Primaria Bălăuşeri - www.balauseri.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Informaţii generale

Lista cuprinzând documentele de interes public  produse şi / sau gestionate, potrivit Legii nr. 544 / 2001, care constituie informaţii de interes public

 

 

 1. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea  Primăriei , program de audienţe.
 3. Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;
 4. Proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului );
 5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local 
 6. Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primar
 7. Procesele – verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
 8. Componenţa Consiliului Local  – nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 9. Informări întocmite pe Primarul oraşului privind starea economică şi socială a localităţii , în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri  şi de catre

      viceprimar;

     11.  Actele normative care reglementează organizarea şi functionarea

            Primăriei şi a   Consiliului Local

12.    Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administraţiei publice;

13.    Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi / sau privat : caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;

14.     Hotărârile de repartizare a spaţiilor  cu destinaţie de locuinţă  şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

15.  Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;

16.     Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, certificatelor  de nomenclatură stradală, avizelor  de schimbare de destinaţie;

17.     Lista certificatelor de oportunitate , autorizaţiilor  de ocupare a domeniului  public, autorizaţiilor eliberate  în baza prevederilor  Legii nr. 507 / 2002;

18.     Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;

19.     Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;

20.     Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistanţă socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic  de înstrăinare în scopul  intretinerii şi îngrijirii sale;

21.     Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanţarea şi executarea obiectivelor de investiţii de interes local;

22.     Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza comunei

23.     Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;

24.     Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;

25.     Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

26.     Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare , programul  de audienţe;

27.     Strategii, programe privind dezvoltarea socială , economică  şi turistică ;

28.     Materiale de promovare turistică ;

29.     Materiale informative pentru cetăţeni;

30.     Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544 / 2001;

31.     Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră  vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

32.     Declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici  din cadrul Primăriei

33.   Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională  în administraţia publică.

34.     Raportul anual privind  transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003.

35.     Protocoale de înfrăţire  cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.

36.     Planul Local de Actiune pentru Mediu;

37.     Prevederi legale pentru mediu;

38.     Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu pentru activitati;

39.     Hotararea Consiliului Local nr. 17 / 2006 privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor pentru asigurarea unui climat sanatos;

40.     Informatii privind colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor.

41.    Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si  informatiile care privesc aplicarea  oricaror alte dispozitii ale  Ordonantei Guvernului nr. 36 / 2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

42.     Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul orasului Azuga.

43.     Informatii despre programele cu finantare externa.

44.     Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.

45.  Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu Hotararea de Guvern  nr. 34 / 2006.

46.     Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

 

 

 

 

Suprafaţa: 341,8222 ha
Nr. populaţiei: 5047 total
Structura pe sexe a populaţiei:

 • număr femei 2604
 • număr bărbaţi 2443

 • Populaţie ocupată: 350
  Structura socio-profesională: muncitori, întreprinzători, particulari(AF,PF ).
  Structura populaţiei pe grupe de vârstă (număr locuitori):

 • 1-19 ani - 1006
 • 20-34 ani - 1200
 • 35-54 ani - 1100
 • peste 55 ani - 1741
 • Resurse naturale

  Resurse naturale de suprafaţă (păduri, terenuri agricole, păşuni)
  - Suprafaţă agricolă 5572 ha, din care: arabil 3267 ha
  - Terenuri agricole:

    sector privat 5495 ha
    sector de stat 77 ha

  - Suprafaţă păşuni naturale 1515 ha
  - Suprafaţă fâneţe naturale 765 ha
  - Suprafaţă vii 25 ha

  Structura proprietăţii pădurilor:

  Nr.crt. Proprietar Suprafaţa (ha)
  1 Păduri proprietate de stat 988
  2 Păduri private persoane fizice 93,22
  3 Păduri private prin indiviziune (composesorate) -
  4 Păduri private ale bisericilor şi şcolilor 7,19
  5 Păduri private ale primăriilor 61,29
    Total 1149,6


  Resurse naturale ale subsolului

 • resurse de apa;
 • fântâni individuale ale populaţiei
 • Reţeaua hidrologică

  Sursele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al comunei
  - surse subterane - fântâni individuale ale gospodăriilor + 6 fântâni publice din comuna.

