Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Minutele sedintelor de Consiliu Local pe anul 2010

Minuta  şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 27.01.2010

 

 

            Presedinte  de şedintă:  d-nul  consilier CINCA MARCEL

            Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 14 consilieri. Dl.consilier Giuchici Ionel si-a depus demisia din functia de consilier local.

            Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, contabilul Primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica , secretarul comunei Ghiroda dl Prilipceanu Sorin , viceprimarul comunei Ghiroda , dl. Gref Florin ,   dl.consilier personal al primarului comunei Ghiroda-dl. Toader Corado, dl. consilier juridic - dl.Bogdănel Ioan,

            Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 18/22.01.2010.

            Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

            Dl. primar  dă citire  dispozitiei  nr. 18/22.01.2010.

            Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 14 voturi pentru .

          Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 18.12.2009 . Se votează cu 14 voturi pentru.

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI

 

 Punctul 1.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dl. Giuchici Ionel

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 2. Proiect de Hotarare privind aprobarea intocmirii Proiectului tehnic pentru amenajarea respectiv asfaltarea unor strazi din localitatile Ghiroda si Giarmata Vii , etapa III.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

Punctul 3. Proiect de Hotarare  privind aprobarea folosirii Fondului de rulment din anul 2009 pentru anul 2010 pentru lucrarea de investitii-modernizare , asfaltare strazi in localitatea Ghiroda si Giarmata Vii 

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

Punctul 4. Proiect de Hotarare  privind aprobarea intocmirii unor studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru construirea unor poduri si podete care afecteaza evacuarea apelor pluviale din localitatea Ghiroda .

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

Punctul 5. Proiect de Hotarare  privind aprobarea achizitionarii de arbori si arbusti ornamentali in vederea plantarii acestora pe domeniul public, etapa II.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru , 1 vot impotriva dl. Botoca

 

Punctul 6. Proiect de Hotarare  privind aprobarea acordarii suplimentelor salariale pentru functionarii publici din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Ghiroda

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru , 1 abtinere , dl. Cinca Marcel , conflict de interese.

 

Punctul 7. Proiect de Hotarare  privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr. Cadastral 4000750/Ghiroda .

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru

 

Punctul 8. Diverse .

 


Minuta  şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 24.02.2010

 

 

Presedinte  de şedintă:  dl. consilier Crişan Gheorghe  

Din totalul  de 14 consilieri  au fost  prezenti  14 consilieri Participă: primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, contabilul Primariei Ghiroda - d-na Bejenariu

Florica, dl.consilier juridic - dl.Bogdănel Ioan (care îl înlocuieşte pe secretarul comunei, dl Prilipceanu

            Sorin)

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 49/19.02.2009.

Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Dl. primar  dă citire  dispozitiei  nr. 49/19.02.2009.     

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 14 voturi pentru .

Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 27.01.2010 . Se votează cu 14

voturi  pentru.

 

ORDINEA DE ZI A SEDINŢEI

 

 

Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind validarea mandatului  de consilier local al domunlui Roibu Ştefan

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  la

data de 31.12.2009

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 3.Proiect de Hotărâre  privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 912/2008 pentru investiţia ”Construire acoperiş cămin cultural, comuna Ghiroda, jud. Timiş”

Se supune la vot împreună cu cele două amendamente şi s-a adoptat cu 15 voturi pentru

 

Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind alocarea unor sume de ani pentru tipărirea şi editarea periodicului „Vatră Nouă” a comunităţii Giarmata Vii. 

Se supune la vot si s-a adoptat cu 14 voturi pentru .Votează împotrivă dl. cosilier Lombrea

 

Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind alocarea unor sume de ani pentru tipărirea şi editarea revistei „Lumina ” a comunei Ghiroda.

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru .

 

Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind continuarea Programului prelungit „After School” în 2010 la Şcoala cu cls. I-VIII Ghiroda şi Structura: Şcoala cu cls. I-VIII Giarmata - Vii.

