Primaria Băla - www.primariabala.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

concursuri

Primăria comunei Băla,  cu sediul in localitatea Băla, nr. 240, judetul Mureș organizează concurs conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

Condiţii generale de ocupare a funcţiei publice:

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii specifice de ocupare a funcţiei publice:

Pentru a participa la concursul de recrutare, candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

-   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre;

-   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;

-   este înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România

-          studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

-          studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

-          5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:

 

Concursul se va desfăşura le sediul Primăriei comunei Băla, nr. 240, jud. Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 3 octombrie 2016, ora 10:00;

Interviul se va desfășura în data de: 5 octombrie 2016, ora 10:00;

Selectia dosarelor se va desfasura in maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Data până la care se pot depune dosarele: în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, care va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (modelul conform Ordinului nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor)

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Notă: copiile de pe actele menţionate la pct. b, c, d se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate.

 

Bibliografie:

Pentru ocuparea functiei publice inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului Financiar Contabil, Impozite și taxe, Resurse umane și Stare Civilă;

 

1. Constituția României.

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată)

6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (actualizată)

7. ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale (actualizat)

8. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

9. OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

Bibliografie:

Pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Asistență socială.

1. Constituția României.

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;

6. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

7. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată

Bibliografie:

Pentru ocuparea functiei publice de de referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Asistență socială;

1. Constituția României.

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;

6. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

7. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Bibliografie:

Pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului Agricol, cadastru și urbanism;

1. Constituția României.

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.18/1991 Legea fondului funciar, republicata, 

6. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale legii nr.167/1997, republicata, 
7. Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,

8. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
9. Legea nr. 7/1996 Cadastrului si a publicitatii imobiliare,

10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

 

Tabel privind selectia dosarelor candidatilor înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea  funcțiilor publice de execuție de referent, clasa III, grad professional debutant – Compartimentul asistență socială; inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, resurse umane și stare civilă și inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul agricol, cadastru și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băla

 

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Rezultatul selecției dosarelo

observații

1

Chibulcutean Adelina-Cătălina

admis

 

2

Vlad Maria-Claudia

admis

 

3

Vlad Alexandrina

admis

 

4

Rusu Angela

admis

 

5

Moldovan Paul-Sorin

respins

Nu îndeplinește condițiile referitoare la studii

6

Sas Ioan

respins

Nu îndeplinește condițiile referitoare la studii

 


Lista de fisieremo 25.01.pdf