Primaria Caţa - www.comunacata.ro

Judetul Brasov


Sistemul de Informatii Schengen II

23.11.2015 Documentatie de intocmire si ridicare topografica

« Inapoi

23 Noiembrie, 2015

                                                                                                             Nr. inreg: 6344 din 23.11.2015

 

ANUNŢ

Invitaţie de participare

           Comuna Cața, cu sediul str. Principal, nr. 223, com. Caţa, judeţ Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248533/0268248563, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect elaborarea Documentaţie de întocmire şi ridicare topografică pentru str. Principală din com. Caţa (sat Caţa, Drăuşeni, Ioneşti, Paloş) si str. Gării (sat Beia)din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii comuna Caţa”

  1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct
  2. Tipul contractului : Contract de servicii
  3. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
  4. Valoarea estimate 18.000 lei fără TVA, echivalent a 4 037,68 euro fara TVA, la cursul BNR din 09.11.2015, adică 1 euro = 4.4580 lei
  5. Durata contractului : 4 luni
  6. Descrierea obiectului contractului : Potrivit motivaţiilor exprimate în Referatul de necesitate, este necesară achiziţia serviciului de Documentaţie de întocmire şi ridicare topografică pentru str. Principală din com. Caţa (sat Caţa, Drăuşeni, Ioneşti, Paloş) si str. Gării (sat Beia)Data limită de depunere a ofertelor 16.12.2015. ora 12.00
  7. Cod CPV : CPV 74271800-7 (servicii de topografie), CPV 71354300-7 (servicii de cadastru)
  8. Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563
  9. Limba de redactare a ofertei : Română
  10.  Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei

 

 

    Primar                                                                                                Întocmit,

Vocilă Gheorghe                                                                        (responsabil Achiziţii Ppublice)

                                                                                 Leon Anastasia                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul,______________________________________ reprezentant al Ofertantului _____________________________________________________la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică cerere de oferte, având ca obiect Servicii de documentaţie şi ridicare topografică pentru str. Principală din com. Caţa (sat Caţa, Paloş, Drăuşeni şi Ioneşti) şi str. Gării (sat Beia), jud. Braşov, codul CPV 74271800-7 (servicii de topografie) CPV 713543007 (servicii de cadastru) , la data de 23.11.2015, organizată de Primăria Comunei Caţa, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că nu ne aflăm in situatia de conflict de intereseasa cum este definit la art. 69¹ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind  atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situatie de conflict de interese, ma oblig sa notific in scris, de indata, autoritatea contractanta.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

Preşedinte – Kelemen Ştefan

Secretar – Sultan Eusebiu Marin

Membri – Tudosă Marcela

Persoane cu functii de decizie - consilieri locali:

Primar – Gheorghe Vocilă

Viceprimar – Kelemen Ştefan

Consilieri locali – Ţibrea Viorel, Kelemen Ştefan, Dogaru Ion, Dracea Vasile, Gyorgy Izabella, Maftei Nicolae, Simu Alin Nicolae, Cabas Horia Aurică, Sultan Eusebiu – Marin, Ciobanu Adriana – Viorica

             Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

                  Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »     

 

 Ștampila                                                                                                                                          Data copletării _______________
 Semnătura