Se supune la vot. Se respinge cu 9 abţineri(dl.consilier Cinca Marcel, dl.consilier Surdea Ioan,dl.consilier Drăgănescu Laurenţiu,dl.consilier Uşvat Marius, dl.consilier Lombrea Silvius, dl.consilier Roibu Ştefan,dl.consilier Sancira Gheorghe,dl.consilier Crişan Gheorghe, d-na consilier Suciu Florentina)  1 vot împotrivă(dl.consilier Pavel Tiberiu) şi  5 voturi pentru(dl.consilier Ursu, d-na consilier Vlaicu Claudia, d-na consilier Suciu Monica,dl.consilier Botoca Sorin, dl.viceprimar Gref Florin)

 

Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru motopompă Honda WT30 care deserveşte Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Se supune la vot si s-a adoptat cu 15 voturi pentru .

 

Punctul 8.  Diverse

Minuta  şedinţei extraordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 05.03.2010

 

 

 

 

Presedinte  de şedintă: dl. consilier Drăgănescu Laurenţiu  

Din totalul de 15 consilieri au fost  prezenţi  13 consilieri. Absentează: dl.consilier Uşvat Marius şi dl. consilier Botoca

Participă: Primarul comunei Ghiroda -dl. Cădariu Vasile, Secretarul comunei – dl. Prilipceanu Sorin contabilul Primariei Ghiroda - d-na Bejenariu Florica, dl.consilier juridic - dl.Bogdănel Ioan,dl.consilier personal al primarului – dl. Toader Corado,

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 63/04.03.2009.

Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.

Dl primar  dă citire  dispozitiei  nr. 63/05.03.2009.      

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINŢEI

 

 

Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Ghiroda pe anul 2010.

Se supune la vot proiectul şi amendamentul nr.1. Se  votează  cu 13 voturi pentru.

 

Punctul 2.  Proiect  de  Hotărâre  privind  închirierea  spaţiului  cu  destinaţia de  Cabinet medical

veterinar, situat în Ghiroda, str.Victoria , nr. 46

Se supune la vot si s-a adoptat cu 13 voturi pentru.

 

 

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 13voturi pentru .

 

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 28.04.2010

 

 

Preşedinte  de şedintă:  dl viceprimar  Gref Florin

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 15 consilieri.

Participă: primarul comunei Ghiroda - dl. Cădariu Vasile, secretarul comunei Ghiroda - dl. Prilipceanu              Sorin, consilierul personal al primarului comunei Ghiroda- dl.Corado Toader,consilier juridic – dl. Bogdănel Ioan. Alţi participanţi: d-na Daniela Ghinea şi d-na Aura Junie, Directorul Direcţiei de Dezvoltare în cadrul Primăriei Timişoara şi dl. Matiuţ, Directorul Direcţiei Regionale Vamale Timişoara.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 93/22.04.2010.

Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu.Se  dă citire  dispozitiei  nr. 93/22.04.2010.          

Se propune introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, urmând ca punctul 7 să devină „ Diverse” :

 „Proiect de Hotărâre  privind aprobarea  preluării  în administrare a unui fuselaj de MIG 23 şi amplasarea acestuia pe teritoriul administrativ  al Comunei Ghiroda.”                   

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi. Se votează cu 15 voturi pentru.

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 15 voturi pentru. 

Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 31.03.2010.Se votează cu 15 voturi  pentru.

 

ORDINEA DE ZI A SEDINŢEI

 

 

Punctul 1.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara”

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 14 voturi pentru. Lipseşte din sală dl. consilier Botoca.

 

Punctul 2.  Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Ghiroda nr. 99/28.10.2009

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 14 voturi pentru. Lipseşte din sală dl. consilier Botoca.

 

Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale apararatului de specialitate al  primarului comunei Ghiroda.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 14 voturi pentru. Lipseşte din sală dl. consilier Botoca.

