Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt angajare Agent agricol

« Inapoi

07 Iulie, 2015

Primăria Comunei Beba Veche,

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de INSPECTOR, CLASA I, PRINCIPAL (compartiment ACHIZITII PUBLICE)


Publicitate media:

Primăria Comunei Beba Veche, Judeţul Timiș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de referent agent agricol III debutant.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

   Bibliografia pentru concurs:

    1. Legea nr. 215/2001Administratiei Publice Locale: Legea, republicata;

    2. Legea  nr. 18/1991 Fondului Funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   3. Legea nr.1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare;

    4. Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

    5. Ordonanta privind identificarea si înregistrarea suinelor,ovinelor si caprinelor-O.U.G nr. 127/2003, cu modificarile ulterioare;

    6. Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 si Normele tehnice de completare a registrului agricol

    7. Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

    8. LEGE nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Beba Veche, Judeţul Timiș, nr. 292, telefon 0256/385.501.