Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunț concurs ocupare post vacant - MUNCITOR NECALIFICAT

« Inapoi

13 Iulie, 2017

Primăria comunei Boldur, organizează în data de 11.08.2017, concurs pentru ocuparea unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie (durată nedeterminată), de MUNCITOR NECALIFICAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boldur.

Condiţii generale:

Poate ocupa funcţia de muncitor necalificat orice persoană care:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

-          Studii generale

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat

-          carnet de conducere categoria B

-          domiciliul, este de preferat să fie de pe raza comunei Boldur.

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun dosarul de concurs, la Biroul registraturii din primărie şi va conţine următoarele documente:

a)      cerere de înscriere la concurs

b)      copia actului de identitate

c)      copiile documentelor care atestă nivelul studiilor generale

d)     cazier judiciar

e)      adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate

f)       curriculum vitae

g)      carnet de conducere categoria B

h)      alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului

Actele prevăzute la alin.b) şi c), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Bibliografia şi tematica necesară pentru desfăşurarea concursului, constituie anexă şi fac parte integrantă la prezentul anunţ. 

Concursul/examenul se organizează la sediul Primăriei comunei Boldur, nr.176,    la data de 11 august 2017, la ora 10.00 şi constă în susţinerea a două probe:

-          proba scrisă în data de 11.08.2017, ora 10.00;

-         interviul în data de 16.08.2017, ora.10.00

Temeiul legal în baza căruia se oganizează concursul sunt dispoziţiile art.1 alin.(1) şi art.7 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul registratură din primărie, telefon 0256/356947, sau persoană de contact Secretarul comunei d-l Laudacescu Călin - Cornel.


Lista de fisiereRectificare_anunt.pdf Tematica.pdf Anunt.pdf