   

  Spaţii verzi, terenuri sportive şi de joacă

 • 6 terenuri sportive în suprafaţa de 1 ha/ localitate = 6 ha în procent de 1,79% din suprafaţa de intravilan
 •  

  Industria

  Sectoare economice dominante:

 • agricultura in sistem individual
 • sectorul de producţie a panificaţiei
 • sectorul de exploataţie a gazului metan
 •  

  În localitatea Senereus , este disponibil imobilul de la Scoala nouă, care nu a funcţionat din lipsa elevilor.

  Agenţi economici în industrie:

 • SC ELDI SRL Agrişteu, profil de activitate - Brutărie, număr salariaţi 80
 •  

  Producţia artizanală sau meşteşugărească
  - localitatea Chendu
  - profilul (cojocărit, cioplitul lemnului, ceramică, împletituri din ţesături, picturi icoane, instrumente muzicale, etc)
  - împletituri din pănuş de porumb

  Comerţul

  - număr agenţi economici cu activitate în domeniul comerţului pe sectoare comerciale:

 • alimentar 17
 • nealimentar 29
 • alimentaţie publica 7
 • număr salariaţi 89
 •  

  Mediul de afaceri, agenţi economici, evoluţia sectorului privat, organizaţii patronale

  Agenţi economici:

 • persoane fizice, asociaţii familiale 41
 • societăţi comerciale, 9 din care una singură cu capital mixt (românesc şi străin)
 •  

  Domenii de activitate: comerţ, cu produse alimentare si nealimentare, prestări agricole, vulcanizare, reparaţii auto, prelucrarea lemnului.

  Fondul imobiliar construit cu destinaţia de locuinţă
  - nr. total de locuinţe 1623, toate în sistem privat, din care 2 nelocuite în localitatea Bălăuşeri
  - suprafaţa locuibilă 68287 Mp din care în sistem privat 68287 mp.
  - necesar de locuinţe (număr, localităţi): 10, Senereus

  Infrastructura

  Infrastructura de transport

 • Drumuri naţionale - total 8 km din care modernizate 8 km
 • Drumuri judeţene şi comunale - total 5km.
 • Drumuri publice - total 18,5 km.


 • Comunicaţiile:

 • Telefonia fixă
 •     - nr. abonaţi la sistemul de telefonie fixă 386
    - persoane fizice 353
    - nr. unităţi cu servicii pentru public 33
 • Telefonie mobilă: 300
 •   - reţeaua CONEX 100
    - reţeaua ORANGE 200
 • Reţeaua de televiziune
 •     - prin cablu, in 5 localităţi


  Infrastructura edilitară şi dezvoltarea urbană în localitate:

  1. Infrastructura rutieră
  2. - nr. străzi, în lungime totală / localitate 16 km, din care modernizate 3 km.
  3. Reţele de apă potabilă
  4. - exista surse de apă care permit realizarea unor lucrări de alimentare cu apă la sate - Târnava Mica
  5. Reţeaua şi volumul gazelor naturale
  6. - in toate cele 6 localităţi ale comunei se distribuie gaze naturale: Balauseri, Agristeu, Chendu, Dumitreni, Filitelnic, Senereus
   - in total numărul de utilizatori este de 1565 toti fiind casnici
  7. Posibilităţi de iniţiere şi dezvoltare a infrastructurii de afaceri (centre de afaceri, parcuri industriale, zone libere, parcuri tehnologice)
  8. Modernizare drum Bălăuşeri — Senereus 9,5 km din programul SAPARD

