la Şcoala Creştină „ Bunul Păstor”.

Dl. consilier Ursu nu votează pe motivul conflictului de interese.

Se propune  amânarea Proiectului de Hotărâre.

Se supune la vot şi se votează pentru amânare cu 9 voturi pentru.

 

 

 

 

 

Minuta  şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 28.10.2009

 

 

 

            Presedinte  de şedintă:  dl.consilier  Uşvat  Marius

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti toţi  15 consilieri, dl.viceprimar Gref parasind sedinta dupa punctul 1 de pe ordinea de zi.

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, ,secretarul comunei Ghiroda - dl. Sorin Prilipceanu, contabilul Primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica , dl.consilier personal al primarului comunei Ghiroda-dl. Toader Corado, dl. consilier juridic - dl.Bogdănel Ioan,

              Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 294/23.10.2009.

            Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

            Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 30.09.2009 . Se votează cu 15 voturi pentru.

            Dl. primar  dă citire  dispozitiei  nr. 294/23.10.2009.       

            Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 15 voturi pentru .

 

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.  Proiect de Hotărâre privind revocarea dispoziţiilor Hotărârii nr. 15/10.07.2008 privind înfiinţarea

postului de consilier juridic al Consiliului Local al Comunei Ghiroda

Se supune la vot si s-a adoptat cu 10 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 3 abtineri .Dl. Gref parăseste sedinţa.

 

Punctul 2.  Proiect de Hotarare privind achiziţionarea de arbori şi arbuşti ornamentali în vederea plantării

acestora pe domeniul public.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru si 1 abtinere

 

Punctul 3. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2009

(rectificarea nr. 5),Consiliul Local al comunei Ghiroda

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru si 1 abtinere

 

Punctul 4. Proiect de Hotarare privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2010

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru si 1 abtinere

 

Punctul 5. Proiect de Hotarare  privind alipirea parcelelor inscrise in CF nr. 4921/Ghiroda, nr.

Top.1207/b/2/31/12/1-30/1,24/32/3 si CF nr.4922/Ghiroda nr. top 1207/b/2/31/12/1-30/1,24-32/2, beneficiar 

Dragomir Ioan

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zona rezidenţială cu funcţiuni

complementare, dotări şi servicii publice” înscris în CF nr. 401971/Ghiroda , nr. cad A 101/2/24; A

101/2/25/1; A 101/2/25/2; A 101/2/26; A 101/2/27, beneficiar  SC FA.RI  Invest SRL

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 7. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru  terenul înscris in CF nr.

400290/Ghiroda , beneficiar Nicolas I. Vasile

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 8. Diverse

 

 

Minuta  şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 25.11.2009

 

 

 

            Presedinte  de şedintă:  d-na consilier  Vlaicu Claudia

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti toţi  15 consilieri

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, contabilul Primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica ,

            dl.consilier personal al primarului comunei Ghiroda-dl. Toader Corado, dl. consilier juridic - dl.Bogdănel Ioan,

              Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 333//20.11.2009.

            Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

            Dl. primar  dă citire  dispozitiei  nr. 333/20.11.2009.       

            Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 15 voturi pentru .

          Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 28.10.2009 . Se votează cu 15 voturi

            pentru.

 

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.  Proiect de Hotărâre privind cumpărarea de cadouri pentru preşcolarii şi şcolarii de la grădiniţele

şi şcolile din comuna Ghiroda,cu ocazia serbării pomului de Crăciun

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 2.  Proiect de Hotărâre privind cumpărarea de cadouri pentru copiii familiilor defavorizate din

comuna Ghiroda, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru.Intra in sedinta dl. consilier Surdea

 

Punctul 3. Proiect de Hotarare privind acordarea de tichete cadou cadrelor didactice şi nedidactice de la

şcolile şi grădiniţele din comuna Ghiroda  

Se supune la vot .Se respinge  cu 12 voturi împotrivă . Nu votează pe motiv de conflict de interese d-na

consilier Vlaicu Claudia,d-na consilier Suciu Monica şi d-na consilier Suciu Florentina .   

 

Punctul 4. Proiect de Hotarare  privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2009

(rectificarea nr. 6)

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Dezvoltare zona rezidenţială cu

funcţiuni complementare” pentru imobilul situat în extravilanul comunei Ghiroda înscris in CF

400824/Ghiroda, nr. Top.A284/3, în suprafaţă de 20.416 mp, conform documentaţiei întocmite de SC Fabrica 

de Proiecte SRL, beneficiari: Sebetyen Emilia, Vlad Dana Eugenia, Paulisan Simona Mirela. Mihai Dorin

Aurel, Mihai Elisabeta.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 6. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Dezvoltare Zona rezidenţială

cu funcţiuni complementare”, pentru imobilele situate  în extravilanul comunei Ghiroda înscrise in CF

6978/Ghiroda, nr. Cad. A305/5, în suprafaţşă de 5.651mp şi Cf nr. 5709/Ghiroda, nr. cad. A305/6 în suprafaţă

de 4146 mp, conform documentaţiei întocmite de SC Arhiplus SRL, beneficiari Cinca Ioan  şi Stancovici Dana

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 7. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru  terenul înscris in CF nr.

400290/Ghiroda , beneficiar Nicolas I. Vasile

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 8. Diverse

 

 

Minuta  şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 23.12.2009

 

 

 

            Presedinte  de şedintă:  dl consilier  Botoca Sorin

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti toţi  14 consilieri. A absentat dl.consilier Crişan

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, secretarul comunei Ghiroda - dl. Prilipceanu Sorin,viceprimarul comunei Ghiroda – dl. Gref Florin

            Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 359/18.12.2009.

            Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

            Se  dă citire  dispozitiei  nr. 359/18.12.2009.     

            Se propune introducerea unui nou punct pe ordinea de zi , urmând ca punctul 5 să devină „ Diverse”

 „ Proiect de Hotarare  privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2009

(rectificarea nr. 7)”

            Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi. Se votează cu 14 voturi pentru.

            Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 14 voturi pentru .

          Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 25.11.2009 . Se votează cu 14 voturi

            pentru.

 

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

Punctul 1.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractului cadru de furnizare a serviciului de alimentare

cu apă – Giarmata Vii

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 2.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Compartimentului de Transport din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghiroda

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 3. Proiect de Hotarare privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2010 a Comunei Ghiroda

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

Punctul 4. Proiect de Hotarare  privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2009

(rectificarea nr. 7)

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

Punctul 5. Diverse