COMUNICAT AL PRIMARULUI COMUNEI CEANU-MARE

 

Comuna Ceanu Mare este asezata in partea de sud-est a judetului Cluj, in zona de coline joase a Campiei Transilvane, la o distanta de 61 km fata de municipiul resedinta de judet Cluj-Napoca, si la 20 km de cel mai apropiat oras, municipiul Campia Turzii.

Amplasata in cea mai mare parte in bazinul Valea Lata si in Valea Larga, amandoua cu orientare spre nord-sud, comuna se suprapune unitatii colinare formata din dealuri joase, Campia Transilvaniei, in structura careia predomina marile depozite de: marne, argile si nisipuri sarmatiene.

Toate acestea au favorizat in zona comunei Ceanu Mare maturizarea accentuata si foarte avansata a reliefului zonal si regional, generand corespunzator si o clima specifica temperat-continentala cu accente colinare. Bogata in precipitatii, clima locala favorizeaza o bogata vegetatie si fauna, foarte variate. Ca elemente de mediu, predomina pasunile, culturile de cereale si livezile locale asociate padurilor zonale.

Culturile traditionale fiind acelea de:- grau,orz,secara,avaz,cartofi,sfecla,floarea sorelui,fasole,legumele si palntele de

cultura industriala,in,canepa,hamei si mei,rapita si ricin.

Livezile de pomi fructiveri si vita de vie sunt o preocupare secundara,dar nu-s absente din panorama zonala,iar in

completarea acestui cadru,se retine preocuparea pentru cresterea pasarilor si animalelor:-oi,porci,vite si tot felul de pasari domestice.

Preponderent agrara, in comuna Ceanu Mare, dupa nul 1989 se resimte un usor avant al initiativei private, care prin diferitele forme de gospodarire sau privatizare ne arata interesul locuitorilor pentru progres si dezvoltare:

fermierii se extind ca numar si ocupatii, fiind asistati si sprijiniti de autoritatile locale in diverse modalitati si prin diferite initiative;

comerciantii aduc multe servicii locuitorilor din toate satele apartinatoare comunei;

construirea unor mici intreprinderi: brutarii, ateliere, fabrici de prelucrare si procesare a laptelui si a carnii, care alaturi de alte programe de mai mare anvergura initiate de catre primarie in domenii de maxima importanta precum: alimentarea cu apa potabila, electrificarea, dotarea cu servicii bancare si de comunicatii, asigurarea unui mediu sanatos si salubru, releva preocuparile tuturor pentru a fi un pas cu sansa de a fi europeni.

Desi varsta medie se ridica la 35 de ani, dintre cei multi plecati in strainatate sau la orase, o parte revin la locurile natale reluand indeletnicirile si ocupatiile parintilor lor, de a face agricultura, de a creste animale dar si de a incropi o afacere prospera la ei acasa.

Timpul sta de marturie, asa incat se vad si roadele muncii depuse pe aceste meleaguri: in zona apropiata satului Boldut, un investitor puternic a creat o mare fabrica de caramida, in comuna un mare proiect de alimentare cu apa se finalizeaza in anul 2006. De asemenea se repara si se reconstruiesc drumurile comunale, toate sunt cateva obiective propuse si atinse de edilii si locuitorii acestei comune.

Continutul transformarilor se vadeste mai mult, odata cu aderarea tarii la UE la inceputului anului 2007. Oamenii gandesc si isi exprima increderea in schimbarea in bine a vietii lor, orizonturile sunt intr-adevar cu totul altele; cei mai multi au pe cineva in strainatate la care pot merge liberi si care la randul lor pot veni acasa cu gand sa investeasca pentru locurile natale.

Curand, interesul pentru zona rurala se va mari, comuna Ceanu Mare se pregateste de pe acum pentru un timp prielnic propasirii si progresului, cand curiozitatea te poate aduce calatorule prin aceste locuri pline de simbol si istorie dar si rodnice si prospere.

Vei gasi ospitalitatea si caldura, o vorba "sfatoasa" si un gand "ocos", asa ca stii straine, ca cenanii cu multa omenie va asteapta "sa ne vizitati!"

Sate componente: Resedinta comunei Ceanu Mare este localitatea Ceanu Mare, iar satele aferente acesteia sunt: Boian, Boldut, Ciurgau, Dosu Napului, Fanate, Hodai-Boian, Iacobeni, starcu, Mortesti, Strucut, Valea lui Cati si satul Andici care desi mai figureaza in nomenclatorul localitatilor pe tara, a fost dezafectat din anul 1985 cand s-a demolat ultima locuinta.

