Primaria Beba Veche - www.primariabebaveche.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt angajare Inspector compartiment Achizitii publice

« Inapoi

02 Martie, 2015

Primăria Comunei Beba Veche,

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de INSPECTOR, CLASA I, PRINCIPAL (compartiment ACHIZITII PUBLICE)


Publicitate media:

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei din Beba Veche nr. 291, în data de 30.03.2015, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 31.03.2015, ora 10.00, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana in data de 16.03.2015, la sediul Primăriei Beba Veche.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

A) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

B) Condiţii specifice:

-          Studii superioare universitare juridice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

-          10 ani vechime în specialitate;

-          Cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Microsoft Office.

C) Dosarul va contine obligatoriu:

 • cerere de inscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare conform model aprobat;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
 •  

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Beba Veche şi la nr. de telefon: 0256/385501.

   

  BIBLIOGRAFIE

   

  1. Constituţia României, republicata;
  2. Legea nr. 215/2001, republicată; cu modificările şi completările ulterioare
  3. OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Normele metodologice ( HG 925/2006 ), ( HG 1660/2006 ) si ( HG 71/2007 ) ,
  5. Norme procedurale interne ( OAP 1110/2011 )
  6. Manual de utilizare Autoritate contractanta https://www.e-licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_ContractingAuthority.pdf


  Lista de fisiere  Anunt angajare 2015 ACHIZITII.pdf