Primaria Brateiu - www.comunabrateiu.ro

Judetul Sibiu


Sistemul de Informatii Schengen II

Biserici

CASA DE CULT PENTICOSTAL
BISERICA EVANGHELICA - BUZD
BISERICA ORTODOXA ROMANA - BUZD
BISERICA EVANGHELICA FORTIFICATA BRATEIU
BISERICA GRECO - CATOLICA UNITA CU ROMA - BRATEIU
BISERICA ORTODOXA ROMANA - BRATEIU