Nume: Ceanu Mare

Tip: Comuna

Judet: Cluj

Provincie: Transilvania

Zona relief: Podis

Suprafata: 9508 Ha

Locuitori: 4472

Anul atestarii: 1185

Alt nume: Cian

Ziua localitatii: 15 august

Localitati infratite: Comuna Frata, Asociatia comunelor Vaii Ariesului:Triteni de Jos, Ploscos, Frata;

Orientare in zona:

Cel mai apropiat Nume Distanta (Km)

Punct informare turistica Cheile Turzii

28 km din Campia Turzii

Oras Turda 38 km

Comuna Cheia 32 km

Aeroport Luna 24 km

Gara Campia Turzii

20 km

Autogara Campia Turzii

20 km

Rau / fluviu Ariesul 19 km

Lac Barajul de la Tarnita-Fantanele

73 km

Autostrada BV- BORS - ORADEA

22 km

Drum national E 60 Oradea - Brasov

22 km

COMUNICAT AL PRIMARULUI COM.CEANU MARE

Prin Disp.primarului nr.261/11.07.2016 s-a dispus respectarea Regula - mentului Intern al Primăriei Ceanu Mare, aprobat prin Disp. Primarului nr. 271/06.06.2013 după cum urmează:

1. PROGRAMUL DE LUCRU al salariaților, este zilnic: LUNI-VINERI, orele 08,00 - 16,00

2. PROGRAM DE RELAȚII CU PUBLICUL, al fiecărui compartiment, este zilnic: LUNI-VINERI, orele 8,00 -13,00 . Între orele 13,00 - 16,00 personalul din primărie, rezolvă dosarele și va consemna corespondența primită.

3. PAUZA DE MASĂ se va derula între orele 10,30 - 11,00

4. AUDIENȚELE SE VOR DESFĂȘURA DUPĂ URMĂTORUL ORAR:

P R I M A R :                                                                                   Marți , între orele : 10,00-12,00                                                                                          Joi , între orele :

10,00 -12,00

V I C E P R I M A R                                                                                                                Luni , între orele :

10,00 -12,00                                                                        Miercuri , între orele:

10.00 - 12,00

SECRETAR :                                                                                                                     Marți,între orele 13,00 - 16,00

Primar,

ing.Moldovan Ana-Liliana

Mesaj de sarbatori!

Cu prilejul sfintelor sarbatori de nasterea d-lui Isus Hristos, primarul si viceprimarul comunei Ceanu Mare,va doresc tuturor locuitorilor comunei , implinirea dorintelor si asteptarilor dv-stra,cu multa sanatate!                  

Fie ca sfintele sarbatori,sa ne aduca multa liniste si bucurie in sufletu nostru, odata cu sarbatoarea nasterii unui Mantuitor!

Primar: ing.Moldovan Ana-Liliana


                                   

PRIMĂRIA COMUNEI CEANU MARE

JUDEȚUL CLUJ

NR .601  din : 03.02.2017

 

 

 

ANUNȚ

 

            În conformitate cu prevederile H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar –vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare iî grade sau trepte profe -sionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Ceanu Mare , cu sediul in localitatea Ceanu Mare nr 101/C, jud. Cluj , organizează în data de 23.02.2017   concurs/examen  de recrutare pentru următoarea   functțe contractuală din cadrul aparatului de specialitate a primarului :

Compartimentul Agricol:

- un post funcție contractuală de execuție de Referent , debutant,M

Condițiile generale de ocupare sunt :

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;

Condițiile specifice de ocupare:

- cunoștințe de operare pe calculator( word,excel,internet )- nivel mediu ;

-  să dețină permis de conducere categ.B

-   vechimea în muncă :-

Concursul /examenul se organizează la sediul Primariei ,din localitatea Ceanu Mare, nr 101/C , județul Cluj, dupa cum urmează :

 

- selecția dosarelor : 21.02.2017,-ora 10;

            - proba scrisă iî ziua de 23.02.2017 -ora 10;

            - interviul în ziua de 27.02.2017 - ora 10 ;

 

            Pot participa la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante ,persoanele care îndepli - nesc urmatoarele condiții generale:

a)      are cetățenia română,cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau  a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română scris și vorbit;

c)      are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)      are capacitate deplină de exercițiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)        îndeplinește condițiile de studii și, după caz , de vechime în muncă sau alte condiții specific, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnată definitiv  pentru săvârsirea unei infractiuni  contra umanității, contra statului, ori contra autorităîii, de serviciu sau în legatură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infrac -țiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Ceanu Mare , în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului,respectiv până în data 14.02.2017 ,ora 15- și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6 din HG nr. 286/2011, respectiv:

a)      cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice document , care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efec -tuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;

d)      copia carnetului de muncă , conformă cu originalul , sau, dupa caz o adeverința care sa ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;;

e)      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere,că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)        adeverința medicală care să ateste starea de sanatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ,de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae;

h)      alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține , in clar :numarul,data ,numele emi -tentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sanătății.

            (3) În cazul documentului prevăzut la alin(1) lit-e- , candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarțtie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            (4) Actele prevazute  la alin(1) lit-b- , -c- si –h- vor fi prezenate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare este afișată împreună cu anuntul de susținere a concursului la avizierul instituției și pe pagina de internet a primăriei Ceanu Mare :

www.ceanu-mare .ro

 

 

 

PRIMAR,

ing.MOLDOVAN ANA-LILIANA