 

Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea PUZ “Dezvoltare zonă rezidenţială cu functiuni complementare, dotări şi servicii publice, extravilan Ghiroda, pe terenurile înscrise în CF nr. 401426, 401424 şi 401427 – Ghiroda, nr. Cadastrale A342/1/2, A342/1/3, A342/1/4 În suprafaţă totală de 26.800 mp.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 14 voturi pentru. Lipseşte din sală dl. consilier Botoca.

 

Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea denumirii unei străzi fără nume din localitatea Ghiroda.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 14 voturi pentru. Lipseşte din sală dl. consilier Botoca. 

 

Punctul 6. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea  preluării  în administrare a unui fuselaj de MIG 23 şi amplasarea acestuia pe teritoriul administrativ  al Comunei Ghiroda.”

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.  

 

Punctul 7. Diverse. 

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 26.05.2010

 

 

Preşedinte  de şedintă:  dl consilier  Lombrea Silvius

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 15 consilieri.

Participă: primarul comunei Ghiroda - dl. Cădariu Vasile, secretarul comunei Ghiroda - dl. Prilipceanu              Sorin, consilierul personal al primarului comunei Ghiroda- dl.Corado Toader, consilier juridic – dl. Bogdănel Ioan, d-na contabilă Bejenariu Florica, dl . Matei ( Poliţia Rurala Ghiroda), dl Petrescu Adrian

( Sef Politia Comunitara Ghiroda).

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 124/25.05.2010.

Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu. Se  dă citire  dispoziţiei  de convocare. 

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier Botoca) 

Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 28.04.2010. Se votează cu 15 voturi  pentru.

 

ORDINEA DE ZI A SEDINŢEI

 

Punctul 1.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Ghiroda pe anul 2010 (rectificarea nr. 1)

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 2.  Proiect de Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2011.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Codului de conduită şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ghiroda.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează pentru refacerea ROF cu 15 voturi pentru .

 

Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCLnr. 15/16.03.2007 privind valorificarea terenurilor concesionate, proprietatea privată a comunei Ghiroda , prin metoda vânzării directe către proprietarul  constructiilor edificate şi întabulate.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 5. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 10021/2010 pentru investiţia  “Modernizare 3 străzi  în sat Giarmata Vii – str. Teilor (parţial)şi 2 străzi fără nume.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.  

  

Punctul 6. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului extravilan identificat cu nr. Cad. PS61/3 În suprafaţă de 8064 mp. 

 

Punctul 7. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenurilor extravilane  identificate cu nr. cad. A469/1/2, A469/1/3, A469/1/4, A469/1/6, DE469/3 şi A471/2 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 8. Diverse. 

 

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 30.06.2010

 

 

 

Preşedinte  de şedintă:  dl consilier  PAVEL TIBERIU

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 15 consilieri.

Participă: primarul comunei Ghiroda - dl. Cădariu Vasile, secretarul comunei Ghiroda - dl. Prilipceanu              Sorin, consilierul personal al primarului comunei Ghiroda- dl.Corado Toader, consilier juridic – dl. Bogdănel Ioan, medicul vetrinar al comunei si familia Campean din Giarmata-Vii

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 144/23.06.2010.

Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu. Se  dă citire  dispoziţiei  de convocare.    

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei. Se votează cu 15  voturi pentru şi  

Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 26.05.2010. Se votează cu 15 voturi  pentru.

