Primaria Ghiroda - www.primariaghiroda.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotararea nr. 42

« Inapoi

2007-08-09

Privind aprobarea studiului de fezabilitate , a Proiectului Tehnic si a celorlalte acte necesare pentru accesare Programe Nationale Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi

Consiliul local Ghiroda

Avand in vedere referatul promotorului local Dl Sava Ciprian inregistrat cu nr 6582/08.08.2007 privind necesitatea aprobarii studiului de fezabilitate , a Proiectului Tehnic si a celorlalte acte necesare pentru amenajare spatii verzi
Luand in considerare necesitatea completarii cererii de finantare cu Hotararea de Consiliu care sa cuprinda acceptul pentru accesarea acestor Programe
In conformitate cu Legea 215/2001 a administratiei publice locale
In temeiul art 46 alin 2 lit d din Legea 215/2001a administratiei publice locale republicata

HOTARASTE

Art 1 Se aproba realizarea studiului de fezabilitate , a Proiectului tehnic si indicatorii tehnico economici pentru obiectivele investitii din cadrul Proiectului, in vederea participarii la Programe de finantare Nationale pentru imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in Zona Pescarie si strada Victoria .
Art 2 Responsabilul de Proiect va fi Primarul Comunei Ghiroda in persoana Dlui Cinca Vasile si prin prezenta Hotarare Dl Primar este imputernicit sa semneze contractul .
Art 3 Suprafata de teren precum si identificarea ei va fi realizata la data intocmirii documentatiei de Dl Primar Cinca Vasile prin aparatul propriu de specialitate .
Art 4 Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se incredinteaza Promotorul local Dl Sava Ciprian .
Art 5 Hotararea se comunica :
-Prefecturii Judetului Timis Directia Controlul Legalitatii Actelor si contencios Administrativ
- Consilierilor
- Conducerii Primariei
- Promotorului Local Dlui Sava Ciprian
- Se afiseaza

PRESEDINTE DE SEDINTA
AGACHE GRIGORE
SECRETAR
SORIN PRILIPCEANU