Primaria Brateiu - www.comunabrateiu.ro

Judetul Sibiu


Sistemul de Informatii Schengen II

Program cu publicul

CONDUCERE

Primar

Luni-Vineri - 08-12

Viceprimar

Luni-Vineri - 08-12

Secretar

Luni-Vineri - 08-15

CONTABILITATE

Contabil

Luni-Vineri - 12-14

Casier

Luni-Vineri - 08-15

Inspector

Luni-Vineri - 08-15

COMPARTIMENT AGRICOL

Inginer agricol

Luni-Vineri - 08-14

Referent agricol

Luni-Vineri - 08-15

ASISTENTA SOCIALA

Asistent social

Luni-Vineri - 08-14

BIBLIOTECA

Bibliotecar

Luni-Vineri - 08-14

SERVICIU VOLUNTAR DE URGENTA

Sef Serviciu

Luni-Vineri - 08-15