Primaria Acăţari - www.acatari.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

H O T Ă R Â R E A NR.71 Din 27 decembrie 2017 privind ocuparea domeniului public pentru lucrarea ”Modificare Soluție de Alimentare SRS Acățari,jud.Mureș

« Inapoi

2018-01-25

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

    H O T Ă R Â R E A  NR.71

Din 27 decembrie 2017

privind ocuparea domeniului public pentru lucrarea  ”Modificare Soluție de Alimentare SRS Acățari,jud.Mureș

 

 

 

 Consiliul local al comunei Acățari,

                        Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.7618/19.12.2017 și raportul  de specialitate  nr. 7630/19.12.2017,

                        Ținând cont de solicitarea SC Montrepcom SRL ,pentru Delgaz Grid SA  ,

                        Văzând Certificatul de Urbanism nr.52/5.12..2017,eliberat de comuna Acățari,,

                        În conformitate cu prevederile Legii nr. 123 din 10 iulie 2012 ,privind , Legea energiei electrice şi a gazelor naturale,cu modificările și completările ulterioare,

                        Având în vedere Ordinul nr.32 din 25 aprilie 2017,pentru aprobarea Regulementului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”  coroborat cu art.45 alin.(6) și art.115 alin.(1) lit.”b” din legea nr.215/2001,privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                 H o t ă r â ș t e:

 

 

 

                        Art.1.Se aprobă ocuprarea temporară, pe perioada lucrărilor de ”Modificare Soluție de Alimentare SRS Acățari,jud. Mureș” ,  a terenului aparținând domeniului public al  comunei Acățari, în lungime de 265 m,conform schiței.

 După terminarea lucrărilor terenul   va fi readus la parametrii anteriori începerii lucrărilor.

                        Art.2.Ocuparea temporară a terenului ,nominalizat la art.1., în vederea executării lucrărilor, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire a amplasamentului .

            La încheierea procesului verbal  menționat la art.2 va participa un reprezentant desemnat de către Primăria comunei Acățari.

                        Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Acățari.

            Art.4. Prezenta  se comunică: Instituţiei Prefectului - judeţul Mureș, SC Montrepcom SRL, Primarului comunei Acățari, Persoanei responsabile privind activitatea de urbanism din cadrul Primăriei comunei Acățari și se aduce la cunoștință publică.

 

 

                        Preşedinte de şedinţă,

                            Krizsan  Tibor

                                                                                              Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                   Józsa  Ferenc