  Balavásár községközpont, Egrestő, Fületelke, Nagykend, Szénaverős, Szentdemeter falvak tartoznak hozzá. Marosvásárhelytől 18 km-re délkeletre a Kis-Küküllő középső folyásának jobb oldalána fekszik. Északon a Bükk-fő és az Őr-hegy emelkednek. Déli irányban a Bérc-tető képezi a vízválasztót.Az Erdélyi medence közepén, a Küküllőmenti-dombvidéken található. A helység alaprajza nyugat-kelet irányú, a főutcán kívül kevés mellékutcája van. Jelentős forgalmi csomópont, a 13-as (E 60-as) utat keresztezi a Kis-Küküllő mentét követő 13 A és 142-es út Szováta, illetve Dicsőszentmárton-irányába.

   

   

   

  Első írásos említése 1325-ben egyházi íratokban Balauasara néven. 1409-ben Balawasara, 1482-ben Balawásár formában fordul elő. A letelepülés 1200 és 1250 között mehetett végbe. A Kiskendi uradalomhoz tartozó birtokokat (Balavásár területét is), a Szalók nemzetségbeli Baládfiak kapták. A földbirtok megműveléséhez lakóságot telepítettek. Később, a birtok felaprózodásával, a népesség földművelő munkásokra és részbirtokosokra oszlik. A földbirtokosok olcsóbb munkaerőt (zsellérek, cselédek) telepítenek. Így jelenhetett meg a román és a cigány népesség. A kereskedelem fejlődésével zsidó családok is lakják. Ősi vámoshíd is volt a Kis-Küküllő folyón. Kitűnő bortermővidék, szüretei, vásárai egykor messze földön híresek voltak. 1851-ben at itteni szüreten tartották a megbeszélésüket a Makk-féle összeesküvés résztvevői, akiket árulás folytán 1854-ben Marosvásárhelyen a Postaréten kivégeztek. Vására régóta nevezetes. A környező települések lakói állat, termény és háztartási szükségleteinek vásárait bonyolították és bonyolítják le, pénteki napon.Középkori templomáról nincs adat, valószínű nem is volt temploma, a hívek az egrestői plébániához tartoztak. A reformátusok 1798-ban építettek templomot, amely a XX-ik században, a két világháború közötti időben, a földcsuszamlások miatt használhatatlanná vált.

  Újat az 1970-es években építenek, de már biztonságosabb talajon.

   

  A XVIII századtól református anyaegyház, és e század elején is az.

   

  Orgonája 125 éves. A Kisküküllő mentén fekvő három község: Balavásár, Egrestő és Kelementelke sajátos vászonhímzéséről is híres. Csak piros színben ismeretes párna- és lepedővégekről. Pamutvászonra készült a széki hímzéshez hasonlóan, vastag hímzőszállal. Varrták szálszámolás után és láncöltéssel, mindkét esetben az alapanyagból plasztikusan kidomborodó mintát nyertek.

  Balavásári hímzés – Láncöltéssel varrott párnavég.. Néprajzi Múzeum, Budapest. A balavásári hímzés ugy készül, hogy vékony alapanyagra vastag fonallal igen apró öltésekkel varrják a mintát. Szállás: Szőlőhegy Fogadó** – Motel Dealul Viilor** - Balavásár – Fő út (str. Principala nr. 5 – 10, Tel: +40-744-394806 54 férőhelyes. Romantik Szálloda*** - Complex Turistic Romantic*** Írányítószám: 547100 Balavásár – a 13 A, 13 B és 142-es útak kereszteződésénél (Marosvásárhely – Balavásár, Balavásár – Szováta, Balavásár – Brassó, Balavásár – Dicsőszentmárton).

   

  Felhasznált irodalom: 1. Vargyas Antal - Székelyföld - Útikalauz, Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 2008 2. Juhász István - A Küküllők és Olt vidékének keresztény egyházai 3. Magyar Néprajzi Lexikon - Akaddémia Kiadó, Budapest 1977-1982