 

 

Punctul 1- Proiect de Hotarare privind rectificarea  Bugetului local  Ghiroda pe anul 2010-  Rectificarea nr. 2

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctu 2-Proiect de Hotarare privind  modificarea  si completarea  Organigramei si  a Statului de Functii al Primariei comunei Ghiroda

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 3-Proiect de Hotarare privind  transportul scolar “cursa special” pentru elevii din ciclul gimnazial de la Scoal GiarmataVii la Scoala Ghiroda pentru anul 2010

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctu 4-Proiect de Hotarare privind  aprobarae Proiect Tehnic nr. 10016/B/2010 pentru  investitia “ Modernizare a 4 strazi  Bega, Cimbrului, Ialomita, Jiul in comuna Ghiroda” judetul Timis

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 5-Proiect de Hotarare privind atribuire de nume  unor strazi fara  nume din intravilanul  extins al localitatii Ghiroda.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 6-Proiect de Hotarare  privind  trecerea  din  domeniul public al comunei Ghiroda in domeniul privat al comunei Ghiroda, a unor  parcele de teren.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

 

 

 

Punctul 7-Proiect de Hotarare privind stabilirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului  Local al comunei Ghiroda pentru negocierea preturilor de vanzare a unor imobile apartinand  domeniului privat al comunei Ghiroda.

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 8-Proiect de Hotarare   privind  modificarea  si   completarea   Hotararii  Consiliului  Local nr. 31/2010  pentru   aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal “ Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice” in extravilan Ghiroda

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 9-Proiect de Hotarare  privind  aprobarea  Planului Urbanistic   Zonal”Locuinte   si Functiuni complementare –Giarmata Vii” Giarmata Vii

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 15 voturi pentru.

 

Punctul 10-Proiect de Hotarare  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic Zonal”Extindere locuinte si functiuni complementare” in extravilan  Ghiroda, parcela 401922

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre. Se votează cu 13 voturi pentru 2 consilier lipsesc din sala de sedinte.

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data de 16.08.2010

 

 

Preşedinte  de şedintă:  dl consilier  SANCIRA GHEORGHE

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 14 consilieri. Absenti:  dl. Consilier Ursu

Participă: primarul comunei Ghiroda - dl. Cădariu Vasile, consilierul personal al primarului comunei Ghiroda- dl.Corado Toader, contabilul institutiei  d-na Bejenariu Florica  cetateni  ai comunei .

Mai participa: din partea Prefecturii participa dl.jurist Hint Cristian, precum si  dl. Ovidiu Mozar consilier judetean PDL.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 176/11.08.2010.

Dl preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu. Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 28.07.2010. Se votează cu 14 voturi pentru.

Dl presedinte   dă citire  dispoziţiei  de convocare.Este prezentat dl. Jurist Hint Cristian.

Se propune completarea ordinii de zi cu invalidarea  consilierului local PDL Ursu Beniamin si  validarea  d-nei  Dumbrava  Carmen in functia de consilier local.

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei conform dispozitiei primarului. Se votează cu 13  voturi pentru , lipseste dl.consilier Botoca.

Ordinea de zi

 

Punctul 1-Proiect de Hotarare privind  privind atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decit aceea de locuinta in cadrul Primariei Comunei Ghiroda;

             Se supune la vot  amendamentul 1-se voteaza cu 14 voturi pentru                             

             Se supune la vot  amendamentul 2-se voteaza cu 13 voturi pentru ; se abtine dl Cinca M

             Se supune la vot  amendamentul 3-se voteaza cu 3 voturi pentru; 8 impotriva si 3 abtineri 

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu cele2 amendamente: aprobat cu 14 voturi pentru.

 

Punctul 2-Proiect de Hotarare privind  modificarea  si aprobarea   Organigramei  si a Statului de Functii ale aparatului propriu de specialitate  al Primarului comunei Ghiroda

              Se supune la vot. Se respinge7 voturi pentru, 5 voturi impotriva(d-na Vlaicu, d-na Suciu M.       

              dl.Gref, dl.Draganescu, dl.Botoca) si 2 abtineri (dl.Crisan si d-na Suciu F.)

 

Punctul 3- Diverse.

 

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data 29.09.2010

 

 

Preşedinte  de şedintă:  d-na  consilier SUCIU FLORENTINA

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 12 consilieri. Absenti:  dl. consilier Ursu  si dl.consilier  Crisan.

