« Inapoi

CONCURS DE OCUPARE POST CONTRACTUAL LA REGISTRUL AGRICOL

03 Februarie, 2017

PRIMĂRIA COMUNEI CEANU MARE

JUDEȚUL CLUJ

NR .601  din : 03.02.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

            În conformitate cu prevederile H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar –vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare iî grade sau trepte profe -sionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Ceanu Mare , cu sediul in localitatea Ceanu Mare nr 101/C, jud. Cluj , organizează în data de 23.02.2017   concurs/examen  de recrutare pentru următoarea   functțe contractuală din cadrul aparatului de specialitate a primarului :

Compartimentul Agricol:

- un post funcție contractuală de execuție de Referent , debutant,M

Condițiile generale de ocupare sunt :

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;

Condițiile specifice de ocupare:

- cunoștințe de operare pe calculator( word,excel,internet )- nivel mediu ;

-  să dețină permis de conducere categ.B

-   vechimea în muncă :-

Concursul /examenul se organizează la sediul Primariei ,din localitatea Ceanu Mare, nr 101/C , județul Cluj, dupa cum urmează :

 

- selecția dosarelor : 21.02.2017,-ora 10;

            - proba scrisă iî ziua de 23.02.2017 -ora 10;

            - interviul în ziua de 27.02.2017 - ora 10 ;

 

            Pot participa la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante ,persoanele care îndepli - nesc urmatoarele condiții generale:

a)      are cetățenia română,cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română scris și vorbit;

c)      are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)      are capacitate deplină de exercițiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)        îndeplinește condițiile de studii și, după caz , de vechime în muncă sau alte condiții specific, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnată definitiv  pentru săvârsirea unei infractiuni  contra umanității, contra statului, ori contra autorităîii, de serviciu sau în legatură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infrac -țiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Ceanu Mare , în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului,respectiv până în data 14.02.2017 ,ora 15- și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6 din HG nr. 286/2011, respectiv:

a)      cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice document , care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efec -tuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;

d)      copia carnetului de muncă , conformă cu originalul , sau, dupa caz o adeverința care sa ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;;

e)      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere,că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)        adeverința medicală care să ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ,de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține , in clar :numarul,data ,numele emi -tentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sanătății.

            (3) În cazul documentului prevăzut la alin(1) lit-e- , candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarțtie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            (4) Actele prevazute  la alin(1) lit-b- , -c- si –h- vor fi prezenate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare este afișată împreună cu anuntul de susținere a concursului la avizierul instituției și pe pagina de internet a primăriei Ceanu Mare :

www.ceanu-mare .ro

 

 

 

PRIMAR,

ing.MOLDOVAN ANA-LILIANA

 

Rezultatul final al concursului de ocupare post contractual

 


Autor: PRIMARUL