Primaria Bălăuşeri - www.balauseri.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Post vacant - Politist local clasa I. debutant

« Inapoi

02 Noiembrie, 2015

                                                                      ANUNŢ

 

Comuna Bălăuşeri organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de:

 

  1.  Politist local - clasa  I. grad professional debutant

 

Condiţii generale :

-          candidatul  îndeplineste condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României  Partea I, sr.365/29.05.2007.

Condiţii specifice;

 

-  studii universitare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

-  nu se solicită vechime necesară ocuparii functiei publice

-  cunoştinţe de operare pe calculator, Word, Excel,  poşta electronică, internet.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri,nr.42,  judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 2 decembrie 2015 ora 10,00

Interviul va avea loc în data de 3 decembrie 2015 ora 10.00

Data până la care se pot depune dosarele : 19.11.2015

 

 

Potrivit prevederilor art.49 din HG nr.611/2008 candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

    a) formularul de înscriere ;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    - Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

                         B I B L I O G R A F I E

 

1. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
2. H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
5. Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – cap. I, II si III;
6. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
7. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Autor: Primar