Participă: primarul comunei Ghiroda - dl. Cădariu Vasile, secretarul comunei Ghiroda  Sorin Prilipceanu, consilierul personal al primarului comunei Ghiroda- dl.Corado Toader, contabilul institutiei  d-na Bejenariu Florica  cetateni  ai comunei .

Mai participa: din partea Prefecturii  dl.juris Hint Cristian; din parte ITM – d-na Corescu

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 218/24.09.2010.

D-na preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu. Se supune  la vot Procesul Verbal al şedinţei de Consiliu Local  din data de 16.08.2010. Se votează cu 12 voturi pentru.

Are cuvantul dl primar.

Dl presedinte   dă citire  dispoziţiei  de convocare.

Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei conform dispozitiei primarului. Se votează cu 12  voturi pentru.

Ordinea de zi

 

Punctul 1-Proiect de Hotarare privind   incetarea de drept a mandatului unui consilier  local PDL si validarea  mandatului supleant aflat pe lista  PDL si confirmat de organizatia judeteana PDL.

Se supune la vot, se aproba  cu  12 voturi pentru.

Punctul 2- Proiect de Hotarare privind    aprobarea  suplimentarii contributiei aferente anului  2010 catre Siocietatea  Metropolitana de Transport Timisoara.

Amendament  -negocierea pentru ieftinirea cheltuielor

Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi pentru,

                   1vot abtinere Dl.Botoca

Punctul 3- Proiect de Hotarare privind   acordarea sprijinului financiar pentru anul  2010, unitatilor  locale de cult apartinand  unor culte religioase.

Amendament :40 mii lei/ 60 mii lei pentru Biserica din Giarmata-Vii.

Se supune la vot.Se   voteaza cu 13 voturi pentru. Dl Cinca lipseste din sala.

Se supune la vot   punctul 3 + amendamentul: 6 voturi pentru ,

5 abtineri, impotriva dl Pavel , lipseste dl Botoca.

Punctul 4- Proiect de Hotarare privind  alocarea sumei de  150.000 lei  din bugetul  local al comunei Ghiroda, in contul  Parohiei  Ortodoxe Giramat-Vii, pentru  lucrarile  de construire  a Asezamantului comunitar „Preot Filip Dobos” din localitatea Giarmata-Vii, comuna Ghiroda.

Amendament 1: Vlaicu- de 100 milioane. Supus la vot. 4 voturi  pentru , abtineri 9.

Amendament 2: 60 milioane, Supus la vot. 4 voturi pentru, 8 abtineri

Se supune la vot, 4 voturi pentru, 9 voturi abtineri. 

Punctul 5- Proiect de Hotarare privind   aprobarea  proiect Tehnic  nr. 40/2010 pentru investitia „Modernizare Camin Cultural comuna Ghiroda, jud. Timis.

Se supune la vot: se aproba cu 12 voturi pentru, abtinere  1 d-na Suciu M

Punctul 6- Proiect de Hotarare privind   acordarea  distinctiei „ Gheorghe Lazar” cl.a III a in  sesiunea  septembrie 2010 pentru doamna Neamt Zlatinca.

Amendament:-cu neacordarea sumelor. Supus la vot. Impotriva- 13 voturi.

Se supune la vot fara amendament: se aproba cu  13 voturi pentru.

 

 

 

Punctul 7- Proiect de Hotarare privind   rectificare  bugetului local al comunei  Ghiroda pe anul  2010-Rectificarea  nr. 3

Se supune la vot.Aprobat in unanimitate 13 voturi pentru. 

Punctul 8-Proiect de Hotarare privind  modificarea  si aprobarea   Organigramei  si a Statului de Functii ale aparatului propriu de specialitate  al Primarului comunei Ghiroda

Se supune la vot amendamentul: aprobat in unanimitate cu 13 voturi pentru.

                                                   Se supune la vot. aprobat in unanimitate cu 13 voturi pentru

 

Punctul 9- Diverse.

