Primaria Bălăuşeri - www.balauseri.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Post vacant: Consilier personal al Primarului

« Inapoi

23 Octombrie, 2015

                                                                                ANUNŢ

In conformitate cu HG nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar prin prezenta  informăm publicul cu  privire la demararea  procedurii de organizare şi desfăşurarea examenului  de ocuparea funcţiei contractuale de:

                                                 CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI

 

Condiţii specifice; 

Studii superioare in domeniul: Administraţie publica, Ştiinţe juridice, Ştiinţe economice.

Cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel,  poşta electronică, internet.

Permis de conducere categoria B.

Cunoştinţe de limba engleză -  nivel mediu

 

Constituie avantaj:

Experientă in administratie publică

Bibliografie:

- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Dosarul  de  concurs va contine:

- Cerere

- Curriculum vitae

- Copie C.I / B.I

- Diplomă de licentă  in original si copie

- Cazier judiciar

-Adeverintă medicală de la medicul de familie

-Recomandare de la ultimul loc de muncă

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri,nr.42,  judeţul Mureş,.

 

Data până la care se pot depune dosarele :  06.11.2015

Proba scrisă si interviul se va desfăşura în data de 8 decembrie 2015 ora 10,00 -12.00

 

                                                                                                                     Primar

  Data : 23.10.2014                                                                                Sagyebo Istvan

Autor: Primar