Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

H O T Ă R R E A NR.72 din 27 decembrie 2017 privind aprobarea exploatării masă lemnoasă pe picior , din fondul forestier proprietatea publică al comunei Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lem

« Inapoi

2018-01-25

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

   CONSILIUL  LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A  NR.72

din 27 decembrie 2017

privind aprobarea exploatării masă lemnoasă pe picior , din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase exploatate

 

 

    Consiliul local al comunei Acățari,

            Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.7619/ 29.12.2017 și raportul  de specialitate  nr.7631/19.12.2017;

Având în vedere adresa  Ocolului Silvic Tg-Mureș și actul de punere în valoare a masei lemnoase nr.1042509-MS-9361572;

     În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art. 59 din Legea 46/2008, privind Codul silvic, republicată, art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) litera „b”, art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

            Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

 

  H o t ă r â ș t e:

 

            Art.1.Se aprobă exploatarea unei volum de  15  mc de masă lemnoasă  pe picior ,din fondul forestier   aflată în proprietatea  comunei Acățari,astfel:

- partida 14C-15 mc (nr. arbori 1100 buc)-lemn de foc

Art.2.Exploatarea masei lemnoase se face după obţinerea autorizaţiei de exploatare şi predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemons.

                          (2) Exploatarea masei lemnoase se face de agenţi economici cu atestat de exploatare  forestiere valabilă .

                        Art.3.Procedura ce se va aplica pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru valorificare masei lemnoase va fi negociere directă.

                        Preţul de pornire la licitaţie va fi de:20 lei/mc

Art.4. Se aprobă atribuirea cu titlu gratuit  a  masei lemnoase exploatate, ca lemn de foc, Școlii generale din localitatea Corbești.

                        Art.5.Viceprimarul va răspunde de respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

                 Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Ocolului Silvic Tg. Mureş, Primarului comunei  Acățari  şi la cunoştinţă publică.

 

                        Preşedinte de şedinţă,

                            Krizsan  Tibor

                                                                                  Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                              Secretar,

                                                                                        Józsa  Ferenc