 

Minuta şedinţei ordinare a Consiliului  Local  Ghiroda

din data 28.12.2010

 

 

Preşedinte  de şedintă:  dl. consilier Surdea Ioan

Din totalul  de 15 consilieri  au fost  prezenti 13 consilieri. Absenti: dl.consilier Botoca şi d-na consilier Popovici

Participă: secretarul comunei Ghiroda – dl.Sorin Prilipceanu, contabilul institutiei - d-na Bejenariu Florica,  arhitectul  Primăriei Ghiroda – dl.Mihăescu Eugen, cetateni  ai comunei.

Şedinta  a fost convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  Comunei  Ghiroda  nr. 303/21.12.2010.

Dl. preşedinte declară deschisă şedinţa de consiliu. Se supun  la vot Procesul Verbal al  şedinţei de Consiliu Local  din data de 30.11.2010.

Se votează cu 13 voturi pentru.

Se  dă citire Dispoziţiei de convocare a consilierilor. Se solicită introducerea unui nou punct pe Ordinea de Zi Se supune spre aprobare ordinea de  zi a şedinţei, urmând ca punctul 10 sa devina „Diverse”.

Se supune la vot noua Ordinea de zi; se votează cu 13 voturi pentru.

 

Ordinea de zi

 

Punctul 1-Proiect de Hotarare privind aprobarea Agendei Cultural – Sportive a Comunei Ghiroda pentru anul 2011.

Se supune la vot Amendamentul nr.2. Se votează cu 10 voturi pentru şi 3 abtineri(d-nii consilieri Sancira Crisan, si Draganescu)

Se supune la vot Amendamentul nr.3. Se votează cu 13 voturi pentru

Se supune la vot Proiectul de Hotarare cu cele doua amendamente. Se aproba  cu 13 voturi pentru

 

Punctul 2- Proiect de Hotarare pentru aprobarea Proiectului Tehnic privind „Retea canalizare” in localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda

Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi pentru

                  

Punctul 3- Proiect de Hotarare privind  aprobarea D.A.L.I. pentru investiţia „Acoperire canal pe str. Valisoara, comuna Ghiroda”

Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi pentru

 

Punctul 4- Proiect de Hotarare privind  reorganizarea activitatilor si a programului la Gradinita cu Program Normal - Ghiroda si Gradinita cu Program Normal - Giarmata Vii.

Se supune la vot Amendamentul nr.1. Se votează cu 13 voturi pentru

Se supune la vot Amendamentul nr.2. Se votează cu 13 voturi pentru

 

                 Se supune la vot Proiectul de Hotarare cu cele doua amendamente. Se aproba cu 13 voturi pentru

 

Punctul 5- Proiect de Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. pentru investiţia” Modernizare 4 podete peste canale de desecare in comuna Ghiroda”

Se supune la vot. Se aproba cu 13 voturi pentru

 

Punctul 6- Proiect de Hotarare privind  asigurarea transportului scolar ”cursa speciala”pentru elevii din ciclul gimnazial de la Scoala Giarmata Vii la Scoala Ghiroda, incepand cu anul scolar 2010 – 2011

Se supune la vot Amendamentul nr.1. Se votează cu 13 voturi pentru

 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare cu amendament.: se aproba cu  13 voturi pentru

 

 

 

 

 

 

 

Punctul 7- Proiect de Hotarare privind casarea /declasarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar

Se supune la vot: se aproba cu  13 voturi pentru

 

Punctul 8 - Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al com. Ghiroda pe anul 2010 – rectificarea nr.5   

Dl.  Consilier Usvat paraseste lucrarile sedintei de Consiliu Local  - Ghiroda

 

Se supune la vot: se aproba cu  12 voturi pentru

 

Punctul 9 - Proiect de Hotarare privindaprobarea PUZ „Dezvoltare zona rezidetiala  cu functiuni complementare , dotari si servicii publice”  in extravilan Ghiroda

Se supune la vot: se aproba cu  12 voturi pentru

 

Punctul 10 - Diverse