Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

H O T Ă R ¬ R E A NR.74 din 27 decembrie 2017 privind transmiterea Ón folosinţă gratuită a autogunoierului Special Truck Volvo, tip:FM/FH 6X2PR 8.0+VDK WASTE SYSTEM, Puscher 2000, nr. șasiu:YV2JHCOC25A602379

« Inapoi

2018-01-25

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ     

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                               

 

H O T Ă R Â R E A  NR.74

din 27 decembrie 2017

privind transmiterea în folosinţă gratuită a  autogunoierului Special Truck Volvo, tip:FM/FH 6X2PR 8.0+VDK WASTE SYSTEM, Puscher 2000, nr. șasiu:YV2JHCOC25A602379

 

 

                            Consiliul local al comunei Acățari,

                                   Văzând cererea înregistrată sub nr.7224/2017 a SC Sabubritatea Valea Nirajului,

                                   Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.7622/19.12.2017 și raportul  de specialitate  nr. 7633/19.12.2017,

                                   În conformitate cu prevederile art.874 din Legea  nr. 287 /2009 ,privind Codul civil,

                                   Ținând cont de  prevederile art.124   din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

                       Văzând  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                       În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

 

  H o t ă r â ș t e:

 

 

         Art.1.Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită  a  autogunoierului Special Truck Volvo, tip:FM/FH 6X2PR 8.0+VDK WASTE SYSTEM, Puscher 2000, nr. șasiu:YV2JHCOC25A602379,primită prin donație de la  Gemeentelijk Murgești Comite Kasterlee-Lichtaart-Tielen,Belgia societății SC Saubritate Valea Nirajului.

                   Art.2.Autogunoierul  face parte integrantă din domeniul public al comunei Acăţari şi se transmite în folosinţa gratuită a societății SC Salubritate Valea Nirajului pentru o perioadă de  10  ani  , în  scopul strângerii gunoiului de pe raza comunei Acățari și transportul acestuia la  depozitul de la Sînpaul.

                   Art.3.Predarea autogunoierului se face în condiţiile legii,pe bază de protocol de predare primire între Comuna Acățari şi SC Salubritatea Valea Nirajului.

                   Art.4.Primarul şi secretarul comunei vor duce la îndeplinire prevederile preztentei.

 

                               Preşedinte de şedinţă,

                         Krizsan  Tibor

                                                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                   Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc