Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNȚ CONCESIUNE PĂȘUNI - NEGOCIERE DIRECTĂ 2

« Inapoi

13 Iunie, 2017

LINK CATRE DOCUMENTATIE

    1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Boldur, nr. 176, Boldur, judeţul Timiș, telefon 0256356947, fax 0256356947, email primariaboldur@gmail.com, persoana contact: Vescan Florin - tel. 0724130707.

    2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Comuna Boldur intenționează concesionarea pășunilor din localitatea Boldur (lot 1), Jabăr (loturile 10,11), Sinersig (lot 19) și Ohaba-Forgaci (lot 24) - etapa a IV-a - prin negociere directă.

    3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

    3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele se pun la dispoziția potențialilor ofertanți în mod gratuit. Documentația va putea fi descarcată de pe site-ul primăriei sau se va elibera în format electronic, cu titlu gratuit în baza unei cereri în scris.

    3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.

    3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: Gratuit.

    3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/06/2017, ora 12:00.

    4. Informaţii privind ofertele: Conform documentației de atribuire.

    4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29/06/2017, ora 10:00.

    4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, județul Timiș.

    4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

    5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 29/06/2017, ora 12:00 la Primăria comunei Boldur.

    6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Timiș, Str. Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, jud. Timiş, cod poştal 300055, tel: 0256/498054.

    7. Data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13/06/2017