Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII PUBLICE VACANTE

« Inapoi

15 Mai, 2017

Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele:

 

 

PCT.1. Inspector clasa I:

Denumirea funcţiei publice vacante:

-Inspector, gradul profesional asistent, clasa I, în cadrul Biroul Financiar Contabil și Resurse Umane;

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: până la 20 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Comunei Acățari, zilnic între orele 8 – 15;

- data, ora şi locul organizării probei scrise:  20 iunie 2017, ora, 1000 la sediul Primăriei comunei Acățari, com. Acățari nr.214. Interviul se va susţine cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 la data de 22 iunie 2017, ora 1300.

Condiţiile de participare la concurs:

-    condiţii generale:          

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege."

-    condiţii specifice:          

- absolvent de studii superioare economice, absolvit cu diplomă de licență;

- vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice – minim 1 an;

 

 

 

Bibliografia:

-Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - Cap. I - IV;

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

-Legea nr 82/1991 – Legea Contabilităţii, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 500/2002 - privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

PCT.1. Poliíst local clasa I:

 

a)       Denumirea funcţiei publice vacante:

-polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Compartimentului Poliția Locală;

 

b)       Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu;

 

c)       Condiţiile de desfăşurare a concursului:

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: până la 20 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Comunei Acățari, zilnic între orele 8 – 15;

- data, ora şi locul organizării probei scrise:  20 iunie 2017, ora, 1000 la sediul Primăriei comunei Acățari, com. Acățari nr.214. Interviul se va susţine cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 la data de 22 iunie 2017, ora 1300.

d)       Condiţiile de participare la concurs:

-    condiţii generale:          

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege."

-    condiţii specifice:          

- absolvent de studii superioare de lungă durată specialitatea juridic, absolvit cu diplomă de licență;

- angajament de participare la program de formare inițială conform alin (2), art. 18 din Lega poliției Locale nr. 155/2010

 

 

 

 

e)       Bibliografia:

  1. Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003
  1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - Cap. I - IV;
  2. Legea nr.188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, modificata si completata;
  4. Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale
  5. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

Legea nr. 333/ 2003, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor