Primaria Băla - www.primariabala.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

ALEGEREA SENATULUI ȘI CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA BĂLA

-PRIMAR-

 

 

DISPOZIŢIA   Nr. 113

din  10 noiembrie 2016

 

Stabilirea şi asigurarea locurilor speciale pentru afişajul electoral 

 

Vlad Mariana, primarul comunei Băla, județul Mureș,

În conformitate cu prevederile

-          art. 79 alin. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

-          pct. 98 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, aprobat prin H.G. nr. 635/2015 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

În temeiul art. 63 alin.1 lit.a coroborat cu alin 2 şi art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

DISPUN:

 

            Art. 1. Se stabilesc în Comuna Băla următoarele locuri speciale de afişaj electoral pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016, amplasate după cum urmează:

(1) În comuna Băla (sat Băla), pe panoul situat în parcul de lângă sediul primăriei comunei Băla

(2) În comuna Băla (sat Ercea), pe panoul situat lângă clădirea căminului cultural Ercea

            Art. 2 Utilizarea locurilor speciale de afișaj

 (1) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

(2) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.

(3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

(4) În alte locuri decât cele stabilite conform art. (1), afişajul electoral este interzis.

(5) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

(6) Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizate.

Art. 3. Se interzice afişajul în scop electoral  prin aplicarea pe pilonii de susţinere a podurilor, pe stâlpii de iluminat public, pe indicatoarele rutiere și pe panourile de orientare şi informare rutieră.

Art. 4. (1) Încălcarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie.

(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către poliţişti conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 5. Prezenta va fi dată publicităţii prin afișare la sediul instituției şi se comunică Instituției Prefectului Mureș și Postului de Poliție Băla.

 

 

 

                        PRIMAR                                               AVIZAT PT. LEGALITATE

                  Mariana VLAD                                           secretar Raul-Florin MAIER

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREȘ

COMUNA BĂLA

-PRIMAR-

 

 

DISPOZIŢIA  Nr. 114

din 10 noiembrie 2016

 

privind delimitarea secțiilor de votare la alegerile pentru alegerea  

Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 

 

 

Vlad Mariana, primarul comunei Băla, județul Mureș,

În conformitate cu prevederile

-          art. 20 alin. 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

-          pct. 95 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, aprobat prin H.G. nr. 635/2015 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

În temeiul art. 63 alin.1 lit.a coroborat cu alin 2 şi art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

                                                                 DISPUN:

 

            Art. 1. Se stabileşte, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare din comuna Băla, județul Mureș, precum şi sediile acestora conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

          Art. 2. Prezenta dispoziție se comunică la Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştiinţă publică prin afişare la sediul primăriei se către secretarul unităţii .

 

 

                        PRIMAR

                    Vlad Mariana                                                        AVIZAT PT. LEGALITATE

                                                                                                                    Secretar

                                                                                                            Maier Raul-Florin           

Anexa nr. 1 la dispoziţia primarului comunei Băla nr. 114/10.11.2016

Alegeri parlamentare 2016

Delimitările secţiilor de votare din BĂLA

Nr. sv*

Sediul sv

Delimitare secţie de votare

Loc. Comp./sat ap.

Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere

265

CĂMIN CULTURAL, loc. BĂLA Nr. 136

BĂLA

 

integral;

 

266

ȘCOALA PRIMARĂ, loc. ERCEA Nr. 125

ERCEA

 

integral;