Primaria Boldur - www.primariaboldur.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNȚ CONCESIUNE PĂȘUNI - NEGOCIERE DIRECTĂ

« Inapoi

02 Mai, 2017

LINK CATRE DOCUMENTATIE

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE DIRECTĂ PENTRU CONCESIUNE BUNURI

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Boldur, nr. 176, Boldur, judeţul Timiș, telefon 0256356947, fax 0256356947, email primariaboldur@gmail.com, persoana contact: Vescan Florin - tel. 0724130707.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Comuna Boldur intenționează concesionarea pășunilor din loc. Boldur (lot 1-9), Jabăr (lot 10-13), Sinersig (lot 14-22) și Ohaba-Forgaci (lot 23-32) ETAPA A III-a prin negociere directă.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele se pun la dispoziția potențialilor ofertanți în mod gratuit. Documentația va putea fi descarcată de pe site-ul primăriei sau se va elibera în format electronic, cu titlu gratuit în baza unei cereri în scris.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: Gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11/05/2017, ora 12:00.

4. Informaţii privind ofertele: Conform documentatiei de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15/05/2017, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, județul Timiș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 15/05/2017, ora 12:00 la Primaria comunei Boldur.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Timiș, Str. Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, jud. Timiş, cod poştal 300055,tel: 0256/498054.