Primaria Dumbrăviţa

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

”Strategie comună pentru managementul apelor uzate din bazinul hidrografic al Dunarii, in arealele Dumbravita, Giarmata (RO) si Golubac (RS)”

« Inapoi

06 Ianuarie, 2017

Comuna Dumbrăvița

 

 

 Referat,

 

Urmare a implementării în anul  2016, a proiectului  “Joint strategy management  for waste water in the area of  Danube hydrological basin(Strategie comună de gestionarea apelor  reziduale în bazinul hidrologic al Dunării) , cod MIS-ETC 1253,  au rezultat:

-documentații tehnice (Studii de Fezabilitate si Proiecte tehnice) pentru canalizarea a 47 km de străzi din comuna Dumbrăvița

-lucrareaStrategie comună pentru managementul apelor uzate din bazinul hidrografic al Dunarii, in arealele Dumbravita, Giarmata (RO) si Golubac (RS)”

Documentațiile tehnice servesc la  realizarea rețelei de canalizare pe 47 km  străzi în comuna Dumbrăvița, în maxim 5 ani, perioada de sustenabilitate a proiectului.

Cum cei 47 km de străzi sunt împărțiti în 4 zone, propunem alocarea bugetară de realizare efectivă a unei zone în anul 2017.

De asemenea, din lucrarea de mai sus, decurg obiectivele strategice stabilite pentru dezvoltarea celor trei unități administrativ-teritoriale, cu accent pe extinderea și modernizarea infrastructurilor, ca elemente suport decisive pentru afirmarea social-economică și creșterea calității vieții populației.

 Obiectivele sunt detaliate în cadrul măsurilor de dezvoltare și concretizate prin proiecte.

Acestea stau la baza Planului de acțiune, prin a cărui implementare urmează să se asigure îndeplinirea obiectivelor propuse, a misiunii și viziunii strategiei comune.

Planul de acțiune este centrat pe proiectele care vizează managementul durabil al apei, cu focalizare asupra gestiunii integrate a apelor uzate.

Dintre specializările cele mai importante și necesare în procesul de implementare a strategiei menționăm:

Accesul la fondurile Uniunii Europene este esențial pentru implementarea proiectelor incluse în Planul de Acțiune elaborat în vederea implementării Strategiei de management al apelor uzate din bazinul Dunării, în sectorul româno-sîrb (Dumbrăvița, Giarmata, Golubac).

Asistența tehnică de specialitate este de asemenea necesară pentru creșterea capacității instituționale a structurilor aparatului de lucru din cadrul administrțiilor locale din cadrul celor trei localități, cu o atenție crescută înspre structura ce va avea responsabilitatea implementării strategiei, în special pentru asigurarea unui portofoliu de proiecte care să permită implementarea celor 5 obiective strategice.

În acest plan de management se recomandă crearea, la nivelul fiecărei unități administrative, a unei Unități locale de implementare (ULI), aflate în subordinea primarului și a Consiliului Local al fiecărei UAT, din care să facă parte și reprezentanți ai instituțiilor/firmelor locale, ai populației, respectiv specialiști în probleme de canalizare și management al apelor uzate.

 De asemenea se recomandă constituirea unor Grupuri Locale de Lucru (GL), care vor fi implicate periodic în implementarea strategiei prin ședințe de progres în care se vor analiza necesitățile, se vor propune ajustări sau actualizări ale direcțiilor strategice, sau ale planului de acțiune.

În acest fel, se vor asigura condițiile de concepere, dezvoltare, implementare de proiecte viabile, sustenabile. Un alt rol pe care trebuie să îl joace aceast Grup de Lucru este de promovare a comunității printr-un plan de marketing adecvat, astfel încât să se atragă investitori externi și interni și să se poată acorda anumite facilități fiscale în acest sens. De asemenea, comunicarea proiectelor către comunitate devine o necesitate, în special în zonele de intervenție, în sensul creșterii impactului considerat, prin asigurarea suportului populației.

Procesul de implementare a Strategiei comune cuprinde următoarele faze:

 

 Măsurile de coordonare şi administrare a activităţilor de implementare a Planului de acţiune al JSWWM sunt de competenţa Unități Locale de Implementare (ULI) de la nivelul fiecarei UAT.

Unitatea Locală de Implementare (ULI) este responsabilă de coordonarea şi administrarea efectivă a procesului de implementare şi se află în relaţie de subordonare faţă de Primar și față de Consiliul Local (CL), de asemenea este în relație de colaborare cu Grupul Local de Lucru (GL) și cu Comisiile de asistenţă şi consultanţă, monitorizând activităţile echipelor de proiect. Aceasta (ULI) are obligaţia de a întocmi – prin intermediul Secretariatului – rapoartele de activitate trimestrială şi anuală, precum şi materialele suport care trebuie înaintate CL, spre dezbatere şi validare.

Unitatea Locală de Implementare are obligaţia de a elabora următoarele documente de planificare:

 

Implementarea fiecărui proiect în parte va fi realizată de către o echipă de proiect constituită la nivelul solicitantului pentru respectivul proiect. Persoanele care vor face parte din echipele de proiect vor fi desemnate prin dispoziţiile conducătorilor instituţiilor din care fac parte.

 

  Atasam Strategia de gestionarea apelor uzate in format electronic.

  

 

Intocmit,

Manager proiect

Nicolae Constantin

 

Autor: Constantin Nicolae


Lista de fisiereStrategie comuna pentru managementul apelor uzate in bazinul hidrografic al Dunarii.pdf